2009

31/12/2009
Απόφαση ΕΚΤ/2001/16. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [2 a) - e)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2009.
31/12/2009
Απόφαση ΕΚΤ/2006/17. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [18a)-e)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  31.12.2009.
31/12/2009
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [18a)-e)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2009.
29/12/2009
Απόφαση της EKT της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2009/29), EE  L 348 της 29.12.2009, σ. 57.
29/12/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (EKT/2009/28), EE  L 348 της 29.12.2009, σ. 75.
22/12/2009
Απόφαση της EKT, της 14ης Δεκεμβρίου 2009, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002  (EKT/2009/27), EE  L 339 της 22.12.2009, σ. 55.
18/12/2009
Σύσταση της EKT, της 14ης Δεκεμβρίου 2009, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (EKT/2009/26), EE  C 308 της 18.12.2009, σ. 1.
16/12/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 10ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/18 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2009/24), EE  L 330 της 16.12.2009, σ. 95.
10/12/2009
Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των αυστριακών κρατικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διατραπεζική αγορά (CON/2009/99), Αυστρία, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Γνώμη σχετικά με τις αρμοδιότητες της Banka Slovenije όσον αφορά τη συμμετοχή της Σλοβενίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2009/100), Σλοβενία, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με τις λειτουργικές και τεχνικές προϋποθέσεις όσον αφορά τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης στο σύστημα πληρωμών της Ουγγαρίας  (CON/2009/98), Ουγγαρία, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2009/92), Ιρλανδία, 9.11.2009.
25/06/2009
Γνώμη σχετικά με αλλαγές στα μέτρα οικονομικής στήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2009/56), Ιρλανδία, 25.6.2009.
27/11/2009
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο (CON/2009/97), Γερμανία, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία  (CON/2009/95), EE  C 284 της 25.11.2009, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
25/11/2009
Γνώμη σχετικά με τις συστάσεις για αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση της νομισματικής συμφωνίας με το Κράτος της Πόλεως του Βατικανού (Αγία Έδρα) καθώς και για τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση της νομισματικής συμφωνίας με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου (CON/2009/91), EE  C 284 της 25.11.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
16/11/2009
Γνώμη σχετικά με τη ρευστοποίηση των ασφαλειών που παρέχονται στην Banco de España, σε άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών ή στην EKT κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (CON/2009/96), Ισπανία, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ (CON/2009/81), EE  C 272 της 13.11.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
12/11/2009
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών (CON/2009/94), EE  C 291 της 12.11.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
12/11/2009
Γνώμη σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2009/93), Λιθουανία, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Γνώμη της EKT, της 26ης Οκτωβρίου 2009, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην EKT όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου  (CON/2009/88), EE  C 270 της 11.11.2009, σ. 1.
04/11/2009
Γνώμη σχετικά με την κατάταξη της απαίτησης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique στο πλαίσιο εμπράγματης εξασφάλισής της (CON/2009/90), Βέλγιο, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Γνώμη σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland και τη συμμετοχή στην Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ιρλανδία, 4.11.2009.
29/10/2009
Γνώμη σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για την προσκόμιση ορισμένων τραπεζογραμματίων με σκοπό την ανταλλαγή τους (CON/2009/87), Ουγγαρία, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της ρευστότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2009/86), Αυστρία, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού από την De Nederlandsche Bank  (CON/2009/84), Κάτω Χώρες, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Národná banka Slovenska  (CON/2009/85), Σλοβακία, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Γνώμη σχετικά με τη διανομή των κερδών της Lietuvos bankas (CON/2009/83), Λιθουανία, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Γνώμη σχετικά με την επέκταση στήριξης του Δημοσίου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2009/82), Πολωνία, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Απόφαση της EKT, της 6ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Target2  (EKT/2009/22), EE  L 274 της 20.10.2009, σ. 38.
17/10/2009
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 290/2009 της EKT, της 31ης Μαρτίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2009/7) EE  L 273 της 17.10.2009, σ. 19.
