2008

31/12/2008
Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r.  (EBC/2008/20), Dz.U. L 352 z 31.12.2008, str. 58.
19/12/2008
Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2008/89), Łotwa, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Opinia w sprawie kryteriów i warunków udzielania gwarancji państwa (CON/2008/88), Słowenia, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Wytyczne EBC z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2008/8), Dz.U. L 346 z 23.12.2008, str. 89.
22/12/2008
Opinia w sprawie kryteriów i warunków udzielania pożyczek przez państwo (CON/2008/92), Słowenia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Opinia w sprawie stosowania do Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique ograniczeń dotyczących odpraw wypłacanych prezesom spółek notowanych na giełdzie (CON/2008/91), Belgia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Opinia w sprawie sortowania i dystrybucji banknotów i monet oraz środków technicznych zapobiegających fałszerstwom (CON/2008/90), Węgry, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Opinia w sprawie instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (CON/2008/77), Dz.U. C 328 z 23.12.2008, str. 1.
17/12/2008
Zalecenie EBC z dnia 5 grudnia 2008 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego audytora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (EBC/2008/19), Dz.U. C 322 z 17.12.2008, str. 1.
12/12/2008
Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemach płatniczych i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2008/87), Hiszpania, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Opinia w sprawie obrotu pieniądzem gotówkowym (CON/2008/86), Słowacja, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Opinia dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (CON/2008/70), Dz.U. C 314 z 9.12.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
08/12/2008
Opinia w sprawie zmiany ram prawnych dotyczących instrumentów finansowych (CON/2008/85), Francja, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Opinia w sprawie dostosowania ustawy o Magyar Nemzeti Bank (banku centralnym Węgier) do prawa wspólnotowego (CON/2008/83), Węgry, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Opinia w sprawie wpłaty zysku z działalności Banco de España do budżetu państwa (CON/2008/82), Hiszpania, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Opinia w sprawie środków wzmacniających system pośrednictwa finansowego w celu utrzymania stabilności finansowej (CON/2008/81), Węgry, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Opinia w sprawie udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (CON/2008/80), Polska, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
26/11/2008
Opinia w sprawie roli Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) w zakresie instytucji płatniczych i operatorów systemów płatniczych oraz nadzoru nad systemami płatniczymi i rozliczeniowymi (CON/2008/78), Bułgaria, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17), Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str. 76.
29/11/2008
Decyzja EBC z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14), Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str. 73.
27/11/2008
Opinia w sprawie środków zwiększających płynność w gospodarce (CON/2008/79), Grecja, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Opinia w sprawie gwarancji państwowych oraz innych środków gwarantujących zachowanie stabilności systemu finansowego (CON/2008/76), Słowenia, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Wytyczne EBC z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/18), Dz.U. L 314 z 25.11.2008, str. 14.
24/11/2008
Opinia w sprawie państwowych inwestycji kapitałowych w banki depozytowe (CON/2008/75), Finlandia, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Opinia w sprawie gwarancji państwa udzielanych w celu uniknięcia odpływu płynności (CON/2008/74), Belgia, 21.11.2008.
21/11/2008
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Българска народна банка (banku centralnym Bułgarii) w ramach przygotowań do wprowadzenia waluty euro (CON/2008/73), Bułgaria, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Zalecenie EBC z dnia 17 listopada 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów EBC  (EBC/2008/16), Dz.U. C 299 z 22.11.2008, str. 5.
20/11/2008
Decyzja EBC z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/15), Dz.U. L 309 z 20.11.2008, str. 8.
19/11/2008
Opinia w sprawie wykorzystania rezerw walutowych na cele związane z turystyką (CON/2008/72), Rumunia, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Opinia w sprawie utworzenia rejestru instytucji finansowych prowadzonego przez Българска народна банка (bank centralny Bułgarii)  (CON/2008/71), Bułgaria, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu działania systemu gwarantowania depozytów (CON/2008/69), Irlandia, 17.11.2008.
