2009

31/12/2009
Rozhodnutie ECB/2001/16. Neoficiálne konsolidované znenie pripravené Úradom pre publikácie Európskej únie[(1a-e)]) 31. 12. 2009.
31/12/2009
Rozhodnutie ECB/2006/17. Neoficiálny konsolidovaný text [19a)-e)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  31. 12. 2009.
31/12/2009
Usmernenie ECB/2006/16. Neoficiálny konsolidovaný text [18a)-e)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 12. 2009.
29/12/2009
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2009/29), Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2009, s. 57.
29/12/2009
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2009/28), Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2009, s. 75.
22/12/2009
Rozhodnutie ECB zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002  (ECB/2009/27), Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2009, s. 55.
18/12/2009
Odporúčanie ECB zo 14. decembra 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (ECB/2009/26), Ú. v. EÚ C 308, 18. 12. 2009, s. 1.
16/12/2009
Usmernenie ECB z 10. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/18 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2009/24), Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009, s. 95.
10/12/2009
Stanovisko k predĺženiu platnosti rakúskych štátnych záruk pre medzibankový trh  (CON/2009/99), Rakúsko, 10. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Stanovisko k právomociam Banka Slovenije, ktoré súvisia s členstvom Slovinska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/100), Slovinsko, 15. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým a technickým požiadavkám poskytovateľov zúčtovacích služieb, ktoré sa týkajú platobného systému v Maďarsku (CON/2009/98), Maďarsko, 7. 12. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Stanovisko k rozšíreniu írskej štátnej záruky vzťahujúcej sa na určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2009/92), Írsko, 9. 11. 2009.
25/06/2009
Stanovisko k zmenám podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie (CON/2009/56), Írsko, 25. 6. 2009.
27/11/2009
Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie zahraničného obchodu (CON/2009/97), Nemecko, 27. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (CON/2009/95), Ú. v. EÚ C 284, 25. 11. 2009, s. 6.Dodatočné informácie
25/11/2009
Stanovisko k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou (CON/2009/91), Ú. v. EÚ C 284, 25. 11. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
16/11/2009
Stanovisko k uplatneniu zábezpeky poskytnutej Banco de España, ostatným národným centrálnym bankám alebo Európskej centrálnej banke pri plnení ich úloh (CON/2009/96), Španielsko, 16. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES  (CON/2009/81), Ú. v. EÚ C 272, 13. 11. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
12/11/2009
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (CON/2009/94), Ú. v. EÚ C 291, 12. 11. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
12/11/2009
Stanovisko k podmienkam a postupom pre uplatňovanie opatrení na posilnenie finančnej stability (CON/2009/93), Litva, 12. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká  (CON/2009/88), Ú. v. EÚ C 270, 11. 11. 2009, s. 1.
04/11/2009
Stanovisko k poradiu záložného práva Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), Belgicko, 4. 11. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Stanovisko k zloženiu rady Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a k členstvu Írskeho úradu pre reguláciu finančných služieb (CON/2009/89), Írsko, 4. 11. 2009.
29/10/2009
Stanovisko k predĺženiu lehoty na predloženie niektorých bankoviek na výmenu (CON/2009/87), Maďarsko, 29. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Stanovisko k opatreniam na zlepšenie likvidity a zvýšenie konkurencieschopnosti úverových inštitúcií (CON/2009/86), Rakúsko, 28. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Stanovisko k dohľadu De Nederlandsche Bank nad klíringovými službami a službami vyrovnania (CON/2009/84), Holandsko, 26. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Stanovisko k nezávislosti Národnej banky Slovenska  (CON/2009/85), Slovensko, 27. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
23/10/2009
Stanovisko k rozdeleniu zisku Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litva, 23. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Stanovisko k predĺženiu obdobia uplatňovania podpory Štátnej pokladnice finančným inštitúciám (CON/2009/82), Poľsko, 23. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Rozhodnutie ECB zo 6. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009, s. 38.
17/10/2009
Korigendum k nariadeniu ECB (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2009/7) Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2009, s. 19.
