2009

31/12/2009
Решение ЕЦБ/2001/16. Неофициален консолидиран текст [1 a) - e)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.12.2009.
31/12/2009
Решение ЕЦБ/2006/17. Неофициален консолидиран текст [2a)-e)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.12.2009.
31/12/2009
Насоки ЕЦБ/2006/16. Неофициален консолидиран текст [1a)-e)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.12.2009.
29/12/2009
Решение на ЕЦБ от 14 декември 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2009/29), OВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 57..
29/12/2009
Насоки на ЕЦБ от 14 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2009/28), OВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 75..
22/12/2009
Решение на ЕЦБ от 14 декември 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2009/27), OВ L 339, 22.12.2009 г., стр. 55..
18/12/2009
Препоръка на европейската централна банка от 14 декември 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ЕЦБ/2009/26), OВ C 308, 18.12.2009 г., стр. 1..
16/12/2009
Насоки на ЕЦБ от 10 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/18 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2009/24), OВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 95..
10/12/2009
Становище относно удължаването на срока на австрийските държавни гаранции за междубанковия пазар (CON/2009/99), Австрия, 10.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2009
Становище относно правомощията на Banka Slovenije, свързани с членството на Словения в Международния валутен фонд (CON/2009/100), Словения, 15.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2009
Становище относно общите условия и оперативните и технически изисквания за доставчиците на клирингови услуги за платежната система в Унгария (CON/2009/98), Унгария, 7.12.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2009
Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции (CON/2009/92), Ирландия, 9.11.2009.
25/06/2009
Становище относно изменения на мерките за финансова помощ на кредитни институции (CON/2009/56), Ирландия, 25.6.2009.
27/11/2009
Становище относно изискванията за отчетност, свързани с външната търговия (CON/2009/97), Германия, 27.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2009
Становище относно предложение за регламент на Съвета относно установяване на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети  (CON/2009/95), OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6..Допълнителна информация
25/11/2009
Становище относно препоръки за решения на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана и относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (CON/2009/91), OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
16/11/2009
Становище относно реализирането на обезпечение, предоставено на Banco de España, на други национални централни банки на държавите-членки или на ЕЦБ при изпълнението на техните задачи (CON/2009/96), Испания, 16.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2009
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/ЕО (CON/2009/81), OВ C 272, 13.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
12/11/2009
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (CON/2009/94), OВ C 291, 12.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
12/11/2009
Становище относно условията и процедурите за прилагането на мерките за засилване на финансовата стабилност (CON/2009/93), Литва, 12.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2009
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и предложение за решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (CON/2009/88), OВ C 270, 11.11.2009 г., стр. 1..
04/11/2009
Становище относно класиране на правото на задържане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), Белгия, 4.11.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
04/11/2009
Становище относно състава на Съвета на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland и членството в Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ирландия, 4.11.2009.
29/10/2009
Становище относно удължаване на крайния срок за предоставяне на определени банкноти за обмяна (CON/2009/87), Унгария, 29.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2009
Становище относно мерките за подобряване на ликвидността и увеличаване на конкурентноспособността на кредитните институции (CON/2009/86), Австрия, 28.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2009
Становище относно извършвания от De Nederlandsche Bank надзор върху услугите за клиринг и сетълмент (CON/2009/84), Нидерландия, 26.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2009
Становище относно независимостта на Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Словакия, 27.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Становище относно разпределянето на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2009/83), Литва, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2009
Становище относно удължаване на срока на държавната помощ за финансови институции (CON/2009/82), Полша, 23.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2009
Решение на ЕЦБ от 6 октомври 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2009/22), OВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 38..
17/10/2009
Поправка на Регламент (ЕО) № 290/2009 на ЕЦБ от 31 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7) OВ L 273, 17.10.2009 г., стр. 19..
14/10/2009
Становище относно предложение за регламент на Съвета относно въвеждането на еврото (кодифицирана версия) (CON/2009/76), OВ C 246, 14.10.2009 г., стр. 1..
09/10/2009
Становище относно ангажирането на De Nederlandsche Bank с паричната система на Бонер, Сент Евстатиус и Саба (CON/2009/80), Нидерландия, 9.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2009
Становище относно удължаване на държавните гаранции за банки и други институции (CON/2009/79), Швеция, 7.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2009
Насоки на ЕЦБ от 17 септември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2009/21), OВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 31..
01/10/2009
Становище относно емитирането на специални държавни ценни книжа за кредитните институции (CON/2009/78), Кипър, 1.10.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Становище относно държавния одит на Lietuvos bankas (CON/2009/77), Литва, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/09/2009
Становище относно платежните услуги  (CON/2009/75), Словакия, 29.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2009
Становище относно разширяване на обхвата на държавната гаранция, покриваща задължения на кредитни институции (CON/2009/73), Белгия, 23.9.2009.
