2009

31/12/2009
Lēmums ECB/2001/16. Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a)-e)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs 31.12.2009.
31/12/2009
Lēmums ECB/2006/17. Neoficiāls konsolidēts teksts [12. a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 31.12.2009.
31/12/2009
Pamatnostādne ECB/2006/16. Neoficiāls konsolidēts teksts [11. a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 31.12.2009.
29/12/2009
ECB Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu (ECB/2009/29), OV L 348, 29.12.2009, 57. lpp..
29/12/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2009/28), OV L 348, 29.12.2009, 75. lpp..
22/12/2009
ECB Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada  (ECB/2009/27), OV L 339, 22.12.2009, 55. lpp..
18/12/2009
ECB Ieteikums (2009. gada 14. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ārējo revidentu  (ECB/2009/26), OV C 308, 18.12.2009, 1. lpp..
16/12/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/18 par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2009/24), OV L 330, 16.12.2009, 95. lpp..
10/12/2009
Atzinums par Austrijas valsts garantiju attiecināšanu un starpbanku tirgu (CON/2009/99), Austrija, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Atzinums par Banka Slovenije kompetenci saistībā ar Slovēnijas dalību Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2009/100), Slovēnija, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Atzinums par vispārīgajiem līguma noteikumiem un darbības un tehniskajām prasībām attiecībā uz maksājumu sistēmu norēķinu pakalpojumu sniedzējiem Ungārijā (CON/2009/98), Ungārija, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Atzinums par Īrijas valsts garantiju attiecināšanu uz dažām kredītiestāžu saistībām (CON/2009/92), Īrija, 9.11.2009.
25/06/2009
Atzinums par kredītiestāžu atbalsta pasākumu grozījumiem (CON/2009/56), Īrija, 25.6.2009.
27/11/2009
Atzinums par ārējās tirdzniecības statistikas ziņošanas prasībām (CON/2009/97), Vācija, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām  (CON/2009/95), OV C 284, 25.11.2009, 6. lpp..Papildus informācija
25/11/2009
Atzinums par ieteikumiem Padomes lēmumiem par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (CON/2009/91), OV C 284, 25.11.2009, 1. lpp..Papildus informācija
16/11/2009
Atzinums par tā nodrošinājuma realizāciju, kas Banco de España, citām dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām vai Eiropas Centrālajai bankai sniegts to uzdevumu izpildes ietvaros (CON/2009/96), Spānija, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem  (CON/2009/81), OV C 272, 13.11.2009, 1. lpp..Papildus informācija
12/11/2009
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi (CON/2009/94), OV C 291, 12.11.2009, 1. lpp..Papildus informācija
12/11/2009
Atzinums par finanšu stabilitātes stiprināšanas pasākumu nosacījumiem un procedūrām (CON/2009/93), Lietuva, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
ECB atzinums (2009. gada 26. oktobris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu un par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību (CON/2009/88), OV C 270, 11.11.2009, 1. lpp..
04/11/2009
Atzinums par nodrošinājuma, kas sniegts Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, prioritāti (CON/2009/90), Beļģija, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Padomes sastāvu un dalību Irish Financial Services Regulatory Authority (Īrijas Finanšu pakalpojumu regulēšanas iestādē) (CON/2009/89), Īrija, 4.11.2009.
29/10/2009
Atzinums par termiņa, kurā apmaiņai var iesniegt dažas banknotes, pagarinājumu (CON/2009/87), Ungārija, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Atzinums par pasākumiem kredītiestāžu likviditātes uzlabošanai un konkurētspējas palielināšanai (CON/2009/86), Austrija, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Par klīringa un norēķinu pakalpojumu uzraudzību, ko veic De Nederlandsche Bank (CON/2009/84), Nīderlande, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Atzinums par Národná banka Slovenska neatkarību (CON/2009/85), Slovākija, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Atzinums par Lietuvos bankas peļņas sadali (CON/2009/83), Lietuva, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Atzinums par pagaidu palīdzības, ko valsts kase sniedz finanšu iestādēm, pagarināšanu (CON/2009/82), Polija, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
ECB Lēmums (2009. gada 6. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/22), OV L 274, 20.10.2009, 38. lpp..
17/10/2009
Labojums ECB Regulā (EK) Nr. 290/2009 (2009. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7) OV L 273, 17.10.2009, 19. lpp..