14/10/2009
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o zavedení eura (kodifikované znenie) (CON/2009/76), Ú. v. EÚ C 246, 14. 10. 2009, s. 1.
09/10/2009
Stanovisko k zapojeniu sa De Nederlandsche Bank do menového systému Bonaire, Sv. Eustatius a Saba (CON/2009/80), Holandsko, 9. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Stanovisko k predĺženiu obdobia poskytovania štátnych záruk bankám a iným inštitúciám (CON/2009/79), Švédsko, 7. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Usmernenie ECB zo 17. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2009/21), Ú. v. EÚ L 260, 3. 10. 2009, s. 31.
01/10/2009
Stanovisko k emisii osobitných vládnych dlhopisov pre úverové inštitúcie (CON/2009/78), Cyprus, 1. 10. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Stanovisko k štátnemu auditu Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litva, 29. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Stanovisko o platobných službách (CON/2009/75), Slovensko, 29. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
23/09/2009
Stanovisko k rozšíreniu podmienok poskytovania štátnej záruky vzťahujúcej sa na záväzky úverových inštitúcií (CON/2009/73), Belgicko, 23. 9. 2009.
24/09/2009
Stanovisko k postupu vymenovania guvernéra Banque de France (CON/2009/74), Francúzsko, 24. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Stanovisko k platobným službám (CON/2009/72), Rumunsko, 15. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Stanovisko k právomoci Českej národnej banky v oblasti dohľadu v súvislosti so spotrebiteľským úverom (CON/2009/71), Česká republika, 14. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Stanovisko k ustanoveniam zákona o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sa týkajú Banco de España  (CON/2009/70), Španielsko, 14. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 31. júla 2009 o štatistike financií verejnej správy (prepracované znenie) (ECB/2009/20), Ú. v. EÚ L 228, 1. 9. 2009, s. 25.
01/09/2009
Stanovisko k úročeniu disponibilného účtu Štátnej pokladnice vedeného v Banca d'Italia (CON/2009/69), Taliansko, 1. 9. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Stanovisko k zriadeniu národného úradu pre správu aktív (CON/2009/68), Írsko, 31. 8. 2009.
20/08/2009
Stanovisko k rozšíreniu oprávnenia Narodowy Bank Polski obchodovať s cennými papiermi (CON/2009/67), Poľsko, 20. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Stanovisko k posilneniu postupov pri riešení problémov bánk (CON/2009/65), Lotyšsko, 10. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Stanovisko k zmene a doplneniu právneho rámca pre klíringové operácie (CON/2009/66), Fínsko, 7. 8. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Rozhodnutie ECB zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2009/19), Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009, s. 54.
04/08/2009
Usmernenie ECB zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2009/18), Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009, s. 65.
27/07/2009
Stanovisko k verejnému prístupu k informáciám o majetku verejných činiteľov  (CON/2009/64), Slovinsko, 27. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Stanovisko k zmenenému a doplnenému návrhu právneho predpisu o zdanení zlatých rezerv Banca d'Italia (CON/2009/63), Taliansko, 24. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Stanovisko k reštrukturalizácii bankového systému a posilneniu vlastných zdrojov úverových inštitúcií (CON/2009/62), Španielsko, 22. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Rozhodnutie ECB/2003/14. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 23. 7. 2009.
22/07/2009
Rozhodnutie ECB z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2003/14 o správe prijatých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci  (ECB/2009/17), Ú. v. EÚ L 190, 22. 7. 2009, s. 11.
20/07/2009
Stanovisko k postupu zmeny oficiálneho výmenného kurzu litasu (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Stanovisko k právnemu rámcu sporiteľných a úverových družstiev (CON/2009/60), Poľsko, 16. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Stanovisko k zdaňovaniu zlatých rezerv Banca d’Italia (CON/2009/59), Taliansko, 14. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Stanovisko k štátnemu rekapitalizačnému programu (CON/2009/58), Švédsko, 14. 7. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Rozhodnutie ECB z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2009/16), Ú. v. EÚ L 175, 4. 7. 2009, s. 18.
