2009

31/12/2009
Decyzja EBC/2001/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a)-e)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 31.12.2009.
31/12/2009
Decyzja EBC/2006/17. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [12a)-e)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 31.12.2009.
31/12/2009
Wytyczne EBC/2006/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [18a)-e)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 31.12.2009.
29/12/2009
Decyzja EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2009/29), Dz.U. L 348 z 29.12.2009, str. 57.
29/12/2009
Wytyczne EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28), Dz.U. L 348 z 29.12.2009, str. 75.
22/12/2009
Decyzja EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002  (EBC/2009/27), Dz.U. L 339 z 22.12.2009, str. 55.
18/12/2009
Zalecenie EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego audytora Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (EBC/2009/26), Dz.U. C 308 z 18.12.2009, str. 1.
16/12/2009
Wytyczne EBC z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2009/24), Dz.U. L 330 z 16.12.2009, str. 95.
10/12/2009
Opinia w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa austriackiego dla rynku międzybankowego (CON/2009/99), Austria, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Opinia w sprawie kompetencji Banka Slovenije w zakresie członkostwa Słowenii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/100), Słowenia, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Opinia w sprawie warunków ogólnych oraz wymogów operacyjnych i technicznych mających zastosowanie do podmiotów świadczących usługi rozliczeniowe na rzecz systemów płatniczych na Węgrzech (CON/2009/98), Węgry, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji udzielanych przez państwo irlandzkie w odniesieniu do określonych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2009/92), Irlandia, 9.11.2009.
25/06/2009
Opinia w sprawie zmian przepisów regulujących udzielanie wsparcia finansowego instytucjom finansowym (CON/2009/56), Irlandia, 25.6.2009.
27/11/2009
Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie handlu zagranicznego (CON/2009/97), Niemcy, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (CON/2009/95), Dz.U. C 284 z 25.11.2009, str. 6.Dodatkowe informacje
25/11/2009
Opinia w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino  (CON/2009/91), Dz.U. C 284 z 25.11.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
16/11/2009
Opinia w sprawie realizacji zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Banco de España, innych krajowych banków centralnych państw członkowskich oraz EBC w związku z wykonywaniem ich zadań (CON/2009/96), Hiszpania, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (CON/2009/81), Dz.U. C 272 z 13.11.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
12/11/2009
Opinia w sprawie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń  (CON/2009/94), Dz.U. C 291 z 12.11.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
12/11/2009
Opinia w sprawie warunków i procedur stosowania przepisów mających na celu wzmocnienie stabilności finansowej (CON/2009/93), Litwa, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Opinia EBC z dnia 26 października 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym oraz ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego oraz projektu decyzji Rady powierzającej Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego  (CON/2009/88), Dz.U. C 270 z 11.11.2009, str. 1.
04/11/2009
Opinia w sprawie kolejności zaspokojenia z zastawu przysługującego Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Belgia, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Opinia w sprawie składu zarządu Bank and Financial Services Authority of Ireland oraz członkostwa w Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Irlandia, 4.11.2009.
29/10/2009
Opinia w sprawie przedłużenia terminu przedstawiania banknotów do wymiany (CON/2009/87), Węgry, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Opinia w sprawie przepisów mających na celu wsparcie płynności instytucji kredytowych i wzmocnienie ich konkurencyjności  (CON/2009/86), Austria, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Opinia w sprawie nadzoru De Nederlandsche Bank nad usługami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi (CON/2009/84), Holandia, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Opinia w sprawie niezależności Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Słowacja, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Opinia w sprawie przeznaczenia zysku z działalności Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litwa, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Opinia w sprawie przedłużenia możliwości udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym  (CON/2009/82), Polska, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
20/10/2009
Decyzja EBC z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2009/22), Dz.U. L 274 z 20.10.2009, str. 38.
17/10/2009
Sprostowanie do rozporządzenia EBC (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) Dz.U. L 273 z 17.10.2009, str. 19.