24/09/2009
Становище относно процедурата за номиниране на управител на Banque de France (CON/2009/74), Франция, 24.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2009
Становище относно платежните услуги (CON/2009/72), Румъния, 15.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Становище относно надзорните задачи на Česká národní banka по отношение на потребителския кредит (CON/2009/71), Чехия, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2009
Становище относно свързани с Banco de España разпоредби за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм  (CON/2009/70), Испания, 14.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2009
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 31 юли 2009 година относно статистиката на държавните финанси (преработени) (ЕЦБ/2009/20), OВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 25..
01/09/2009
Становище относно олихвяването на салдото по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/69), Италия, 1.9.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2009
Становище относно създаването на национална агенция за управление на активи (CON/2009/68), Ирландия, 31.8.2009.
20/08/2009
Становище относно разширяване на правото на Narodowy Bank Polski да търгува с ценни книжа (CON/2009/67), Полша, 20.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2009
Становище относно засилване на способите за разрешаване на проблемите на банките (CON/2009/65), Латвия, 10.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2009
Становище относно изменение на правната рамка за клиринговите операции (CON/2009/66), Финландия, 7.8.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2009
Решение на ЕЦБ от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/19), OВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 54..
04/08/2009
Насоки на ЕЦБ от 17 юли 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2009/18), OВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 65..
27/07/2009
Становище относно публичния достъп до информация за имуществото на висши държавни служители (CON/2009/64), Словения, 27.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2009
Становище относно изменен проект на законодателна разпоредба за облагането с данък на златните резерви на Banca d'Italia (CON/2009/63), Италия, 24.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2009
Становище относно банковото преструктуриране и укрепването на собствения капитал на кредитни институции (CON/2009/62), Испания, 22.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2009
Решение ЕЦБ/2003/14. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 23.7.2009.
22/07/2009
Решение на ЕЦБ от 19 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2003/14 относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа  (ЕЦБ/2009/17), OВ L 190, 22.7.2009 г., стр. 11..
20/07/2009
Становище относно процедурата за изменение на официалния обменен курс на литовския литас (CON/2009/61), Литва, 20.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2009
Становище относно правната рамка за спестовните и кредитни кооперативни съюзи (CON/2009/60), Полша, 16.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Становище относно облагането с данък на златните резерви на Banca d’Italia (CON/2009/59), Италия, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2009
Становище относно държавната схема за рекапитализация (CON/2009/58), Швеция, 14.7.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/07/2009
Решение на ЕЦБ от 2 юли 2009 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2009/16), OВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18..
02/07/2009
Решение на ЕЦБ от 25 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/20 по отношение на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г. (ЕЦБ/2009/15), OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 35..
02/07/2009
Решение ЕЦБ/2008/20. Неофициален консолидиран текст [3a)-b)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 2.7.2009.
01/07/2009
Препоръка на ЕЦБ от 25 юни 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2009/14), OВ C 149, 1.7.2009 г., стр. 1..
26/06/2009
Становище относно регулирането на дейностите на лизинговите дружества и дружествата за финансов лизинг (CON/2009/57), Кипър, 26.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Становище относно изменения на правилата, уреждащи централния депозитар за ценни книжа (CON/2009/55), Полша, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Становище относно допълнителни мерки за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2009/54), Германия, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2009
Становище относно разпределението на печалбата на Latvijas Banka (CON/2009/53), Латвия, 24.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2009
Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2009/52), Чехия, 18.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2009
Решение на ЕЦБ от 9 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/13), OВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 39..
11/06/2009
Препоръка на Eвропейската централна банка от 5 юни 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije (ЕЦБ/2009/12), OВ C 132, 11.6.2009 г., стр. 1..
05/06/2009
Насоки на ЕЦБ от 28 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън Еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2009/11), OВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 34..
05/06/2009
Становище относно мерки за увеличаване на ефективността на схемата за гарантиране на депозити (CON/2009/51), Румъния, 5.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Становище относно мерки за ограничаване на финансовите сътресения (CON/2009/49), Словакия, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2009
Становище относно засилване на оздравителните правомощия на Banca Naţională a României по отношение на кредитни институции в затруднение (CON/2009/48), Румъния, 27.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2009
Становище относно нови мерки за засилване на финансовия надзор (CON/2009/50), Германия, 2.6.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2009
Насоки на ЕЦБ от 7 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2009/9), OВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 94..
19/05/2009
Насоки на ЕЦБ от 7 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2009/10), OВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 99..
