2008

31/12/2008
ECB:s beslut av den 11 december 2008 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2009  (ECB/2008/20), EUT L 352, 31.12.2008, s. 58.
19/12/2008
Yttrande om penningpolitiska instrument (CON/2008/89), Lettland, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Yttrande om kriterier och villkor för att bevilja en statlig garanti (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
ECB:s riktlinje av den 11 september 2008 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2008/8), EUT L 346, 23.12.2008, s. 89.
22/12/2008
Yttrande om kriterier och villkor för att bevilja statliga lån (CON/2008/92), Slovenien, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Yttrande om huruvida reglerna om begränsningar av avgångsvederlag för direktörer i börsnoterade företag är tillämpliga på Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgien, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Yttrande om hantering och distribution av sedlar och mynt samt tekniska åtgärder för att förhindra förfalskning (CON/2008/90), Ungern, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Yttrande om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans  (CON/2008/77), EUT C 328, 23.12.2008, s. 1.
17/12/2008
ECB:s rekommendation av den 5 december 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), EUT C 322, 17.12.2008, s. 1.
12/12/2008
Yttrande om ändringar i lagen om avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Yttrande om hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2008/86), Slovakien, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Yttrande om ändring av direktivet om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen  (CON/2008/70), EUT C 314, 9.12.2008, s. 1.Ytterligare information
08/12/2008
Yttrande om en modernisering av regelverket för finansiella instrument (CON/2008/85), Frankrike, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83), Ungern, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Yttrande om överföring av Banco de Españas vinst till finansministeriet  (CON/2008/82), Spanien, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Yttrande om åtgärder för att stärka finansiella intermediärer för att upprättahålla finansiell stabilitet (CON/2008/81), Ungern, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Yttrande om finansministeriets stöd till finansinstitut (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Yttrande om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) relation till betalningsinstitut och operatörer av betalningssystem samt tillsynen över betalnings- och avvecklingssystemen  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet  (ECB/2008/17), EUT L 319, 29.11.2008, s. 76.
29/11/2008
ECB:s beslut av den 28 oktober 2008 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovakien (ECB/2008/14), EUT L 319, 29.11.2008, s. 73.
27/11/2008
Yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten i ekonomin (CON/2008/79), Grekland, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Yttrande om statliga garantier och andra åtgärder för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet  (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
ECB:s riktlinje av den 21 november 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2008/18), EUT L 314, 25.11.2008, s. 14.
24/11/2008
Yttrande om statligt stöd till banker (CON/2008/75), Finland, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Yttrande om en statlig garanti som ska förhindra utflöde av likviditet (CON/2008/74), Belgien, 21.11.2008.
21/11/2008
Yttrande om ändring av stadgan för Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) inför eurons införande (CON/2008/73), Bulgarien, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
ECB:s rekommendation av den 17 november 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), EUT C 299, 22.11.2008, s. 5.
20/11/2008
ECB:s beslut av den 14 november 2008 om genomförande av förordning ECB/2008/11 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter (ECB/2008/15), EUT L 309, 20.11.2008, s. 8.
19/11/2008
Yttrande om användning av valutareserven för att främja turism (CON/2008/72), Rumänien, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Yttrande om upprättandet av ett register över finansinstitut som drivs av Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Yttrande om en utvidgning av insättningsgarantins tillämpningsområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
13/11/2008
Yttrande om stabiliserande finansiella åtgärder i samband med statens garantifond (CON/2008/68), Finland, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Yttrande om villkoren för att bevilja statliga garantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Yttrande om ändrade kassakrav (CON/2008/66), Litauen, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Yttrande om genomförandeåtgärder i samband med garantin för kreditsystemets stabilitet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Yttrande om sådan information som ges om emittenten i samband med dematerialisering av dennes värdepapper (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2008/45), EUT C 283, 7.11.2008, s. 1.Ytterligare information
29/10/2008
Yttrande om förordning om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2008/62), Sverige, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
28/10/2008
Yttrande om inlåningsgaranti och vissa livförsäkringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
27/10/2008
Yttrande om en fond som ska förvärva finansiella tillgångar (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
ECB:s förordning (EG) nr 1053/2008 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2008/11), EUT L 282, 25.10.2008, s. 17.
25/10/2008
ECB:s förordning (EG) nr 1052/2008 av den 22 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2008/10), EUT L 282, 25.10.2008, s. 14.