14/10/2009
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εισαγωγή του ευρώ (Κωδικοποιημένη έκδοση) (CON/2009/76), EE  C 246 της 14.10.2009, σ. 1.
09/10/2009
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της De Nederlandsche Bank στο νομισματικό σύστημα των νήσων Μποναίρ, Αγίου Ευσταθίου και Σάμπα  (CON/2009/80), Κάτω Χώρες, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Γνώμη σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τραπεζικά και λοιπά ιδρύματα (CON/2009/79), Σουηδία, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)  (EKT/2009/21), EE  L 260 της 3.10.2009, σ. 31.
01/10/2009
Οδηγία σχετικά με την έκδοση ειδικών κυβερνητικών τίτλων με αποδέκτες πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2009/78), Κύπρος, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο της Lietuvos bankas από την κρατική ελεγκτική αρχή (CON/2009/77), Λιθουανία, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών  (CON/2009/75), Σλοβακία, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Γνώμη σχετικά με παράταση της διάρκειας της κρατικής εγγύησης που καλύπτει υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2009/73), Βέλγιο, 23.9.2009.
24/09/2009
Γνώμη σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του διοικητή της Banque de France  (CON/2009/74), Γαλλία, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2009/72), Ρουμανία, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Γνώμη σχετικά με τα εποπτικά καθήκοντα της Česká národní banka όσον αφορά την καταναλωτική πίστη (CON/2009/71), Τσεχική Δημοκρατία, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσον αφορά την Banco de España  (CON/2009/70), Ισπανία, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 31ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (αναδιατύπωση) (EKT/2009/20), EE  L 228 της 1.9.2009, σ. 25.
01/09/2009
Γνώμη σχετικά με την απόδοση του λογαριασμού διαθεσίμων του Δημοσίου που τηρείται στην Banca d'Italia (CON/2009/69), Ιταλία, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Γνώμη σχετικά με τη σύσταση της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (CON/2009/68), Ιρλανδία, 31.8.2009.
20/08/2009
Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του δικαιώματος της Narodowy Bank Polski να διενεργεί συναλλαγές σε τίτλους (CON/2009/67), Πολωνία, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση των μεθόδων εξυγίανσης των τραπεζών (CON/2009/65), Λεττονία, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά τις πράξεις εκκαθάρισης (CON/2009/66), Φινλανδία, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Απόφαση της EKT της 17ης Ιουλίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2009/19), EE  L 202 της 4.8.2009, σ. 54.
04/08/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 17ης Ιουλίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2009/18), EE  L 202 της 4.8.2009, σ. 65.
27/07/2009
Γνώμη σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση των ανώτατων λειτουργών (CON/2009/64), Σλοβενία, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιημένη νομοθετική διάταξη όσον αφορά τη φορολόγηση των αποθεμάτων χρυσού της Banca d'Italia (CON/2009/63), Ιταλία, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση των τραπεζών και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2009/62), Ισπανία, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Απόφαση ΕΚΤ/2003/14. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  23.7.2009.
22/07/2009
Απόφαση της EKT της 19ης Ιουνίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2003/14 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (EKT/2009/17), EE  L 190 της 22.7.2009, σ. 11.
20/07/2009
Γνώμη σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας του λίτας (CON/2009/61), Λιθουανία, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τους αποταμιευτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς (CON/2009/60), Πολωνία, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Γνώμη σχετικά με τη φορολόγηση των αποθεμάτων χρυσού της Banca d’Italia (CON/2009/59), Ιταλία, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Γνώμη σχετικά με το κρατικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων (CON/2009/58), Σουηδία, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Απόφαση της EKT της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (EKT/2009/16), EE  L 175 της 4.7.2009, σ. 18.
02/07/2009
Απόφαση της EKT της 25ης Ιουνίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2008/20 όσον αφορά την ποσότητα των κερμάτων ευρώ που η Αυστρία δύναται να εκδώσει το 2009 (EKT/2009/15), EE  L 172 της 2.7.2009, σ. 35.