18/05/2009
Становище относно мерките за възнаграждението в публичния сектор по отношение на независимостта на централната банка (CON/2009/47), Латвия, 18.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2009
Становище относно разширяването на надзорната роля на Banque Centrale du Luxembourg посредством законопроект за платежните услуги, институциите за електронни пари и окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2009/46), Люксембург, 14.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2009
Становище относно правоотношенията, приложими за персонала на Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Германия, 11.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Становище относно привеждането на правната рамка на Magyar Nemzeti Bank с новите административни правила (CON/2009/44), Унгария, 8.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2009
Становище относно изменения на механизма, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (CON/2009/37), OВ C 106, 8.5.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
05/05/2009
Становище относно либерализирането на услугите за плащания в национална валута на база на кореспондентски отношения и относно свързаните изисквания за статистическа отчетност (CON/2009/43), Румъния, 5.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2009
Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2009/41), Португалия, 29.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2009
Становище относно организацията и функционирането на официалната статистика в Румъния (CON/2009/42), Румъния, 4.5.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2009
Становище относно надзора над платежните институции от страна на Lietuvos bankas (CON/2009/40), Литва, 24.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2009
Становище относно мерки за подобряване на ликвидността в икономиката (CON/2009/39), Гърция, 21.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/04/2009
Препоръка на Eвропейската централна банка от 3 април 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2009/8), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 1..
22/04/2009
Отменено: Решение на ЕЦБ от 19 март 2009 година относно създаването на Съвет за програмата TARGET2 — Securities („TARGET2-Securities Programme Board“)  (ЕЦБ/2009/6), OВ L 102, 22.4.2009 г., стр. 12..
22/04/2009
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (CON/2009/38), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..Допълнителна информация
22/04/2009
Становище на ЕЦБ от 5 март 2009 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (CON/2009/17), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..Допълнителна информация
18/04/2009
Решение на ЕЦБ от 19 март 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/5), OВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 10..
16/04/2009
Становище относно платежните услуги и платежните системи (CON/2009/36), Кипър, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2009
Становище относно плащането от Banco de España на предложеното увеличаване на участието на Испания в МВФ (CON/2009/35), Испания, 16.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2009
Становище относно определени изменения на Закона за банките във връзка с кризата на финансовите пазари (CON/2009/34), Чехия, 15.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2009
Становище относно предоставянето на държавни гаранции за банки и други институции (CON/2009/30), Швеция, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2009
Становище относно увеличаване на участието на Италия в Международния валутен фонд (CON/2009/33), Италия, 3.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2009
Становище относно нови мерки за засилване на финансовата стабилност (CON/2009/32), Литва, 2.4.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2009
Регламент (ЕО) № 290/2009 на ЕЦБ от 31 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7), OВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 75..
26/03/2009
Становище относно изменение на Закона за схемата за гарантиране на депозити по отношение на обхвата и изплащанията (CON/2009/31), Латвия, 26.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2009
Становище относно разширяване на обхвата на мерките, които могат да бъдат взети при финансова криза (CON/2009/29), Белгия, 25.3.2009.
25/03/2009
Становище относно процедурните правила за държавни гаранции, насочени към поддържане на финансова стабилност (CON/2009/28), Унгария, 25.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Становище относно платежните услуги и платежните системи (CON/2009/27), Словения, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2009
Становище относно изменение на правилата за разпределение на печалбата на Lietuvos bankas в контекста на финансовата криза (CON/2009/26), Литва, 24.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2009
Становище относно изменение на държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2009/25), Белгия, 19.3.2009.
18/03/2009
Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 март 2009 година относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8) (ЕЦБ/2009/4), OВ L 72, 18.3.2009 г., стр. 21..
17/03/2009
Становище относно мерките за допълнително стабилизиране на финансовия пазар (CON/2009/24), Германия, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2009
Становище относно управлението на наличностите по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/23), Италия, 17.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Становище относно изменения на правната рамка за Държавната банка, Bank Gospodarstwa Krajowego, засилващи ролята й в правителствени програми (CON/2009/22), Полша, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2009
Становище относно фондовата борса, централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2009/21), Кипър, 16.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2009
Становище относно разширяване на обхвата на схемите за гарантиране на депозитите (CON/2009/20), Кипър, 10.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2009
Становище относно рекапитализацията и придобиването от държавата на определени финансови институции (CON/2009/19), Полша, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2009
Становище относно стандартите, отнасящи се за сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (CON/2009/14), OВ C 58, 12.3.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
09/03/2009
Становище относно стабилизационни мерки за финансовата система (CON/2009/18), Естония, 9.3.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2009
Насоки на ЕЦБ от 19 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени)  (ЕЦБ/2008/31), OВ L 53, 26.2.2009 г., стр. 76..
