Menu

2009

31/12/2009
Otsus EKP/2001/16. Mitteametlik konsolideeritud versioon [(1a-e)]). Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  31.12.2009.
31/12/2009
Otsus EKP/2006/17. Mitteametlik konsolideeritud tekst [12 a)-e)] Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  31.12.2009.
31/12/2009
Suunis EKP/2006/16. Mitteametlik konsolideeritud tekst [11 a)-e)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  31.12.2009.
29/12/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 14. detsember 2009 (EKP/2009/29), ELT L 348, 29.12.2009, lk 57.
29/12/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 14. detsember 2009 (EKP/2009/28), ELT L 348, 29.12.2009, lk 75.
22/12/2009
EKP otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2009/27), ELT L 339, 22.12.2009, lk 55.
18/12/2009
EKP soovitus, 14. detsember 2009, Euroopa Liidu Nõukogule Iiri keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2009/26), ELT C 308, 18.12.2009, lk 1.
16/12/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/18 tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 10. detsember 2009  (EKP/2009/24), ELT L 330, 16.12.2009, lk 95.
10/12/2009
Arvamus pankadevahelisele turule Austria riigi poolt antavate garantiide pikendamise kohta (CON/2009/99), Austria, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Arvamus Banka Slovenije pädevuse kohta seoses Sloveenia liikmesusega Rahvusvahelises Valuutafondis (CON/2009/100), Sloveenia, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Arvamus maksesüsteemile makseteenuste pakkujate suhtes kohaldatavate tingimuste ja tegevus- ning tehniliste nõuete kohta Ungaris (CON/2009/98), Ungari, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Arvamus Iiri riigigarantii laiendamise kohta krediidiasutuste teatavatele kohustustele (CON/2009/92), Iirimaa, 9.11.2009.
25/06/2009
Arvamus krediidiasutuste finantstoetuse meetmete muutmise kohta (CON/2009/56), Iirimaa, 25.6.2009.
27/11/2009
Arvamus väliskaubanduse aruandluse nõuete kohta (CON/2009/97), Saksamaa, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, mis käsitleb euromüntide autentimist ja ringluskõlbmatute euromüntide käitlemist  (CON/2009/95), ELT C 284, 25.11.2009, lk 6.Täiendav teave
25/11/2009
Arvamus seoses soovitustega nõukogu otsuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega ja Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega  (CON/2009/91), ELT C 284, 25.11.2009, lk 1.Täiendav teave
16/11/2009
Arvamus Hispaania Keskpangale (Banco de España), teiste liikmesriikide keskpankadele või EKPle nende ülesannete täitmisega seoses antud tagatise realiseerimise kohta (CON/2009/96), Hispaania, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ  (CON/2009/81), ELT C 272, 13.11.2009, lk 1.Täiendav teave
12/11/2009
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega (CON/2009/94), ELT C 291, 12.11.2009, lk 1.Täiendav teave
12/11/2009
Arvamus finantsstabiilsuse tugevdamise meetmete kohaldamise tingimuste ja menetluste kohta (CON/2009/93), Leedu, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalvet ühenduses ja Euroopa Süsteemiriski Nõukogu asutamist, ning ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, millega antakse EKPle eriülesanded seoses Euroopa Süsteemiriski Nõukogu tegevusega, 26. oktoober 2009 (CON/2009/88), ELT C 270, 11.11.2009, lk 1.
04/11/2009
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpangale] antud tagatiste järjekohad  (CON/2009/90), Belgia, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Arvamus Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iiri keskpanga] juhatuse koosseisu ja Irish Financial Services Regulatory Authority [Iiri finantsjärelevalveasutuse] osaluse kohta (CON/2009/89), Iirimaa, 4.11.2009.
29/10/2009
Arvamus teatavate pangatähtede vahetuseks esitamise tähtaja pikendamise kohta (CON/2009/87), Ungari, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Arvamus krediidiasutuste likviidsuse ja konkurentsivõime suurendamise meetmete kohta (CON/2009/86), Austria, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Arvamus seoses De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] järelevalvega lõpp- ja tasaarveldusteenuste üle (CON/2009/84), Madalmaad, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Arvamus Národná banka Slovenska [Slovakkia keskpanga] sõltumatuse kohta (CON/2009/85), Slovakkia, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] kasumijaotuse kohta (CON/2009/83), Leedu, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Arvamus riigi toetuse finantseerimisasutustele laiendamise kohta (CON/2009/82), Poola, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 6. oktoober 2009  (EKP/2009/22), ELT L 274, 20.10.2009, lk 38.