24/10/2008
Yttrande om stödåtgärder för det finansiella systemet (CON/2008/59), Sverige, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
23/10/2008
Yttrande om åtgärder för att garantera stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Yttrande om inrättandet av en stabiliseringsfond för finansmarknaden och andra åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Yttrande om en insättningsgaranti och skydd för investerare (CON/2008/51), Grekland, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Yttrande om tillhandahållandet av statliga garantier för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/56), Frankrike, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Yttrande om en utvidgning av den rättsliga ramen för Narodowy Bank Polski’s insamling av statistik (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Yttrande om rättsliga åtgärder för att återupprätta stabiliteten på finansmarknaden (CON/2008/55), Österrike, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Yttrande om ett finansiellt stödpaket som garanterar alla insättningar och fordringsägares anspråk (CON/2008/54), Danmark, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Yttrande om inrättandet av en stödfond som ska förvärva tillgångar och andra statliga åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Yttrande om utbyte av euromynt och tyska jubileumsmynt (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Yttrande över förslag om inlösen av sedlar och mynt (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
17/10/2008
ECB:s riktlinje av den 5 september 2008 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 av den 17 februari 2005 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2008/7), EUT L 276, 17.10.2008, s. 32.
17/10/2008
Yttrande om en statlig garanti för kreditinstitutens skulder (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
15/10/2008
Yttrande om genomförandet av finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
08/10/2008
Yttrande om en statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
03/10/2008
Yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
03/10/2008
ECB:s rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter (ECB/2008/9), EUT C 251, 3.10.2008, s. 1.
01/10/2008
Inofficiell konsoliderad text [2 a) - e)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer  1.10.2008.
01/10/2008
Inofficiell konsoliderad text [1 a) - e)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer  1.10.2008.
27/09/2008
ECB:s riktlinje av den 26 augusti 2008 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper  (ECB/2008/6), EUT L 259, 27.9.2008, s. 12.
17/09/2008
Yttrande om restriktioner och förbud för innehavare av ett offentligt ämbete (CON/2008/43), Slovenien, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Yttrande om lagändringar som gör det möjligt för Banque centrale du Luxembourg att effektivt bidra till den finansiella stabiliteten och klargör bankens kassakrav (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Yttrande om finansieringen av Österrikes bidrag till Liberias skuldavskrivning (CON/2008/41), Österrike, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Yttrande om ytterligare detaljerade tekniska regler för övergången till euron (CON/2008/40), Slovakien, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Yttrande om kommittén för finansiell stabilitet (CON/2008/39), Polen, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Yttrande om den rättsliga ramen för återcirkulering av eurosedlar genom kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Yttrande över ändringar i direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktivet om ställande av finansiell säkerhet när det gäller länkade system och kreditfordringar  (CON/2008/37), EUT C 216, 23.8.2008, s. 1.Ytterligare information
05/08/2008
Yttrande över lagstiftning avseende sedlar och mynt  (CON/2008/36), Lettland, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Yttrande om indragning av mynt med den minsta valören  (CON/2008/35), Danmark, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Yttrande över Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2008/34), Sverige, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
31/07/2008
Yttrande över inrättandet av en revisionskommitté för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) (CON/2008/33), Belgien, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumänien, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
ECB:s riktlinje av den 20 juni 2008 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (omarbetning)  (ECB/2008/5), EUT L 192, 19.7.2008, s. 63.Ytterligare information
18/07/2008
Yttrande om införandet av investeringsorienterade livförsäkringar och förhållningsregler för försäkringsföretag (CON/2008/30), Österrike, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Yttrande om införande av euron i Slovakien och omräkningskursen till euro för den slovakisk korunan  (CON/2008/28), EUT C 180, 17.7.2008, s. 1.Ytterligare information
09/07/2008
Yttrande om ändringar i statistiklagen (CON/2008/29), Bulgarien, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Inofficiell konsoliderad text [7 a) - b)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer  5.7.2008.
04/07/2008
ECB:s riktlinje av den 19 juni 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/9 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet  (ECB/2008/4), EUT L 176, 4.7.2008, s. 16.
01/07/2008
Yttrande om parallella prisangivelser och avrundningsregler för arbetsmarknaden och socialförsäkringarna (CON/2008/27), Slovakien, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Yttrande om regler för utbyte av skadade sedlar och mynt (CON/2008/26), Polen, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Yttrande om parallella prisangivelser inom spelsektorn (CON/2008/25), Slovakien, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Yttrande om ett undantag från bolagslagen för vissa transaktioner som utförs av kreditinstitut (CON/2008/24), Grekland, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Yttrande över ett förslag till rättsregler om parallella prisangivelser inom sektorerna bank, kapitalmarknad, försäkring och pension samt om avrundningsregler för vissa typer av värdepapper (CON/2008/23), Slovakien, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Yttrande över en förordning om statistik över lediga platser i gemenskapen vad gäller förfaranden för säsongsjustering, kvalitetsrapporter, uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring samt genomförbarhetsstudier (CON/2008/22), EUT C 134, 31.5.2008, s. 10.
