CON/2009/95

  1. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно установяване на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети  (CON/2009/95), OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (COM(2009) 459)