CON/2009/81

  1. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF  (CON/2009/81), EUT C 272 af 13.11.2009, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF (KOM(2009) 207)