14/10/2009
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia euro (wersja ujednolicona) (CON/2009/76), Dz.U. C 246 z 14.10.2009, str. 1.
09/10/2009
Opinia w sprawie udziału De Nederlandsche Bank w systemie monetarnym wysp Bonaire, Sint Eustatius i Saba  (CON/2009/80), Holandia, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Opinia w sprawie przedłużenia udzielania gwarancji państwa bankom i innym instytucjom (CON/2009/79), Szwecja, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Wytyczne EBC z dnia 17 września 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/21), Dz.U. L 260 z 3.10.2009, str. 31.
01/10/2009
Opinia w sprawie emisji specjalnych obligacji rządowych na rzecz instytucji kredytowych (CON/2009/78), Cypr, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Opinia w sprawie kontroli państwowej działalności Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litwa, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2009/75), Słowacja, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Opinia w sprawie przedłużenia gwarancji państwa dla zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2009/73), Belgia, 23.9.2009.
24/09/2009
Opinia w sprawie procedury nominacji prezesa Banque de France  (CON/2009/74), Francja, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2009/72), Rumunia, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Opinia w sprawie zadań nadzorczych Česká národní banka dotyczących kredytu konsumenckiego (CON/2009/71), Republika Czeska, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Opinia w sprawie dotyczących Banco de España przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CON/2009/70), Hiszpania, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona)  (EBC/2009/20), Dz.U. L 228 z 1.9.2009, str. 25.
01/09/2009
Opinia w sprawie oprocentowania rachunku bieżącego skarbu państwa prowadzonego przez Banca d'Italia  (CON/2009/69), Włochy, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Opinia w sprawie ustanowienia (irlandzkiej) krajowej agencji ds. zarządzania aktywami (CON/2009/68), Irlandia, 31.8.2009.
20/08/2009
Opinia w sprawie rozszerzenia uprawnień Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami wartościowymi (CON/2009/67), Polska, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
10/08/2009
Opinia w sprawie wzmocnienia metod służących uzdrowieniu sytuacji w sektorze bankowym (CON/2009/65), Łotwa, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Opinia w sprawie zmiany ram prawnych regulujących operacje rozliczeniowe (CON/2009/66), Finlandia, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Decyzja EBC z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2009/19), Dz.U. L 202 z 4.8.2009, str. 54.
04/08/2009
Wytyczne EBC z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18), Dz.U. L 202 z 4.8.2009, str. 65.
27/07/2009
Opinia w sprawie publicznego dostępu do informacji o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych (CON/2009/64), Słowenia, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Opinia w sprawie zmienionego projektu przepisów prawnych o opodatkowaniu rezerw złota Banca d’Italia (CON/2009/63), Włochy, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Opinia w sprawie restrukturyzacji systemu bankowego oraz wsparciu funduszy własnych instytucji kredytowych (CON/2009/62), Hiszpania, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Decyzja EBC/2003/14. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 23.7.2009.
22/07/2009
Decyzja EBC z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego  (EBC/2009/17), Dz.U. L 190 z 22.7.2009, str. 11.
20/07/2009
Opinia w sprawie trybu zmiany oficjalnego kursu wymiany lita (CON/2009/61), Litwa, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Opinia w sprawie przepisów dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2009/60), Polska, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
14/07/2009
Opinia w sprawie opodatkowania rezerw złota Banca d’Italia (CON/2009/59), Włochy, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Opinia w sprawie programu rekapitalizacji realizowanego przez państwo (CON/2009/58), Szwecja, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Decyzja EBC z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2009/16), Dz.U. L 175 z 4.7.2009, str. 18.
02/07/2009
Decyzja EBC z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15), Dz.U. L 172 z 2.7.2009, str. 35.
02/07/2009
Decyzja EBC/2008/20. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [6 a)-b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 2.7.2009.
01/07/2009
Zalecenie EBC z dnia 25 czerwca 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska  (EBC/2009/14), Dz.U. C 149 z 1.7.2009, str. 1.