17/10/2009
EKP 31. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 290/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta) parandused (EKP/2009/7) ELT L 273, 17.10.2009, lk 19.
14/10/2009
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust euro kasutuselevõtu kohta (kodifitseeritud versioon) (CON/2009/76), ELT C 246, 14.10.2009, lk 1.
09/10/2009
Arvamus seoses De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] osaga Bonaire, Sint Eustatius ja Saba saarte rahasüsteemis (CON/2009/80), Madalmaad, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Arvamus valitsuse garantiide pikendamise kohta pankadele ja muudele asutustele (CON/2009/79), Rootsi, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
EKP suunis, 17. september 2009, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2009/21), ELT L 260, 3.10.2009, lk 31.
01/10/2009
Arvamus erakorraliste riigi võlakirjade väljastamise kohta krediidiasutustele (CON/2009/78), Küpros, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] riikliku auditeerimise kohta (CON/2009/77), Leedu, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2009/75), Slovakkia, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Arvamus krediidiasutuste kohustusi katva riigigarantii tähtaja pikendamise kohta (CON/2009/73), Belgia, 23.9.2009.
24/09/2009
Arvamus Banque de France [Prantsuse keskpanga] presidendi ametisse määramise korra kohta (CON/2009/74), Prantsusmaa, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2009/72), Rumeenia, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] tarbijakrediidiga seotud järelevalveülesannete kohta (CON/2009/71), Tšehhi Vabariik, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Arvamus Banco de España [Hispaania keskpangaga] seotud sätete kohta, mis käsitlevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist (CON/2009/70), Hispaania, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Kehtivus lõppenud: EKP suunis valitsuse finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud), 31. juuli 2009 (EKP/2009/20), ELT L 228, 1.9.2009, lk 25.
01/09/2009
Arvamus Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] juures peetava riigikassa konto haldamise kohta  (CON/2009/69), Itaalia, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Arvamus Riigivara Haldusagentuuri asutamise kohta (CON/2009/68), Iirimaa, 31.8.2009.
20/08/2009
Arvamus Narodowy Bank Polski [Poola keskpanga] väärtpaberitehingutega seotud õiguste laiendamine (CON/2009/67), Poola, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Arvamus panga tervendamise meetmete kohta (CON/2009/65), Läti, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Arvamus lõpparvelduse õigusraamistiku muutmise kohta (CON/2009/66), Soome, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
EKP otsus, 17. juuli 2009, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2009/19), ELT L 202, 4.8.2009, lk 54.
04/08/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 17. juuli 2009 (EKP/2009/18), ELT L 202, 4.8.2009, lk 65.
27/07/2009
Arvamus avaliku juurdepääsu kohta ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonile (CON/2009/64), Sloveenia, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Arvamus Banca d'Italia kullareservide maksustamist käsitleva õigusakti eelnõu muudatuse kohta (CON/2009/63), Itaalia, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Arvamus krediidiasutuste omavahendite ümberstruktureerimise ja võimendamise kohta (CON/2009/62), Hispaania, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Otsus EKP/2003/14. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  23.7.2009.
22/07/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2003/14 Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis, 19. juuni 2009 (EKP/2009/17), ELT L 190, 22.7.2009, lk 11.
20/07/2009
Arvamus Leedu liti vahetuskursi muutmise korra kohta (CON/2009/61), Leedu, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Arvamus kooperatiivsete säästu- ja laenuühisuste õigusraamistiku kohta (CON/2009/60), Poola, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] kullavaru maksustamise kohta (CON/2009/59), Itaalia, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Arvamus rekapitaliseerimise riikliku kava kohta  (CON/2009/58), Rootsi, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
EKP otsus tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta, 2. juuli 2009  (EKP/2009/16), ELT L 175, 4.7.2009, lk 18.
02/07/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2008/20 seoses euro müntide mahuga, mida Austria võib emiteerida 2009. aastal, 25. juuni 2009  (EKP/2009/15), ELT L 172, 2.7.2009, lk 35.
02/07/2009
Otsus EKP/2008/20. Mitteametlik konsolideeritud tekst [6 a)-b)] Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  2.7.2009.