02/07/2009
Απόφαση ΕΚΤ/2008/20. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [10a)-b)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  2.7.2009.
01/07/2009
Σύσταση της EKT της 25ης Ιουνίου 2009 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska (EKT/2009/14), EE  C 149 της 1.7.2009, σ. 1.
26/06/2009
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2009/57), Κύπρος, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
24/06/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (CON/2009/55), Πολωνία, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Γνώμη σχετικά με περαιτέρω μέτρα για τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2009/54), Γερμανία, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Γνώμη σχετικά με τη διανομή των κερδών της Latvijas Banka (CON/2009/53), Λεττονία, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2009/52), Τσεχική Δημοκρατία, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Απόφαση της EKT της 9ης Ιουνίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (EKT/2009/13), EE  L 151 της 16.6.2009, σ. 39.
11/06/2009
Σύσταση της EKT της 5ης Ιουνίου 2009 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2009/12), EE  C 132 της 11.6.2009, σ. 1.
05/06/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 28ης Μαΐου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς  (EKT/2009/11), EE  L 139 της 5.6.2009, σ. 34.
05/06/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εγγύησης καταθέσεων (CON/2009/51), Ρουμανία, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα για την εξομάλυνση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής (CON/2009/49), Σλοβακία, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση των εξουσιών παρέμβασης της Banca Naţională a României όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα σε δυσπραγία (CON/2009/48), Ρουμανία, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2009/50), Γερμανία, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 7ης Μαΐου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (TARGET2) (EKT/2009/9), EE  L 123 της 19.5.2009, σ. 94.
19/05/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 7ης Μαΐου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2009/10), EE  L 123 της 19.5.2009, σ. 99.
18/05/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τις αποδοχές στο δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας (CON/2009/47), Λεττονία, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του εποπτικού ρόλου της Banque Centrale du Luxembourg βάσει σχεδίου νόμου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2009/46), Λουξεμβούργο, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Γνώμη σχετικά με τις έννομες σχέσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους της Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Γερμανία, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Γνώμη σχετικά με την ευθυγράμμιση του νομικού πλαισίου που διέπει την Magyar Nemzeti Bank με νέους διοικητικούς κανόνες (CON/2009/44), Ουγγαρία, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών  (CON/2009/37), EE  C 106 της 8.5.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
05/05/2009
Γνώμη σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών παροχής τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών για πληρωμές στο εθνικό νόμισμα και σχετικά με συναφείς υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (CON/2009/43), Ρουμανία, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Γνώμη σχετικά με την καταβολή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Πορτογαλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Banco de Portugal  (CON/2009/41), Πορτογαλία, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Γνώμη σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των επίσημων στατιστικών στη Ρουμανία (CON/2009/42), Ρουμανία, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών από την Lietuvos bankas (CON/2009/40), Λιθουανία, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην οικονομία (CON/2009/39), Ελλάδα, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
22/04/2009
Σύσταση της EKT της 3ης Απριλίου 2009 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank  (EKT/2009/8), EE  C 93 της 22.4.2009, σ. 1.
22/04/2009
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 19ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου για το πρόγραμμα TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (EKT/2009/6), EE  L 102 της 22.4.2009, σ. 12.
22/04/2009
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CON/2009/38), EE  C 93 της 22.4.2009, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
22/04/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της τραπεζικής οδηγίας και της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικά ιδρύματα, ορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, εποπτικές ρυθμίσεις και διαχείριση κρίσεων  (CON/2009/17), EE  C 93 της 22.4.2009, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
18/04/2009
Απόφαση της EKT της 19ης Μαρτίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT (EKT/2009/5), EE  L 100 της 18.4.2009, σ. 10.