13/11/2008
Opinia w sprawie środków zapewniających stabilizację finansową w odniesieniu do rządowego funduszu gwarancyjnego (CON/2008/68), Finlandia, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Opinia w sprawie wymogów dotyczących udzielania gwarancji państwa (CON/2008/67), Hiszpania, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Opinia w sprawie zmian wymogów w zakresie rezerwy minimalnej (CON/2008/66), Litwa, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Opinia w sprawie środków wdrażających gwarancje stabilności systemu kredytowego (CON/2008/65), Włochy, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Opinia w sprawie zarządzania danymi dotyczącymi emitentów w kontekście dematerializacji emitowanych przez nich papierów wartościowych (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2008/45), Dz.U. C 283 z 7.11.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
29/10/2008
Opinia w sprawie udzielania gwarancji państwa bankom i firmom działającym na rynku kredytowym  (CON/2008/62), Szwecja, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Opinia w sprawie ochrony depozytów oraz niektórych ubezpieczeń na życie (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
27/10/2008
Opinia w sprawie działalności Funduszu do spraw nabywania aktywów finansowych (CON/2008/60), Hiszpania, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Rozporządzenie EBC (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/11), Dz.U. L 282 z 25.10.2008, str. 17.
25/10/2008
Rozporządzenie EBC (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10), Dz.U. L 282 z 25.10.2008, str. 14.
24/10/2008
Opinia w sprawie środków stabilizacji sektora finansowego (CON/2008/59), Szwecja, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Opinia w sprawie aktów prawnych gwarantujących stabilizację systemu bankowego (CON/2008/58), Włochy, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Opinia w sprawie utworzenia Funduszu Stabilizacji Rynku Finansowego oraz innych środków w zakresie zapewnienia stabilizacji finansowej (CON/2008/57), Niemcy, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów i systemu ochrony inwestorów (CON/2008/51), Grecja, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Opinia w sprawie udzielenia gwarancji państwa w celu wsparcia stabilizacji finansowej (CON/2008/56), Francja, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinia w sprawie rozszerzenia ram prawnych regulujących zbieranie informacji statystycznych przez Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polska, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
20/10/2008
Opinia w sprawie środków prawnych przywracających stabilność rynku finansowego (CON/2008/55), Austria, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinia w sprawie finansowego pakietu stabilizacyjnego gwarantującego pełne pokrycie roszczeń deponentów i wierzycieli nieuprzywilejowanych  (CON/2008/54), Dania, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinia w sprawie utworzenia funduszu na rzecz nabywania aktywów finansowych oraz innych rządowych środków wspomagających stabilność finansową (CON/2008/52), Hiszpania, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Opinia w sprawie wymiany monet euro oraz niemieckich monet pamiątkowych  (CON/2008/49), Niemcy, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Opinia w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu znaków pieniężnych (CON/2008/47), Szwecja, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Wytyczne EBC z dnia 5 września 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2008/7), Dz.U. L 276 z 17.10.2008, str. 32.
17/10/2008
Opinia w sprawie gwarancji rządowych udzielanych w odniesieniu do zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
15/10/2008
Opinia w sprawie wdrożenia środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych  (CON/2008/48), Irlandia, 15.10.2008.
08/10/2008
Opinia w sprawie gwarancji państwa dla kredytu udzielonego przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w kontekście jego uczestnictwa w zapewnieniu stabilności finansowej (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
03/10/2008
Opinia w sprawie środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych (CON/2008/44), Irlandia, 3.10.2008.
03/10/2008
Zalecenie w sprawie rozporządzenia rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (EBC/2008/9), Dz.U. C 251 z 3.10.2008, str. 1.
01/10/2008
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [2 a) - e)]. Sporządzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  1.10.2008.
01/10/2008
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - e)]. Sporządzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  1.10.2008.
27/09/2008
Wytyczne EBC z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2008/6), Dz.U. L 259 z 27.9.2008, str. 12.