02/07/2009
Rozhodnutie ECB z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2008/20, pokiaľ ide o objem euromincí, ktoré môže Rakúsko vydať v roku 2009  (ECB/2009/15), Ú. v. EÚ L 172, 2. 7. 2009, s. 35.
02/07/2009
Rozhodnutie ECB/2008/20. Neoficiálny konsolidovaný text [10a)-b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 2. 7. 2009.
01/07/2009
Odporúčanie ECB z 25. júna 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2009/14), Ú. v. EÚ C 149, 1. 7. 2009, s. 1.
26/06/2009
Stanovisko k úprave činnosti spoločností týkajúcich sa lízingu a finančného lízingu (CON/2009/57), Cyprus, 26. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o centrálnom depozitárovi cenných papierov (CON/2009/55), Poľsko, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Stanovisko k ďalším opatreniam na stabilizáciu finančného trhu (CON/2009/54), Nemecko, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Stanovisko k rozdeleniu zisku Latvijas Banka (CON/2009/53), Lotyšsko, 24. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Stanovisko k obehu bankoviek a mincí  (CON/2009/52), Česká republika, 18. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Rozhodnutie ECB z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), Ú. v. EÚ L 151, 16. 6. 2009, s. 39.
11/06/2009
Odporúčanie ECB z 5. júna 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije (ECB/2009/12), Ú. v. EÚ C 132, 11. 6. 2009, s. 1.
05/06/2009
Usmernenie ECB z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/4 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám  (ECB/2009/11), Ú. v. EÚ L 139, 5. 6. 2009, s. 34.
05/06/2009
Stanovisko k opatreniam na zvýšenie účinnosti systému ochrany vkladov (CON/2009/51), Rumunsko, 5. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Stanovisko k opatreniam na zmiernenie finančnej krízy (CON/2009/49), Slovensko, 27. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
27/05/2009
Stanovisko k posilneniu právomocí Banca Naţională a României prijímať nápravné opatrenia vo vzťahu k nesolventným úverovým inštitúciám (CON/2009/48), Rumunsko, 27. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu (CON/2009/50), Nemecko, 2. 6. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Usmernenie ECB zo 7. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2009/9), Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2009, s. 94.
19/05/2009
Usmernenie ECB zo 7. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2009/10), Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2009, s. 99.
18/05/2009
Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa odmeňovania vo verejnom sektore s ohľadom na nezávislosť centrálnej banky (CON/2009/47), Lotyšsko, 18. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Stanovisko k rozšíreniu pôsobnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohľadu v súvislosti s návrhom zákona o platobných službách, inštitúciách elektronických peňazí a konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a systémoch zúčtovania cenných papierov (CON/2009/46), Luxembursko, 14. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Stanovisko k pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Nemecko, 11. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Stanovisko k úprave zákona o Magyar Nemzeti Bank v súvislosti s prijatím nových administratívnych pravidiel (CON/2009/44), Maďarsko, 8. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Stanovisko k zmenám a doplneniam systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov  (CON/2009/37), Ú. v. EÚ C 106, 8. 5. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
05/05/2009
Stanovisko k liberalizácii služieb korešpondenčného bankovníctva s ohľadom na platby v národnej mene a k súvisiacim požiadavkám na štatistické vykazovanie (CON/2009/43), Rumunsko, 5. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Stanovisko k platbe Banco de Portugal týkajúcej sa zvýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/41), Portugalsko, 29. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Stanovisko k organizácii a fungovaniu úradnej štatistiky v Rumunsku (CON/2009/42), Rumunsko, 4. 5. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Stanovisko k dohľadu Lietuvos bankas nad platobnými inštitúciami (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity v hospodárstve (CON/2009/39), Grécko, 21. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Odporúčanie ECB z 3. apríla 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 1.
22/04/2009
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 19. marca 2009 o zriadení Programovej rady TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (ECB/2009/6), Ú. v. EÚ L 102, 22. 4. 2009, s. 12.