16/04/2009
Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών (CON/2009/36), Κύπρος, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Γνώμη σχετικά με την καταβολή της προτεινόμενης αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ισπανίας στο ΔΝΤ από την Banco de España (CON/2009/35), Ισπανία, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τις τράπεζες στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2009/34), Τσεχική Δημοκρατία, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Γνώμη σχετικά με την παροχή κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα (CON/2009/30), Σουηδία, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της Ιταλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2009/33), Ιταλία, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2009/32), Λιθουανία, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 290/2009 της EKT της 31ης Μαρτίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες  (EKT/2009/7), EE  L 94 της 8.4.2009, σ. 75.
26/03/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το σύστημα εγγύσης καταθέσεων όσον αφορά την κάλυψη και την εκταμίευση (CON/2009/31), Λεττονία, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Γνώμη σχετικά με επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων που μπορούν να λαμβάνονται στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2009/29), Βέλγιο, 25.3.2009.
25/03/2009
Γνώμη σχετικά με διαδικαστικούς κανόνες που αφορούν κρατικές εγγυήσεις με σκοπό τη διατήρηση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2009/28), Ουγγαρία, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Γνώμη σχετικά με υπηρεσίες και συστήματα πληρωμών (CON/2009/27), Σλοβενία, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των κανόνων διανομής των κερδών της Lietuvos bankas υπό συνθήκες χρηματοπιστωτικής αναταραχής (CON/2009/26), Λιθουανία, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά με την κρατική εγγύηση που αποβλέπει στην αποτροπή των εκροών ρευστότητας  (CON/2009/25), Βέλγιο, 19.3.2009.
18/03/2009
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 6ης Μαρτίου 2009 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις που μπορούν να παραχωρούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8)  (EKT/2009/4), EE  L 72 της 18.3.2009, σ. 21.
17/03/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα για την περαιτέρω σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς  (CON/2009/24), Γερμανία, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού διαθεσίμων του Δημοσίου που τηρείται στη Banca d'Italia  (CON/2009/23), Ιταλία, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλασίου ενόψει της ενίσχυσης του ρόλου της κρατικής τράπεζας Bank Gospodarstwa Krajowego σε σχέση με κυβερνητικά προγράμματα (CON/2009/22), Πολωνία, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Γνώμη σχετικά με το χρηματιστήριο αξιών και το κεντρικό αποθετήριο και κεντρικό μητρώο αξιών (CON/2009/21), Κύπρος, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
10/03/2009
Γνώμη σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των σχεδίων εγγυήσεως καταθέσεων (CON/2009/20), Κύπρος, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
09/03/2009
Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση κεφαλαίων και την εξαγορά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος (CON/2009/19), Πολωνία, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Γνώμη σχετικά με πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2009/14), EE  C 58 της 12.3.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
09/03/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συτσήματος (CON/2009/18), Εσθονία, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 19ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση) (EKT/2008/31), EE  L 53 της 26.2.2009, σ. 76.
25/02/2009
Γνώμη σχετικά με νομοθετικές διατάξεις που εξουσιοδοτούν τον υπουργό οικονομικών να κατευθύνει το εθνικό αποθεματικό συντάξεων (National Pensions Reserve Fund) προς την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων των τραπεζών (CON/2009/16), Ιρλανδία, 25.2.2009.
24/02/2009
Απόφαση της EKT της 27ης Ιανουαρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των Kανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2009/2), EE  L 51 της 24.2.2009, σ. 10.
24/02/2009
Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα που αφορούν τις αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων (CON/2009/15), Ιρλανδία, 24.2.2009.
24/02/2009
Γνώμη σχετικά με νέα απόφαση για την επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors)  (CON/2008/63), EE  C 45 της 24.2.2009, σ. 1.
21/02/2009
Σύσταση της EKT, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank  (EKT/2009/3), EE  C 43 της 21.2.2009, σ. 1.