26/06/2009
Opinia w sprawie przepisów dotyczących leasingu finansowego oraz działalności firm leasingowych (CON/2009/57), Cypr, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (CON/2009/55), Polska, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
24/06/2009
Opinia w sprawie dalszych działań na rzecz stabilizacji rynku finansowego (CON/2009/54), Niemcy, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Opinia w sprawie przeznaczenia zysku z działalności Latvijas Banka (CON/2009/53), Łotwa, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet (CON/2009/52), Republika Czeska, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Decyzja EBC z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2009/13), Dz.U. L 151 z 16.6.2009, str. 39.
11/06/2009
Zalecenie EBC z dnia 5 czerwca 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banka Slovenije  (EBC/2009/12), Dz.U. C 132 z 11.6.2009, str. 1.
05/06/2009
Wytyczne EBC z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2009/11), Dz.U. L 139 z 5.6.2009, str. 34.
05/06/2009
Opinia w sprawie środków zmierzających do zwiększenia efektywności systemu gwarantowania depozytów (CON/2009/51), Rumunia, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Opinia w sprawie środków zmierzających do złagodzenia efektów kryzysu finansowego (CON/2009/49), Słowacja, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Opinia w sprawie zwiększenia kompetencji Banca Naţională a României w zakresie udzielania wsparcia instytucjom kredytowym znajdującym się w sytuacji zagrożenia upadłością  (CON/2009/48), Rumunia, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Opinia w sprawie nowych środków zmierzających do wzmocnienia nadzoru finansowego (CON/2009/50), Niemcy, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Wytyczne EBC z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2009/9), Dz.U. L 123 z 19.5.2009, str. 94.
19/05/2009
Wytyczne EBC z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2009/10), Dz.U. L 123 z 19.5.2009, str. 99.
18/05/2009
Opinia w sprawie środków dotyczących systemu wynagradzania urzędników sektora publicznego w kontekście niezależności banku centralnego (CON/2009/47), Łotwa, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu nadzoru wykonywanego przez Banque Centrale du Luxembourg w drodze projektu ustawy o usługach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego oraz ostateczności rozrachunku w systemach płatniczych i systemach rozrachunku papierów wartościowych (CON/2009/46), Luksemburg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Opinia w sprawie stosunków prawnych mających zastosowanie do służb Deutsche Bundesbanku  (CON/2009/45), Niemcy, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Opinia w sprawie dostosowania ram prawnych działalności Magyar Nemzeti Bank do nowych zasad administracyjnych  (CON/2009/44), Węgry, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Opinia w sprawie zmian instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (CON/2009/37), Dz.U. C 106 z 8.5.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
05/05/2009
Opinia w sprawie liberalizacji usług bankowości korespondenckiej w odniesieniu do płatności w walucie krajowej oraz w sprawie odpowiednich wymogów statystyczno-sprawozdawczych (CON/2009/43), Rumunia, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Opinia w sprawie pokrycia przez Banco de Portugal wzrostu kwoty członkowskiej Portugalii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym  (CON/2009/41), Portugalia, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Opinia w sprawie organizacji i funkcjonowania oficjalnych statystyk w Rumunii (CON/2009/42), Rumunia, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Opinia w sprawie prowadzenia nadzoru nad instytucjami płatniczymi przez Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litwa, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Opinia w sprawie środków zmierzających do zwiększenia płynności w gospodarce (CON/2009/39), Grecja, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Zalecenie EBC z dnia 3 kwietnia 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów De Nederlandsche Bank  (EBC/2009/8), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 1.
22/04/2009
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Projektu TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EBC/2009/6), Dz.U. L 102 z 22.4.2009, str. 12.