14/10/2009
Atzinums par priekšlikumu Padomes Regulai par euro ieviešanu (kodificēta versija) (CON/2009/76), OV C 246, 14.10.2009, 1. lpp..
09/10/2009
Atzinums par De Nederlandsche Bank iesaistīšanos Bonēras, Senteistāzijas un Sabas monetārajā sistēmā (CON/2009/80), Nīderlande, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Atzinums par valdības garantiju sniegšanu bankām un citām iestādēm (CON/2009/79), Zviedrija, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 17. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2009/21), OV L 260, 3.10.2009, 31. lpp..
01/10/2009
Atzinums par īpašu valdības obligāciju emisiju kredītiestādēm (CON/2009/78), Kipra, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Atzinums par Lietuvos bankas valsts revīziju (CON/2009/77), Lietuva, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2009/75), Slovākija, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Atzinums par valsts garantiju kredītiestāžu saistībām paplašināšanu (CON/2009/73), Beļģija, 23.9.2009.
24/09/2009
Atzinums par Banque de France prezidenta nominācijas procedūru (CON/2009/74), Francija, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2009/72), Rumānija, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Atzinums par Česká národní banka uzdevumiem uzraudzības jomā saistībā ar patēriņa kredītu (CON/2009/71), Čehijas Republika, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Atzinums par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumiem saistībā ar Banco de España (CON/2009/70), Spānija, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2009. gada 31. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (pārstrādātā redakcija)  (ECB/2009/20), OV L 228, 1.9.2009, 25. lpp..
01/09/2009
Atzinums par atlīdzību par līdzekļu atlikumu Banca d'Italia turētā valsts kases kontā (CON/2009/69), Itālija, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Atzinums par Valsts aktīvu pārvaldes aģentūras izveidi (CON/2009/68), Īrija, 31.8.2009.
20/08/2009
Atzinums par termiņa pagarināšanu Narodowy Bank Polski tiesībām piedalīties vērtspapīru tirdzniecībā (CON/2009/67), Polija, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Atzinums par banku atveseļošanas paņēmienu nostiprināšanu (CON/2009/65), Latvija, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/08/2009
Atzinums par grozījumiem klīringa operāciju tiesiskajā regulējumā (CON/2009/66), Somija, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
ECB Lēmums (2009. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu  (ECB/2009/19), OV L 202, 4.8.2009, 54. lpp..
04/08/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 17. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2009/18), OV L 202, 4.8.2009, 65. lpp..
27/07/2009
Atzinums par publisku piekļuvi informācijai par valsts amatpersonu īpašumiem (CON/2009/64), Slovēnija, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Atzinums par grozīto tiesību akta projektu par Banca d’Italia zelta rezervju aplikšanu ar nodokli (CON/2009/63), Itālija, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Atzinums par banku restrukturizāciju un kredītiestāžu pašu kapitāla palielināšanu (CON/2009/62), Spānija, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Lēmums ECB/2003/14. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 23.7.2009.
22/07/2009
ECB Lēmums (2009. gada 19. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2003/14 par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu  (ECB/2009/17), OV L 190, 22.7.2009, 11. lpp..
20/07/2009
Atzinums par oficiālā lita kursa maiņas procedūru (CON/2009/61), Lietuva, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Atzinums par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību tiesisko regulējumu (CON/2009/60), Polija, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Atzinums par Banca d'Italia zelta rezervju aplikšanu ar nodokli (CON/2009/59), Itālija, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Atzinums par valsts rekapitalizācijas shēmu (CON/2009/58), Zviedrija, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
ECB Lēmums (2009. gada 2. jūlijs) par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu  (ECB/2009/16), OV L 175, 4.7.2009, 18. lpp..
02/07/2009
ECB Lēmums (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2008/20 attiecībā uz euro monētu daudzumu, ko Austrija var emitēt 2009. gadā  (ECB/2009/15), OV L 172, 2.7.2009, 35. lpp..
02/07/2009
Lēmums ECB/2008/20. Neoficiāls konsolidēts teksts [6. a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2.7.2009.
01/07/2009
ECB Ieteikums (2009. gada 25. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2009/14), OV C 149, 1.7.2009, 1. lpp..