01/07/2009
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule, Slovakkia keskpanga välisaudiitorite kohta, 25. juuni 2009 (EKP/2009/14), ELT C 149, 1.7.2009, lk 1.
26/06/2009
Arvamus kapitaliliisingu reguleerimise ja liisingufirmade tegevuse kohta (CON/2009/57), Küpros, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Arvamus väärtpaberite keskdepositooriumi reeglite muutmise kohta (CON/2009/55), Poola, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Arvamus täiendavate finantsturgu stabiliseerivate meetmete kohta (CON/2009/54), Saksamaa, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Arvamus Latvijas Banka [Läti keskpanga] kasumi jaotuse kohta (CON/2009/53), Läti, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta (CON/2009/52), Tšehhi Vabariik, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
EKP otsus, 9. juuni 2009, millega muudetakse otsust EKP/2007/7, TARGET2-ECB tingimused  (EKP/2009/13), ELT L 151, 16.6.2009, lk 39.
11/06/2009
EKP soovitus, 5. juuni 2009, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2009/12), ELT C 132, 11.6.2009, lk 1.
05/06/2009
EKP suunis, 28. mai 2009, millega muudetakse suunist EKP/2006/4 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2009/11), ELT L 139, 5.6.2009, lk 34.
05/06/2009
Arvamus hoiuste tagamise skeemi tõhustamise meetmete kohta (CON/2009/51), Rumeenia, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Arvamus meetmete finantskaose leevendamise meetmete kohta (CON/2009/49), Slovakkia, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Arvamus Banca Naţională a României [Rumeenia keskpanga] leevendusmeetmete kohta seoses kitsikuses olevate krediidiasutustega (CON/2009/48), Rumeenia, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Arvamus uute finantsjärelevalve tugevdamise meetmete kohta (CON/2009/50), Saksamaa, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 7. mai 2009  (EKP/2009/9), ELT L 123, 19.5.2009, lk 94.
19/05/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 7. mai 2009  (EKP/2009/10), ELT L 123, 19.5.2009, lk 99.
18/05/2009
Arvamus avaliku sektori tasustamise kohta seoses keskpanga sõltumatusega (CON/2009/47), Läti, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Arvamus seaduseelnõu kohta, millega laiendatakse Banque Centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpanga] järelevaatamisrolli seoses e-raha asutustega ning makse-ja arveldussüsteemide arvelduse lõplikkusega (CON/2009/46), Luksemburg, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Arvamus Deutsche Bundesbank [Saksa keskpanga] töötajate suhtes kohaldatava õigussuhte kohta (CON/2009/45), Saksamaa, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] õigusraamistiku ühtlustamise kohta uute haldusreeglitega (CON/2009/44), Ungari, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Arvamus liikmesriikide maksebilansi toetamiseks loodud keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi muutmise kohta (CON/2009/37), ELT C 106, 8.5.2009, lk 1.Täiendav teave
05/05/2009
Arvamus korrespondentpanganduse teenuste liberaliseerimise kohta riigi vääringus teostavate maksete osas ja sellega seotud statistikaaruandluse kohustuste kohta (CON/2009/43), Rumeenia, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Arvamus Banco de Portugal [Portugali keskpanga] makse kohta seoses Portugali IMFi kvoodi suurenemisega (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Arvamus ametliku statistika korraldamise kohta Rumeenias (CON/2009/42), Rumeenia, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Arvamus makseasutuste järelevalve kohta Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] poolt (CON/2009/40), Leedu, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Arvamus majanduses esineva likviidsuse suurendamise meetmete kohta (CON/2009/39), Kreeka, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Hollandi keskpanga välisaudiitorite kohta, 3. aprill 2009  (EKP/2009/8), ELT C 93, 22.4.2009, lk 1.
22/04/2009
Kehtivus lõppenud: EKP otsus TARGET2-Securities programmi komitee (TARGET2-Securities Programme Board) asutamise kohta, 19. märts 2009  (EKP/2009/6), ELT L 102, 22.4.2009, lk 12.
22/04/2009
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb reitinguagentuure (CON/2009/38), ELT C 93, 22.4.2009, lk 3.Täiendav teave
22/04/2009
Arvamus panganduse direktiivi ja kapitali adekvaatsuse direktiivi muutmise kohta seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega (CON/2009/17), ELT C 93, 22.4.2009, lk 3.