16/02/2009
Γνώμη σχετικά με επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Българска народна банка (κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας) και με περαιτέρω κανόνες για την υποβολή σχετικών πληροφοριών (CON/2009/13), Βουλγαρία, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Γνώμη σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών δανείων και εγγυήσεων σε έκτακτες περιπτώσεις (CON/2009/12), Κύπρος, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
09/02/2009
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση που καταβάλλει το κράτος στο πλαίσιο της εξαγοράς τραπεζών (CON/2009/11), Λεττονία, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Γνώμη σχετικά με οδηγία για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (CON/2008/84), EE  C 30 της 6.2.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
05/02/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 20ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2009/1), EE  L 36 της 5.2.2009, σ. 59.
05/02/2009
Απόφαση της EKT της 11ης Δεκεμβρίου 2008 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2008/22), EE  L 36 της 5.2.2009, σ. 22.
05/02/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκης Κεντρικης Τράπεζας της 11ης Δεκεμβρίου 2008 για τροποποίηση την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών  (EKT/2008/21), EE  L 36 της 5.2.2009, σ. 46.
05/02/2009
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 23ης Οκτωβρίου 2008 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2008/13), EE  L 36 της 5.2.2009, σ. 31.
04/02/2009
Γνώμη σχετικά με τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, του γραφείου συμψηφισμού και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CON/2009/9), Ουγγαρία, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Γνώμη σχετικά με την άρση της ιδιότητας νόμιμου χρήματος όσον αφορά το κέρμα της μικρότερης ονομαστικής αξίας και με τροποποιήσεις των κανόνων μετατροπής και στρογγυλοποίησης (CON/2009/8), Σουηδία, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Γνώμη σχετικά με την επέκταση του πλαισίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που εγγυάται την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων καταθετών και εγχειρόγραφων δανειστών και σχετικά με πλαίσιο παροχής κρατικών κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα (CON/2009/6), Δανία, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων και το ρόλο της εποπτικής αρχής στις διαδικασίες αφερεγγυότητας (CON/2009/10), Λεττονία, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Banque centrale du Luxembourg στην κατάρτιση ορισμένων στατιστικών στοιχείων (CON/2009/7), Λουξεμβούργο, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Γνώμη σχετικά με νέο κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (CON/2009/1), EE  C 21 της 28.1.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
24/01/2009
Απόφαση της EKT της 31ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από τη Národná banka Slovenska  (EKT/2008/33), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 83.
24/01/2009
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 15ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες  (EKT/2008/28), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 81.
24/01/2009
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών  (EKT/2008/27), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 77.
24/01/2009
Απόφαση της EKT της 12ης Δεκεμβρίου 2008 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2008/26), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 75.
24/01/2009
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου  (EKT/2008/25), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 71.
24/01/2009
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT  (EKT/2008/23), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 66.
24/01/2009
Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2008, μεταξύ της Národná banka Slovenska και της EKT σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Národná banka Slovenska από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 18 της 24.1.2009, σ. 3.
22/01/2009
Γνώμη σχετικά με την καταβολή της προτεινόμενης αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο ΔΝΤ από την Oesterreichische Nationalbank (CON/2009/5), Αυστρία, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Συμφωνία της 8ης Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης EE  C 16 της 22.1.2009, σ. 10.
20/01/2009
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της EKT της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (EKT/2008/32), EE  L 15 της 20.1.2009, σ. 14.
20/01/2009
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 24/2009 της EKT της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης  (EKT/2008/30), EE  L 15 της 20.1.2009, σ. 1.
16/01/2009
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν τη διανομή των εσόδων της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και την κατανομή των κερδών της στο βελγικό κράτος (CON/2009/4), Βέλγιο, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Γνώμη σχετικά με τους όρους κρατικών κεφαλαιακών επενδύσεων και μετοχοποιήσεων δυνάμει του νόμου για τα δημόσια οικονομικά  (CON/2009/3), Σλοβενία, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια  (CON/2009/2), Λεττονία, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Απόφαση της EKT της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του διοικητικού συμβουλίου της EKT  (EKT/2008/29), EE  L 3 της 7.1.2009, σ. 4.