26/06/2009
Atzinums par finanšu līzinga un līzinga uzņēmumu darbības regulējumu (CON/2009/57), Kipra, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Atzinums par grozījumiem centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos (CON/2009/55), Polija, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Atzinums par papildu pasākumiem finanšu tirgus stabilizācijai  (CON/2009/54), Vācija, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Atzinums par Latvijas Bankas peļņas sadali (CON/2009/53), Latvija, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
18/06/2009
Atzinums par banknošu un monētu apgrozību (CON/2009/52), Čehijas Republika, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
ECB Lēmums (2009. gada 9. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/13), OV L 151, 16.6.2009, 39. lpp..
11/06/2009
ECB Ieteikums (2009. gada 5. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu  (ECB/2009/12), OV C 132, 11.6.2009, 1. lpp..
05/06/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 28. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām  (ECB/2009/11), OV L 139, 5.6.2009, 34. lpp..
05/06/2009
Atzinums par pasākumiem noguldījumu garantiju sistēmas efektivitātes paaugstināšanai (CON/2009/51), Rumānija, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Atzinums par pasākumiem finanšu krīzes ietekmes mazināšanai (CON/2009/49), Slovākija, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Atzinums par Banca Naţională a României pilnvaru paplašināšanu attiecībā uz grūtībās nonākušām kredītiestādēm (CON/2009/48), Rumānija, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Atzinums par jauniem pasākumiem finanšu uzraudzības pastiprināšanai (CON/2009/50), Vācija, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2009/9), OV L 123, 19.5.2009, 94. lpp..
19/05/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2009/10), OV L 123, 19.5.2009, 99. lpp..
18/05/2009
Atzinums par pasākumiem valsts sektora atlīdzības jomā saistībā ar centrālās bankas neatkarību (CON/2009/47), Latvija, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
14/05/2009
Atzinums par Banque Centrale du Luxembourg uzraudzības lomas paplašināšanu saskaņā ar likumprojektu par maksājumu pakalpojumiem, elektroniskās naudas iestādēm un norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (CON/2009/46), Luksemburga, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Atzinums par tiesiskajām attiecībām, kas attiecas uz Deutsche Bundesbank darbiniekiem (CON/2009/45), Vācija, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank tiesiskā regulējuma pielāgošanu jaunajiem administratīvajiem noteikumiem (CON/2009/44), Ungārija, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Atzinums par grozījumiem vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismā attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2009/37), OV C 106, 8.5.2009, 1. lpp..Papildus informācija
05/05/2009
Atzinums par korespondentbanku pakalpojumu tirgus liberalizāciju maksājumiem nacionālajā valūtā un ar to saistītajām statistikas ziņošanas prasībām (CON/2009/43), Rumānija, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Atzinums par to, kā Banco de Portugal apmaksā Portugāles kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielinājumu (CON/2009/41), Portugāle, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Atzinums par oficiālās statistikas organizāciju un darbību Rumānijā (CON/2009/42), Rumānija, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Atzinums par maksājumu iestāžu uzraudzību, ko veic Lietuvos bankas  (CON/2009/40), Lietuva, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Atzinums par pasākumiem likviditātes palielināšanai ekonomikā (CON/2009/39), Grieķija, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
ECB ieteikums (2009. gada 3. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu  (ECB/2009/8), OV C 93, 22.4.2009, 1. lpp..
22/04/2009
uz sākumu: ECB Lēmums (2009. gada 19. marts) par TARGET2-Vērtspapīriem programmas Valdes (TARGET2-Securities Programme Board) izveidi  (ECB/2009/6), OV L 102, 22.4.2009, 12. lpp..
22/04/2009
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām (CON/2009/38), OV C 93, 22.4.2009, 3. lpp..Papildus informācija
22/04/2009
Atzinums par grozījumiem Banku direktīvā un Kapitāla pietiekamības direktīvā attiecībā uz bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību  (CON/2009/17), OV C 93, 22.4.2009, 3. lpp..Papildus informācija
18/04/2009
ECB Lēmums (2009. gada 19. marts), ar ko groza 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2009/5), OV L 100, 18.4.2009, 10. lpp..