25/02/2009
Становище относно закон, позволяващ на министъра на финансите да нарежда на Националния пенсионен резервен фонд да инвестира във финансови институции като част от рекапитализацията на банките  (CON/2009/16), Ирландия, 25.2.2009.
24/02/2009
Решение на ЕЦБ от 27 януари 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки  (ЕЦБ/2009/2), OВ L 51, 24.2.2009 г., стр. 10..
24/02/2009
Становище относно мерките за финансова подкрепа, свързани с възнаграждението на служителите, заемащи публични длъжности (CON/2009/15), Ирландия, 24.2.2009.
24/02/2009
Становище относно ново решение относно Комитета на европейските банкови надзорници (CON/2008/63), OВ C 45, 24.2.2009 г., стр. 1..
21/02/2009
Препоръка на ЕЦБ от 16 февруари 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank (ЕЦБ/2009/3), OВ C 43, 21.2.2009 г., стр. 1..
16/02/2009
Становище относно допълнителни критерии за избираемост на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка и други правила за предоставяне на информация в тази връзка (CON/2009/13), България, 16.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
09/02/2009
Становище относно условията за предоставяне на държавни кредити и гаранции в спешни случаи  (CON/2009/12), Кипър, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2009
Становище относно изплащането от държавата на обезщетение във връзка с придобиването на банки (CON/2009/11), Латвия, 9.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2009
Становище относно предложение за директива относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари (CON/2008/84), OВ C 30, 6.2.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
05/02/2009
Насоки на ЕЦБ от 20 януари 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2009/1), OВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 59..
05/02/2009
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/22), OВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 22..
05/02/2009
Насоки на ЕЦБ от 11 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2008/21), OВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 46..
05/02/2009
Насоки на ЕЦБ от 23 октомври 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2008/13), OВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 31..
04/02/2009
Становище относно условията и оперативните правила на централния депозитар за ценни книжа, клиринговата къща и централния контрагент (CON/2009/9), Унгария, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Становище относно оттеглянето като законно платежно средство на монетата с най-малка номинална стойност и изменения на правилата за закръгляване (CON/2009/8), Швеция, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2009
Становище относно разширяване на схемата за финансова стабилност, осигуряваща пълно покритие на вземанията на вложители и непривилегировани кредитори, и относно схема за предоставяне на държавен капитал на кредитни институции (CON/2009/6), Дания, 26.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2009
Становище относно схемата за гарантиране на депозити и ролята на надзорния орган в производството по несъстоятелност (CON/2009/10), Латвия, 4.2.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2009
Становище относно ролята на Banque centrale du Luxembourg при съставянето на определени статистически данни (CON/2009/7), Люксембург, 27.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2009
Становище относно нов регламент относно трансграничните плащания в рамките на Общността (CON/2009/1), OВ C 21, 28.1.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
24/01/2009
Решение на ЕЦБ от 31 декември 2008 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2008/33), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 83..
24/01/2009
Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2008 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на ЕЦБ от неучастващите национални централни банки  (ЕЦБ/2008/28), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 81..
24/01/2009
Отменено: Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи  (ЕЦБ/2008/27), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 77..
24/01/2009
Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2008/26), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 75..
24/01/2009
Отменено: Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2008/25), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 71..
24/01/2009
Отменено: Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (ЕЦБ/2008/23), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 66..
24/01/2009
Споразумение от 31 декември 2008 година между Národná banka Slovenska и ЕЦБ относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Národná banka Slovenska на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 18, 24.1.2009 г., стр. 3..
22/01/2009
Становище относно плащане от Oesterreichische Nationalbank на предложеното увеличение на участието на Австрия в МВФ  (CON/2009/5), Австрия, 22.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/01/2009
Споразумение от 8 декември 2008 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 16, 22.1.2009 г., стр. 10..
20/01/2009
Отменено: Регламент (ЕО) № 25/2009 на ЕЦБ от 19 декември 2008 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен) (ЕЦБ/2008/32), OВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14..
20/01/2009
Отменено: Регламент (ЕО) № 24/2009 на ЕЦБ от 19 декември 2008 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции  (ЕЦБ/2008/30), OВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1..
16/01/2009
Становище относно изменения на правилата, уреждащи разпределението на дохода на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и нейните печалби на белгийската държава (CON/2009/4), Белгия, 16.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/01/2009
Становище относно условията за държавни капиталови инвестиции и замяна на дълг срещу собственост, съгласно Закона за публичните финанси (CON/2009/3), Словения, 8.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Становище относно държавни гаранции за банкови кредити (CON/2009/2), Латвия, 7.1.2009.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2009
Решение на ЕЦБ от 18 декември 2008 година за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/29), OВ L 3, 7.1.2009 г., стр. 4..