17/09/2008
Opinia w sprawie ograniczeń i zakazów dla osób pełniących funkcje publiczne (CON/2008/43), Słowenia, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Opinia w sprawie nowelizacji ustawy, która umożliwi Banque centrale du Luxembourg efektywne przyczynianie się do stabilności finansowej i określanie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej  (CON/2008/42), Luksemburg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Opinia w sprawie finansowania udziału Austrii w redukcji zadłużenia Liberii (CON/2008/41), Austria, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Opinia w sprawie dalszych szczegółowych przepisów o wymianie euro (CON/2008/40), Słowacja, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Opinia w sprawie komitetu stabilności finansowej (CON/2008/39), Polska, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
27/08/2008
Opinia w sprawie ramowych zasad wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki  (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Opinia w sprawie nowelizacji dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywy w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i wierzytelności kredytowych (CON/2008/37), Dz.U. C 216 z 23.8.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
05/08/2008
Opinia w sprawie przepisów dotyczących banknotów i monet  (CON/2008/36), Łotwa, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Opinia w sprawie wycofania monety o najniższym nominale jako prawnego środka płatniczego (CON/2008/35), Dania, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Szwecja, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Opinia w sprawie utworzenia komisji rewizyjnej Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgia, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Opinia w sprawie nowelizacji przepisów o zarządzaniu, nadzorze i finansowaniu systemu gwarantowania środków pieniężnych, w szczególności w sprawie udziału Narodowego Banku Polskiego (CON/2008/32), Polska, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
21/07/2008
Opinia w sprawie nowelizacji statutu Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumunia, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Wytyczne EBC z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane)  (EBC/2008/5), Dz.U. L 192 z 19.7.2008, str. 63.Dodatkowe informacje
18/07/2008
Opinia w sprawie wprowadzenia ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym oraz w sprawie zasad prowadzenia działalności przez zakłady ubezpieczeniowe (CON/2008/30), Austria, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Słowacji oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do korony słowackiej (CON/2008/28), Dz.U. C 180 z 17.7.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
09/07/2008
Opinia w sprawie nowelizacji ustawy o statystyce (CON/2008/29), Bułgaria, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [7 a) - b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  5.7.2008.
04/07/2008
Wytyczne EBC z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro  (EBC/2008/4), Dz.U. L 176 z 4.7.2008, str. 16.
01/07/2008
Opinia w sprawie podawania cen w dwóch walutach i zasad zaokrąglania w sektorach pracowniczym i zabezpieczenia społecznego (CON/2008/27), Słowacja, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Opinia w sprawie zasad wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych (CON/2008/26), Polska, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/06/2008
Opinia w sprawie podwójnego podawania cen w sektorze gier hazardowych (CON/2008/25), Słowacja, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Opinia w sprawie odstąpienia od przepisów prawa spółek w odniesieniu do określonych transakcji podejmowanych przez instytucje kredytowe (CON/2008/24), Grecja, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Opinia w sprawie projektów przepisów prawnych dotyczących podwójnego podawania cen w sektorach bankowym, rynków kapitałowych, ubezpieczeniowym oraz ubezpieczeń emerytalnych oraz o zasadach zaokrąglania wartości nominalnej określonych rodzajów papierów wartościowych (CON/2008/23), Słowacja, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Opinia w przedmiocie implementacji rozporządzenia w sprawie statystyk kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w zakresie procedur korekt sezonowych, sprawozdań o jakości, gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (CON/2008/22), Dz.U. C 134 z 31.5.2008, str. 10.
30/05/2008
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro  (EBC/2008/3), Dz.U. L 140 z 30.5.2008, str. 26.
21/05/2008
Opinia w sprawie roli Narodowego Banku Polskiego w zakresie rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych oraz centralnego systemu depozytowego papierów wartościowych  (CON/2008/20), Polska, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
21/05/2008
Opinia w sprawie projektu ustawy o Česká národní banka  (CON/2008/21), Republika Czeska, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Opinia w sprawie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do niektórych aktów w dziedzinie statystyki (CON/2008/19), Dz.U. C 117 z 14.5.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
09/05/2008
Zalecenie EBC z dnia 30 kwietnia 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów EBC  (EBC/2008/2), Dz.U. C 114 z 9.5.2008, str. 1.