16/04/2009
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un sistēmām (CON/2009/36), Kipra, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Atzinums par to, kā Banco de España apmaksā ierosināto Spānijas kvotas SVF palielinājumu (CON/2009/35), Spānija, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Atzinums par dažiem grozījumiem Banku likumā saistībā ar finanšu tirgu krīzi (CON/2009/34), Čehijas Republika, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Atzinums par valsts garantiju sniegšanu bankām un citām iestādēm (CON/2009/30), Zviedrija, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Atzinums par Itālijas kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielināšanu (CON/2009/33), Itālija, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Atzinums par jauniem pasākumiem finanšu stabilitātes nostiprināšanai (CON/2009/32), Lietuva, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
ECB Regula (EK) Nr. 290/2009 (2009. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem  (ECB/2009/7), OV L 94, 8.4.2009, 75. lpp..
26/03/2009
Atzinums par grozījumiem Noguldījumu garantiju likumā attiecībā uz piemērojuma jomu un garantiju izmaksu (CON/2009/31), Latvija, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
25/03/2009
Atzinums par finanšu krīzes gadījumā veicamo pasākumu piemērošanas jomas paplašināšanu  (CON/2009/29), Beļģija, 25.3.2009.
25/03/2009
Atzinums par valsts garantiju sniegšanas procedūras noteikumiem finanšu stabilitātes nodrošināšanas interesēs  (CON/2009/28), Ungārija, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un sistēmām (CON/2009/27), Slovēnija, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Atzinums par grozījumiem Lietuvos Bankas peļņas sadales noteikumos finanšu krīzes kontekstā (CON/2009/26), Lietuva, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Atzinums par grozījumiem valsts garantijās nolūkā novērst likviditātes aizplūšanu (CON/2009/25), Beļģija, 19.3.2009.
18/03/2009
uz sākumu: ECB Lēmums (2009. gada 6. marts) par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8) (ECB/2009/4), OV L 72, 18.3.2009, 21. lpp..
17/03/2009
Atzinums par pasākumiem turpmākai finanšu tirgus stabilizācijai (CON/2009/24), Vācija, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Atzinums par Banca d'Italia turētā valsts kases konta pārvaldību (CON/2009/23), Itālija, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Atzinums par grozījumiem valsts bankas Bank Gospodarstwa Krajowego tiesiskajā regulējumā, stiprinot tās lomu valdības īstenotajās programmās (CON/2009/22), Polija, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Atzinums par biržu un par centrālo depozitāriju un vērtspapīru reģistru (CON/2009/21), Kipra, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu piemērošanas jomas paplašināšanu (CON/2009/20), Kipra, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Atzinums par rekapitalizāciju un dažu finanšu iestāžu pārņemšanu valsts īpašumā (CON/2009/19), Polija, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Atzinums par sezonas produktiem piemērotajiem standartiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI) (CON/2009/14), OV C 58, 12.3.2009, 1. lpp..Papildus informācija
09/03/2009
Atzinums par finanšu sistēmas stabilizācijas pasākumiem (CON/2009/18), Igaunija, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
ECB Pamatnostādne (2008. gada 19. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/31), OV L 53, 26.2.2009, 76. lpp..
25/02/2009
Atzinums par tiesbu aktiem, ar ko finanšu ministram banku rekapitalizācijas ietvaros ļauj dot norādījumus par Valsts pensiju reserves fonda līdzekļu ieguldīšanu finanšu iestādēs (CON/2009/16), Īrija, 25.2.2009.
24/02/2009
ECB Lēmums (2009. gada 27. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2009/2), OV L 51, 24.2.2009, 10. lpp..
24/02/2009
Atzinums par finanšu atbalsta pasākumiem saistībā ar valsts ierēdņu atalgojumu (CON/2009/15), Īrija, 24.2.2009.
24/02/2009
Atzinums par jaunu lēmumu par Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju (CON/2008/63), OV C 45, 24.2.2009, 1. lpp..
21/02/2009
ECB ieteikums (2009. gada 16. februāris) — Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējo revidentu  (ECB/2009/3), OV C 43, 21.2.2009, 1. lpp..