22/04/2009
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych  (CON/2009/38), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 3.Dodatkowe informacje
22/04/2009
Opinia w sprawie zmian dyrektywy bankowej i dyrektywy o adekwatności kapitałowej w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego  (CON/2009/17), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 3.Dodatkowe informacje
18/04/2009
Decyzja EBC z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2009/5), Dz.U. L 100 z 18.4.2009, str. 10.
16/04/2009
Opinia w sprawie usług i systemów płatniczych (CON/2009/36), Cypr, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Opinia w sprawie pokrycia przez Banco de España proponowanego wzrostu kwoty członkowskiej Hiszpanii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/35), Hiszpania, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Opinia w sprawie zmian w ustawie o bankach w związku z kryzysem na rynkach finansowych (CON/2009/34), Republika Czeska, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Opinia w sprawie udzialenia gwarancji państwa bankom i innym instytucjom (CON/2009/30), Szwecja, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Opinia w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Włoch w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/33), Włochy, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Opinia w sprawie dodatkowych środków zmierzających do wzmocnienia stabilności finansowej (CON/2009/32), Litwa, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Rozporządzenie EBC (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw  (EBC/2009/7), Dz.U. L 94 z 8.4.2009, str. 75.
26/03/2009
Opinia w sprawie zmian ustawy o systemie gwarantowania depozytów dotyczących zakresu ochrony i wypłaty rekompensat  (CON/2009/31), Łotwa, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu środków podejmowanych w związku z kryzysem finansowym (CON/2009/29), Belgia, 25.3.2009.
25/03/2009
Opinia w sprawie zasad proceduralnych dotyczących gwarancji państwa udzielanych w celu utrzymania stabilności finansowej (CON/2009/28), Węgry, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Opinia w sprawie usług płatniczych i systemów płatności (CON/2009/27), Słowenia, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących podziału zysku Lietuvos bankas w kontekście kryzysu finansowego (CON/2009/26), Litwa, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących gwarancji państwa zapobiegających odpływom płynności (CON/2009/25), Belgia, 19.3.2009.
18/03/2009
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4), Dz.U. L 72 z 18.3.2009, str. 21.
17/03/2009
Opinia w sprawie środków zmierzających do dalszej stabilizacji rynku finansowego (CON/2009/24), Niemcy, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Opinia w sprawie zarządzania rachunkiem bieżącym skarbu państwa prowadzonym przez Banca d'Italia (CON/2009/23), Włochy, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego, zwiększających rolę banku w realizacji programów rządowych (CON/2009/22), Polska, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
16/03/2009
Opinia w sprawie giełdy, centralnego depozytu i centralnego rejestru papierów wartościowych (CON/2009/21), Cypr, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu systemów gwarantowania depozytów (CON/2009/20), Cypr, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Opinia w sprawie rekapitalizacji oraz przejmowania przez państwo niektórych instytucji finansowych (CON/2009/19), Polska, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/03/2009
Opinia w sprawie norm dotyczących traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (CON/2009/14), Dz.U. C 58 z 12.3.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
09/03/2009
Opinia w sprawie środków zmierzających do stabilizacji systemu finansowego  (CON/2009/18), Estonia, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Wytyczne EBC z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31), Dz.U. L 53 z 26.2.2009, str. 76.
25/02/2009
Opinia w sprawie przepisów zezwalających Ministrowi Finansów na polecenie Narodowemu Funduszowi Rezerwy Emerytalnej dokonywania inwestycji w instytucje finansowe jako części rekapitalizacji banków  (CON/2009/16), Irlandia, 25.2.2009.
24/02/2009
Decyzja EBC z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2009/2), Dz.U. L 51 z 24.2.2009, str. 10.
24/02/2009
Opinia w sprawie środków wsparcia finansowego związanych z wynagrodzeniem funkcjonariuszy publicznych (CON/2009/15), Irlandia, 24.2.2009.
24/02/2009
Opinia w sprawie projektu decyzji ustanawiającej Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CON/2008/63), Dz.U. C 45 z 24.2.2009, str. 1.