18/04/2009
EKP otsus, millega muudetakse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord, 19. märts 2009, (EKP/2009/5), ELT L 100, 18.4.2009, lk 10.
16/04/2009
Arvamus makseteenuste ja -süsteemide kohta (CON/2009/36), Küpros, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Arvamus suurendatud IMFi kvoodi makse kohta Banco de España [Hispaania keskpanga] poolt (CON/2009/35), Hispaania, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Arvamus pankade seaduse muutmise kohta seoses finantsturgude kriisiga (CON/2009/34), Tšehhi Vabariik, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Arvamus pankadele ja muudele asutustele riigigarantiide andmise kohta (CON/2009/30), Rootsi, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Arvamus Itaalia kvoodi suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis (CON/2009/33), Itaalia, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Arvamus finantsstabiilsuse tugevdamise uute meetmete kohta (CON/2009/32), Leedu, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
EKP määrus (EÜ) nr 290/2009, 31. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2009/7), ELT L 94, 8.4.2009, lk 75.
26/03/2009
Arvamus hoiuste tagamise seaduse muudatuste kohta, mis käsitlevad tagamise ulatust ja makseid (CON/2009/31), Läti, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Arvamus finantskriisis võetavate meetmete ulatuse laiendamise kohta (CON/2009/29), Belgia, 25.3.2009.
25/03/2009
Arvamus finantsstabiilsuse kindlustamiseks antava riigigarantii menetluse reeglite kohta (CON/2009/28), Ungari, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Arvamus makseteenuste ja -süsteemide kohta (CON/2009/27), Sloveenia, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] kasumi jaotamise reeglite muutmise kohta (CON/2009/26), Leedu, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Arvamus likviidsuskao ärahoidmiseks antava riigigarantii muutmise kohta (CON/2009/25), Belgia, 19.3.2009.
18/03/2009
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 6. märts 2009, seoses eranditega, mida võib teha määruse (EÜ) nr 958/2007 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2007/8)  (EKP/2009/4), ELT L 72, 18.3.2009, lk 21.
17/03/2009
Arvamus finantsturu edasise stabiliseerimise meetmete kohta (CON/2009/24), Saksamaa, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Arvamus Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] juures peetava riigikassa konto haldamise kohta (CON/2009/23), Itaalia, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Arvamus riigile kuuluvat Bank Gospodarstwa Krajowego panka puudutava õigusliku raamistiku muutmise kohta seoses osaluse suurendamisega valitsusprogrammides  (CON/2009/22), Poola, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Arvamus väärtpaberibörsi ning väärtpaberite keskdepositooriumi ja keskregistri kohta (CON/2009/21), Küpros, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Arvamus hoiuste tagamise skeemi ulatuse laiendamise kohta (CON/2009/20), Küpros, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Arvamus rekapitaliseerimise ja teatavate finantsasutuste riigi poolt ülevõtmise kohta (CON/2009/19), Poola, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Arvamus tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise standardite kohta (CON/2009/14), ELT C 58, 12.3.2009, lk 1.Täiendav teave
09/03/2009
Arvamus finantssüsteemi stabiliseerimismeetmete kohta (CON/2009/18), Eesti, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
26/02/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine), 19. detsember 2008  (EKP/2008/31), ELT L 53, 26.2.2009, lk 76.
25/02/2009
Arvamus õigusakti kohta, mis võimaldab rahandusministril juurdepääsu riiklikule pensioni reservfondile finantsasutustesse investeerimise eesmärgil pankade rekapitaliseerimise osana (CON/2009/16), Iirimaa, 25.2.2009.
24/02/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/5 hangete teostamise korra kehtestamise kohta, 27. jaanuar 2009  (EKP/2009/2), ELT L 51, 24.2.2009, lk 10.
24/02/2009
Arvamus finantstoetuse meetmete kohta seoses ametnike tasustamisega (CON/2009/15), Iirimaa, 24.2.2009.
24/02/2009
Arvamus seoses uue otsusega Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee kohta (CON/2008/63), ELT C 45, 24.2.2009, lk 1.
21/02/2009
EKP soovitus, 16. veebruar 2009, Euroopa Liidu Nõukogule, Saksa keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2009/3), ELT C 43, 21.2.2009, lk 1.