25/04/2008
Opinia w sprawie ustawowej regulacji dotyczącej systemów płatności w celu zapewnienia ich zgodności z Traktatem i ułatwienia łagodnego przejścia krajowego systemu płatności do TARGET2. (CON/2008/18), Słowacja, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Opinia w sprawie uprawnień Banque centrale du Luxembourg oraz w sprawie planu emerytalnego dla jego pracowników (CON/2008/17), Luksemburg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Opinia w sprawie ujednolicenia rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu  (CON/2008/15), Dz.U. C 88 z 9.4.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
04/04/2008
Opinia w sprawie integracji nadzoru finansowego i ubezpieczeniowego (CON/2008/16), Finlandia, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Opinia w sprawie zmian administracyjnych w ustawie o Eesti Pank (CON/2008/14), Estonia, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Sprostowanie do wytycznych EBC z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowanych) (EBC/2007/9)  Dz.U. L 84 z 26.3.2008, str. 393.
19/03/2008
Opinia w sprawie reformy greckiego systemu ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do Banku Grecji (CON/2008/13), Grecja, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Opinia w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi  (CON/2008/12), Dz.U. C 70 z 15.3.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
10/03/2008
Nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów 10.3.2008.
26/02/2008
Opinia w sprawie nadzoru nad audytorami oraz roli Banco de Portugal w tym zakresie (CON/2008/11), Portugalia, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Opinia w sprawie stosunków pracowniczych pomiędzy Deutsche Bundesbankiem a jego pracownikami (CON/2008/9), Niemcy, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Opinia w sprawie wynagrodzeń w Banca d'Italia oraz strukturalnej reformie rachunków rządowych utrzymywanych przez Banca d’Italia (CON/2008/10), Włochy, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Opinia w sprawie konsekwencji w zakresie regulacji systemu pieniężnego wynikających ze zmiany statusu terytoriów Saint-Martin oraz Saint-Barthélemy w prawie francuskim (CON/2008/8), Francja, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Decyzja EBC z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2007/21), Dz.U. L 42 z 16.2.2008, str. 83.
16/02/2008
Wytyczne EBC z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2007/20), Dz.U. L 42 z 16.2.2008, str. 85.
11/02/2008
Opinia w sprawie zmiany przepisów dotyczących czeków, weksli i skryptów dłużnych (CON/2008/7), Rumunia, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Opinia na temat zasad, reguł oraz struktury Narodowego Systemu Statystycznego oraz roli Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalia, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Zalecenie EBC z dnia 28 stycznia 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Suomen Pankki  (EBC/2008/1), Dz.U. C 29 z 1.2.2008, str. 1.
01/02/2008
Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów EBC  (EBC/2007/22), Dz.U. L 28 z 1.2.2008, str. 36.
01/02/2008
Porozumienie z 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 29 z 1.2.2008, str. 6.
01/02/2008
Porozumienie z 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Central Bank of Cyprus w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Central Bank of Cyprus przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 29 z 1.2.2008, str. 4.
31/01/2008
Opinia w sprawie upoważniania do transportu podrobionych banknotów i monet pomiędzy właściwymi władzami krajowymi oraz pomiędzy instytucjami i organami UE jako środka służącego wykrywaniu fałszerstw banknotów (CON/2007/42), Dz.U. C 27 z 31.1.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
17/01/2008
Opinia w sprawie zmian dotyczących zarządzania, nadzoru oraz sposobu finansowania systemu ochrony depozytów, w szczególności w zakresie uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego  (CON/2008/5), Polska, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
14/01/2008
Opinia w sprawie zmian do statutu Sveriges Riksbank dotyczących kadencji członków Zarządu (CON/2008/4), Szwecja, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Opinia w sprawie niemieckich przepisów dotyczących monet (CON/2008/3), Niemcy, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Opinia w sprawie rozdziału kompetencji pomiędzy Česká národní banka oraz Ministerstwem Finansów w zakresie przygotowywania rządowych projektów aktów prawnych (CON/2008/2), Republika Czeska, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Opinia w sprawie kontroli nad reprodukcją banknotów i monet euro na Cyprze (CON/2008/1), Cypr, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Decyzja EBC z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19), Dz.U. L 1 z 4.1.2008, str. 7.
04/01/2008
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - g)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  4.1.2008.