21/02/2009
Zalecenie EBC z dnia 16 lutego 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Deutsche Bundesbank  (EBC/2009/3), Dz.U. C 43 z 21.2.2009, str. 1.
16/02/2009
Opinia w sprawie dodatkowych kryteriów kwalifikacji członków zarządu Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) oraz zasad przedkładania informacji w tym zakresie (CON/2009/13), Bułgaria, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Opinia w sprawie warunków udzielania pożyczek i gwarancji państwowych w sytuacjach nadzwyczajnych (CON/2009/12), Cypr, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Opinia w sprawie wypłat dokonywanych przez skarb państwa w kontekście nabywania udziałów w bankach (CON/2009/11), Łotwa, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Opinia dotycząca dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością  (CON/2008/84), Dz.U. C 30 z 6.2.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
05/02/2009
Wytyczne EBC z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2009/1), Dz.U. L 36 z 5.2.2009, str. 59.
05/02/2009
Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2008/22), Dz.U. L 36 z 5.2.2009, str. 22.
05/02/2009
Wytyczne EBC z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2008/21), Dz.U. L 36 z 5.2.2009, str. 46.
05/02/2009
Wytyczne EBC z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13), Dz.U. L 36 z 5.2.2009, str. 31.
04/02/2009
Opinia w sprawie warunków funkcjonowania oraz regulaminu centralnego depozytu papierów wartościowych, izby rozliczeniowej oraz partnera centralnego (CON/2009/9), Węgry, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Opinia w sprawie monet o najmniejszym nominale, które tracą status prawnego środka płatniczego, oraz zmian zasad dotyczących zaokrąglania (CON/2009/8), Szwecja, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Opinia w sprawie rozszerzenia pakietu stabilności finansowej gwarantującego pełne pokrycie roszczeń depozytariuszy oraz zwykłych wierzycieli oraz w sprawie inwestycji kapitałowych państwa w instytucje kredytowe (CON/2009/6), Dania, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów oraz roli organu nadzoru w postępowaniu upadłościowym (CON/2009/10), Łotwa, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Opinia w sprawie udziału Banque centrale du Luxembourg w zbieraniu określonych danych statystycznych  (CON/2009/7), Luksemburg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Opinia w sprawie nowych regulacji dotyczących płatności transgranicznych we Wspólnocie (CON/2009/1), Dz.U. C 21 z 28.1.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
24/01/2009
Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów EBC  (EBC/2008/33), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 83.
24/01/2009
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne  (EBC/2008/28), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 81.
24/01/2009
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym  (EBC/2008/27), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 77.
24/01/2009
Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro  (EBC/2008/26), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 75.
24/01/2009
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2008/25), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 71.
24/01/2009
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC  (EBC/2008/23), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 66.
24/01/2009
Porozumienie z dnia 31 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Národná banka Slovenska a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Národná banka Slovenska przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 18 z 24.1.2009, str. 3.
22/01/2009
Opinia w sprawie pokrycia przez Oesterreichische Nationalbank proponowanego podwyższenia składki Austrii w MFW (CON/2009/5), Austria, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Porozumienie z dnia 8 grudnia 2008 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Dz.U. C 16 z 22.1.2009, str. 10.
20/01/2009
Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie EBC (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona)  (EBC/2008/32), Dz.U. L 15 z 20.1.2009, str. 14.
20/01/2009
Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie EBC (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30), Dz.U. L 15 z 20.1.2009, str. 1.
16/01/2009
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących podziału dochodów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz przeznaczenia zysku z jego działalności na rzecz państwa belgijskiego (CON/2009/4), Belgia, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Opinia w sprawie warunków inwestycji kapitałowych państwa oraz konwersji długu na kapitał zakładowy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych (CON/2009/3), Słowenia, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Opinia w sprawie gwarancji państwa w odniesieniu do pożyczek bankowych (CON/2009/2), Łotwa, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC  (EBC/2008/29), Dz.U. L 3 z 7.1.2009, str. 4.