22/04/2009
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (CON/2009/38), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatočné informácie
22/04/2009
Stanovisko k zmenám a doplneniam bankovej smernice a smernice o kapitálovej primeranosti, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (CON/2009/17), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatočné informácie
18/04/2009
Rozhodnutie ECB z 19. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2009/5), Ú. v. EÚ L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
16/04/2009
Stanovisko k platobným službám a platobným systémom (CON/2009/36), Cyprus, 16. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Stanovisko k platbe Banco de España týkajúcej sa navrhovaného zvýšenia kvóty Španielska v MMF (CON/2009/35), Španielsko, 16. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Stanovisko k niektorým zmenám a doplneniam zákona o bankách v súvislosti s krízou na finančných trhoch (CON/2009/34), Česká republika, 15. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk bankám a iným inštitúciám (CON/2009/30), Švédsko, 26. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Stanovisko k zvýšeniu kvóty Talianska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/33), Taliansko, 3. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančnej stability (CON/2009/32), Litva, 2. 4. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Nariadenie ECB (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam  (ECB/2009/7), Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009, s. 75.
26/03/2009
Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o systéme ochrany vkladov v súvislosti s krytím a platbami (CON/2009/31), Lotyšsko, 26. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu opatrení, ktoré môžu byť prijaté počas finančnej krízy (CON/2009/29), Belgicko, 25. 3. 2009.
25/03/2009
Stanovisko k procesným pravidlám pre štátne záruky v záujme zachovania finančnej stability (CON/2009/28), Maďarsko, 25. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Stanovisko k platobným službám a platobným systémom  (CON/2009/27), Slovinsko, 24. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Stanovisko k zmene a doplneniu pravidiel pre rozdelenie zisku Lietuvos bankas v súvislosti s problémami na finančnom trhu (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Stanovisko k zmene štátnych záruk za účelom zabránenia úniku likvidity (CON/2009/25), Belgicko, 19. 3. 2009.
18/03/2009
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. marca 2009 o výnimkách, ktoré môžu byť udelené podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8)  (ECB/2009/4), Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2009, s. 21.
17/03/2009
Stanovisko k opatreniam pre ďalšiu stabilizáciu finančného trhu (CON/2009/24) (CON/2009/24), Nemecko, 17. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Stanovisko k správe disponibilného účtu Štátnej pokladnice vedeného v Banca d'Italia (CON/2009/23), Taliansko, 17. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Stanovisko k zmenám v právnom rámci pre Svetovú banku, Bank Gospodarstwa Krajowego, zvyšujúc ich úlohu vo vládnych programoch (CON/2009/22), Poľsko, 16. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Stanovisko k burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi a centrálnemu registru cenných papierov  (CON/2009/21), Cyprus, 16. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systémov ochrany vkladov (CON/2009/20), Cyprus, 10. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Stanovisko k rekapitalizácii a k prevzatiu niektorých finančných inštitúcií štátom (CON/2009/19), Poľsko, 9. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Stanovisko ku kritériám pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2009/14), Ú. v. EÚ C 58, 12. 3. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
09/03/2009
Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu finančného systému (CON/2009/18), Estónsko, 9. 3. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Usmernenie ECB z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie)  (ECB/2008/31), Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2009, s. 76.
25/02/2009
Stanovisko k právnemu predpisu, ktorý umožňuje ministrovi financií nariadiť Národnému rezervnému penzijnému fondu, aby investoval do finančných inštitúcií v rámci procesu rekapitalizácie bánk  (CON/2009/16), Írsko, 25. 2. 2009.
24/02/2009
Rozhodnutie ECB z 27. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2009/2), Ú. v. EÚ L 51, 24. 2. 2009, s. 10.
24/02/2009
Stanovisko k opatreniam finančnej podpory, ktoré sa vzťahujú na odmeňovanie zamestnancov verejnej správy (CON/2009/15), Írsko, 24. 2. 2009.
24/02/2009
Stanovisko k novému rozhodnutiu o Výbore európskych orgánov bankového dohľadu (CON/2008/63), Ú. v. EÚ C 45, 24. 2. 2009, s. 1.