16/02/2009
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) nõukogu liikmete nõuetele vastavuse ja selles suhtes esitatava teabe suhtes kohaldatavate täiendavate reeglite kohta (CON/2009/13), Bulgaaria, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Arvamus riigi laenude ja garantiide andmise tingimuste kohta erakorralises olukorras (CON/2009/12), Küpros, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Arvamus riigi poolt hüvitise maksmise kohta panga ülevõtmise korral (CON/2009/11), Läti, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Arvamus direktiivi kohta, mis käsitleb elektronrahaasutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet (CON/2008/84), ELT C 30, 6.2.2009, lk 1.Täiendav teave
05/02/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 20. jaanuar 2009  (EKP/2009/1), ELT L 36, 5.2.2009, lk 59.
05/02/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 11. detsember 2008 (EKP/2008/22), ELT L 36, 5.2.2009, lk 22.
05/02/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 11. detsember 2008  (EKP/2008/21), ELT L 36, 5.2.2009, lk 46.
05/02/2009
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 23. oktoober 2008 (EKP/2008/13), ELT L 36, 5.2.2009, lk 31.
04/02/2009
Arvamus väärtpaberite keskdepositooriumi, arvelduskoja ja keskse tehingupoole üldtingimuste ja tööreeglite kohta (CON/2009/9), Ungari, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Arvamus väiksemas nimiväärtuses mündi seadusliku maksevahendi staatuse lõppemise kohta ja ümardamisreeglite muutmise kohta (CON/2009/8), Rootsi, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Arvamus krediidiasutuste hõlmamise kohta finantsstabiilsuse skeemis, millega tagatakse täielikult hoiustajate ja tavaliste laenuandjate nõuded, ja riigi poolt kapitali andmise skeemis  (CON/2009/6), Taani, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
04/02/2009
Arvamus hoiuste tagamise skeemi ja järelevalveasutuse rolli kohta maksejõuetusmenetluses (CON/2009/10), Läti, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Arvamus Banque centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpanga] rolli kohta teatava statistika koostamises (CON/2009/7), Luksemburg, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Arvamus uue määruse kohta, mis käsitleb välismakseid ühenduses (CON/2009/1), ELT C 21, 28.1.2009, lk 1.Täiendav teave
24/01/2009
EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Slovakkia keskpanga poolt, 31. detsember 2008  (EKP/2008/33), ELT L 21, 24.1.2009, lk 83.
24/01/2009
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt, 15. detsember 2008  (EKP/2008/28), ELT L 21, 24.1.2009, lk 81.
24/01/2009
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 12. detsember 2008  (EKP/2008/27), ELT L 21, 24.1.2009, lk 77.
24/01/2009
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 12. detsember 2008  (EKP/2008/26), ELT L 21, 24.1.2009, lk 75.
24/01/2009
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 12. detsember 2008 (EKP/2008/25), ELT L 21, 24.1.2009, lk 71.
24/01/2009
Kehtivus lõppenud: EKP otsus riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 12. detsember 2008  (EKP/2008/23), ELT L 21, 24.1.2009, lk 66.
24/01/2009
Leping Slovakkia keskpanga ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Slovakkia keskpanga krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel, 31. detsember 2008 ELT C 18, 24.1.2009, lk 3.
22/01/2009
Arvamus Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] makse kohta seoses IMFi kvoodi kavandatud tõusuga Austria jaoks (CON/2009/5), Austria, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Leping EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetukursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 8. detsember 2008 ELT C 16, 22.1.2009, lk 10.
20/01/2009
Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuestisõnastamine), 19. detsember 2008  (EKP/2008/32), ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.
20/01/2009
Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 24/2009 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta, 19. detsember 2008  (EKP/2008/30), ELT L 15, 20.1.2009, lk 1.
16/01/2009
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Beliga keskpanga] tulu jaotuse reeglite muutmise ja Belgia riigile määratava kasumi kohta (CON/2009/4), Belgia, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Arvamus riikliku rahastamise seaduse sätete kohta, mis käsitlevad riigi kapitaliinvesteeringuid ja võlakohustuste aktsiateks vahetamist (CON/2009/3), Sloveenia, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Arvamus pangalaenudele antava riigigarantii kohta (CON/2009/2), Läti, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
EKP otsus EKP nõukogu rotatsiooni süsteemi alguse edasilükkamise kohta, 18. detsember 2008 (EKP/2008/29), ELT L 3, 7.1.2009, lk 4.