16/02/2009
Atzinums par papildus atbilstības kritērijiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) Padomes locekļiem un par papildus noteikumiem attiecībā uz informācijas sniegšanu šajā jomā (CON/2009/13), Bulgārija, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Atzinums par valsts aizdevumu un garantiju piešķiršanas noteikumiem un nosacījumiem ārkārtas situācijās (CON/2009/12), Kipra, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Atzinums par valsts izmaksāto atlīdzību saistībā ar banku pārņemšanu (CON/2009/11), Latvija, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Atzinums par direktīvu par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un uzraudzību (CON/2008/84), OV C 30, 6.2.2009, 1. lpp..Papildus informācija
05/02/2009
ECB Pamatnostādne (2009. gada 20. janvāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2009/1), OV L 36, 5.2.2009, 59. lpp..
05/02/2009
ECB Lēmums (2008. gada 11. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu  (ECB/2008/22), OV L 36, 5.2.2009, 22. lpp..
05/02/2009
ECB Pamatnostādne (2008. gada 11. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2008/21), OV L 36, 5.2.2009, 46. lpp..
05/02/2009
ECB Pamatnostādne (2008. gada 23. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2008/13), OV L 36, 5.2.2009, 31. lpp..
04/02/2009
Atzinums par centrālā vērtspapīru depositārija, klīringa iestādes un centrālā darījumu partnera darbības noteikumiem un nosacījumiem (CON/2009/9), Ungārija, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Atzinums par mazākā nomināla monētu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusa pārtaukšanu un grozījumiem noapaļošanas noteikumos (CON/2009/8), Zviedrija, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Atzinums par finanšu stabilitātes sistēmas paplašināšanu, garantējot noguldītāju un parasto kreditoru prasību pilnīgu apmierināšanu, un par sistēmu valsts kapitāla ieguldīšanai kredītiestādēs (CON/2009/6), Dānija, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmu un uzraudzības iestāžu lomu maksātnespējas procesā (CON/2009/10), Latvija, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
27/01/2009
Atzinums par Banque centrale du Luxembourg loma statistikas vākšanā (CON/2009/7), Luksemburga, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Atzinums par jaunu regulu par pārrobežu maksājumiem Kopienā (CON/2009/1), OV C 21, 28.1.2009, 1. lpp..Papildus informācija
24/01/2009
ECB Lēmums (2008. gada 31. decembris) par to, kā Národná banka Slovenska apmaksā ECB kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2008/33), OV L 21, 24.1.2009, 83. lpp..
24/01/2009
uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 15. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ECB kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās nacionālās centrālās bankas  (ECB/2008/28), OV L 21, 24.1.2009, 81. lpp..
24/01/2009
uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku prasību koriģēšanai, kuras ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem  (ECB/2008/27), OV L 21, 24.1.2009, 77. lpp..
24/01/2009
ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju  (ECB/2008/26), OV L 21, 24.1.2009, 75. lpp..
24/01/2009
uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvedumiem nacionālo centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2008/25), OV L 21, 24.1.2009, 71. lpp..
24/01/2009
uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā  (ECB/2008/23), OV L 21, 24.1.2009, 66. lpp..
24/01/2009
Līgums (2008. gada 31. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un Národná banka Slovenska par Národná banka Slovenska prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu OV C 18, 24.1.2009, 3. lpp..
22/01/2009
Atzinums par to, kā Oesterreichische Nationalbank apmaksā ierosināto palielinājumu SVF Austrijas kvotā (CON/2009/5), Austrija, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Līgums (2007. gada 8. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 16, 22.1.2009, 10. lpp..
20/01/2009
uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 25/2009 (2008. gada 19. decembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija)  (ECB/2008/32), OV L 15, 20.1.2009, 14. lpp..
20/01/2009
uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 24/2009 (2008. gada 19. decembris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku  (ECB/2008/30), OV L 15, 20.1.2009, 1. lpp..
16/01/2009
Atzinums par noteikumiem, kas nosaka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ienākumu sadali un peļņas nodošanu valstij (CON/2009/4), Beļģija, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Atzinums par nosacījumiem valsts kapitāla investīcijām un parādu un kapitāla mijmaiņas līgumiem saskaņā ar Likumu par publiskajām finansēm  (CON/2009/3), Slovēnija, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/01/2009
Atzinums par valsts galvojumiem banku aizņēmumiem (CON/2009/2), Latvija, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/01/2009
ECB Lēmums (2008. gada 18. decembris), ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu ECB Padomē  (ECB/2008/29), OV L 3, 7.1.2009, 4. lpp..