Menu

CON/2009/1

  1. Становище относно нов регламент относно трансграничните плащания в рамките на Общността (CON/2009/1), OВ C 21, 28.1.2009 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на европейския Парламент и на Съвета относно трансграничните плащания в рамките на Общността (COM(2008) 640)