30/05/2008
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 maj 2008 om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt för eurosedlar (ECB/2008/3), EUT L 140, 30.5.2008, s. 26.
21/05/2008
Yttrande över Narodowy Bank Polski’s roll vid clearing- och avveckling av värdepapper samt bankens roll i samband med ett system för central förvaring av värdepapper (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Yttrande om ett lagförslag avseende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tjeckien, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Yttrande om införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll för vissa rättsliga instrument inom statistikområdet (CON/2008/19), EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.Ytterligare information
09/05/2008
ECB:s rekommendation av den 30 april 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB  (ECB/2008/2), EUT C 114, 9.5.2008, s. 1.
25/04/2008
Yttrande över lagstiftningen om betalningssystem för att säkerställa att denna är förenlig med fördraget samt för att underlätta det inhemska betalningssystemets övergång till TARGET2 (CON/2008/18), Slovakien, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Yttrande om befogenheterna för Banque central du Luxembourg och pensionssystemet för dess anställda  (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Yttrande över kodifieringen av rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2008/15), EUT C 88, 9.4.2008, s. 1.Ytterligare information
04/04/2008
Yttrande över integreringen av tillsynen över finansiella företag och försäkringsföretag (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Yttrande över ändringar i lagen om Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Rättelse till ECB:s riktlinje av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (ECB/2007/9)  EUT L 84, 26.3.2008, s. 393.
19/03/2008
Yttrande över de konsekvenser som reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet får för Bank of Greece (CON/2008/13), Grekland, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Yttrande om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer (CON/2008/12), EUT C 70, 15.3.2008, s. 1.Ytterligare information
10/03/2008
Inofficiell konsoliderad version av uppförandekodexen för ECB-rådets medlemmar 10.3.2008.
26/02/2008
Yttrande om tillsynen över revisorer och Banco de Portugals roll i samband med detta (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Yttrande om personalens arbetsrättsliga ställning hos Deutsche Bundesbank  (CON/2008/9), Tyskland, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Yttrande om löneförmåner hos Banca d'Italia samt strukturella förändringar av det konto som banken för åt staten (CON/2008/10), Italien, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Yttrande över vilka konsekvenser en förändring av Saint-Martins and Saint-Barthélemys status enligt fransk lag medför för deras monetära ställning (CON/2008/8), Frankrike, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
ECB:s beslut av den 17 december 2007 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2007/21), EUT L 42, 16.2.2008, s. 83.
16/02/2008
ECB:s riktlinje av den 17 december 2007 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2007/20), EUT L 42, 16.2.2008, s. 85.
11/02/2008
Yttrande över ändringar i lagarna om checkar, finansväxlar och egna växlar (CON/2008/7), Rumänien, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Yttrande om principerna, reglerna och strukturen för det nationella statistiksystemet och Banco de Portugals roll (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
ECB:s rekommendation av den 28 januari 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Finlands Bank (ECB/2008/1), EUT C 29, 1.2.2008, s. 1.
01/02/2008
ECB:s beslut av den 31 december 2007 om Central Bank of Cyprus och Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Maltas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2007/22), EUT L 28, 1.2.2008, s. 36.
01/02/2008
Avtal av den 31 december 2007 mellan ECB och Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta om den fordran med vilken ECB ska kreditera Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta enligt artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 29, 1.2.2008, s. 6.
01/02/2008
Avtal av den 31 december 2007 mellan ECB och Central Bank of Cyprus om den fordran med vilken ECB ska kreditera Central Bank of Cyprus enligt artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 29, 1.2.2008, s. 4.
31/01/2008
Yttrande över tillstånd för de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ att transportera förfalskade eurosedlar och euromynt som ett led i arbetet med att upptäcka förfalskningar (CON/2007/42), EUT C 27, 31.1.2008, s. 1.Ytterligare information
17/01/2008
Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Yttrande om en ändring i lagen om Sveriges riksbank som rör mandatperioden för ledamöterna i Riksbankens direktion (CON/2008/4), Sverige, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
09/01/2008
Yttrande över den tyska lagstiftningen om mynt  (CON/2008/3), Tyskland, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Yttrande om ansvarsfördelningen mellan Česká národní banka och finansministeriet när det gäller att ta fram och inför regeringen framlägga vissa lagförslag (CON/2008/2), Tjeckien, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Yttrande om tillsynen över reproduceringar av eurosedlar och euromynt på Cypern (CON/2008/1), Cypern, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
ECB:s beslut av den 7 december 2007 om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2007/19), EUT L 1, 4.1.2008, s. 7.
04/01/2008
Inofficiell konsoliderad text [1 a) - g)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer  4.1.2008.