21/02/2009
Odporúčanie ECB zo 16. februára 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), Ú. v. EÚ C 43, 21. 2. 2009, s. 1.
16/02/2009
Stanovisko k doplňujúcim kritériám akceptovateľnosti pre členov Riadacej rady Národnej banky Bulharska (Българска народна банка) a ďalším pravidlám o poskytovaní informácií v tejto súvislosti (CON/2009/13), Bulharsko, 16. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Stanovisko k podmienkam poskytnutia štátnych úverov a záruk v núdzových situáciách (CON/2009/12), Cyprus, 9. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Stanovisko k náhrade vyplatenej zo strany štátu v súvislosti s prevzatím bánk (CON/2009/11), Lotyšsko, 9. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Stanovisko k smernici o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (CON/2008/84), Ú. v. EÚ C 30, 6. 2. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
05/02/2009
Usmernenie ECB z 20. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2009/1), Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009, s. 59.
05/02/2009
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2008/22), Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009, s. 22.
05/02/2009
Usmernenie ECB z 11. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2008/21), Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009, s. 46.
05/02/2009
Usmernenie ECB z 23. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2008/13), Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009, s. 31.
04/02/2009
Stanovisko k podmienkam a prevádzkovým pravidlám centrálneho depozitára cenných papierov, zúčtovacieho centra a centrálnej protistrany (CON/2009/9), Maďarsko, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Stanovisko k ukončeniu postavenia mince s najmenšou denomináciou ako zákonného platidla a k zmenám a doplneniam pravidiel o zaokrúhľovaní (CON/2009/8), Švédsko, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Stanovisko k rozšíreniu systému finančnej stability garantujúcemu úplné krytie pohľadávok depozitármi a bežnými veriteľmi a k systému poskytovania štátneho kapitálu úverovým inštitúciám (CON/2009/6), Dánsko, 26. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Stanovisko k systému ochrany vkladov a postaveniu orgánu dohľadu v konaniach o platobnej neschopnosti (CON/2009/10), Lotyšsko, 4. 2. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Stanovisko k postaveniu Banque centrale du Luxembourg pri zostavovaní niektorých štatistík (CON/2009/7), Luxembursko, 27. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Stanovisko k návrhu nariadenia o cezhraničných platbách v Spoločenstve (CON/2009/1), Ú. v. EÚ C 21, 28. 1. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
24/01/2009
Rozhodnutie ECB z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv ECB  (ECB/2008/33), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 83.
24/01/2009
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania ECB nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami  (ECB/2008/28), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 81.
24/01/2009
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám  (ECB/2008/27), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 77.
24/01/2009
Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek  (ECB/2008/26), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 75.
24/01/2009
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2008/25), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 71.
24/01/2009
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2008/23), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 66.
24/01/2009
Dohoda z 31. decembra 2008 medzi Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Národnej banky Slovenska podľa článku 30.3 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 18, 24. 1. 2009, s. 3.
22/01/2009
Stanovisko k platbe Oesterreichische Nationalbank k navrhovanému zvýšeniu kvóty Rakúska v MMF (CON/2009/5), Rakúsko, 22. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Dohoda z 8. decembra 2008 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 16, 22. 1. 2009, s. 10.
20/01/2009
Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie)  (ECB/2008/32), Ú. v. EÚ L 15, 20. 1. 2009, s. 14.
20/01/2009
Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30), Ú. v. EÚ L 15, 20. 1. 2009, s. 1.
16/01/2009
Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel upravujúcich rozdelenie príjmu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a k prideleniu jej ziskov belgickému štátu. (CON/2009/4), Belgicko, 16. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Stanovisko o podmienkach kapitálového investovania štátu a dlhu z kapitálových swapov podľa zákona o verejných financiách (CON/2009/3), Slovinsko, 8. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Stanovisko o štátnych zárukách pre bankové úvery  (CON/2009/2), Lotyšsko, 7. 1. 2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2008 o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov ECB  (ECB/2008/29), Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2009, s. 4.