2008

31/12/2008
ECB Lēmums (2008. gada 11. decembris) par 2009. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2008/20), OV L 352, 31.12.2008, 58. lpp..
19/12/2008
Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2008/89), Latvija, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Atzinums par valsts garantiju piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem (CON/2008/88), Slovēnija, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
ECB Pamatnostādne (2008. gada 11. septembris) par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2008/8), OV L 346, 23.12.2008, 89. lpp..
22/12/2008
Atzinums par valsts aizdevumu piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem (CON/2008/92), Slovēnija, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Atzinums par to kā uz Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique attiecina ierobežojumus atlaišanas pabalstu izmaksai biržā kotētu uzņēmumu vadītājiem  (CON/2008/91), Beļģija, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Atzinums par banknošu un monētu apstrādi un izplatīšanu, kā arī tehniskajiem pasākumiem viltošanas novēršanai (CON/2008/90), Ungārija, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Atzinums par vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2008/77), OV C 328, 23.12.2008, 1. lpp..
17/12/2008
ECB Ieteikums (2008. gada 5. decembris) — Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējo revidentu  (ECB/2008/19), OV C 322, 17.12.2008, 1. lpp..
12/12/2008
Atzinums par grozījumiem Likumā par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām (CON/2008/87), Spānija, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Atzinums par skaidrās naudas apgrozību (CON/2008/86), Slovākija, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Atzinums par grozījumiem Direktīvā par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (CON/2008/70), OV C 314, 9.12.2008, 1. lpp..Papildus informācija
08/12/2008
Atzinums par finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2008/85), Francija, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesībām (CON/2008/83), Ungārija, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Atzinums par Banco de España peļņas iemaksu valsts kasē (CON/2008/82), Spānija, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Atzinums par pasākumiem finanšu starpniecības sistēmas stiprināšanai nolūkā nodrošināt finanšu stabilitāti (CON/2008/81), Ungārija, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Atzinums par valsts kases pagaidu palīdzību finanšu iestādēm (CON/2008/80), Polija, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lomu saistībā ar maksājumu iestādēm un maksājumu sistēmu operatoriem, kā arī maksājumu un norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2008/78), Bulgārija, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 17. novembris), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus  (ECB/2008/17), OV L 319, 29.11.2008, 76. lpp..
29/11/2008
ECB Lēmums (2008. gada 28. oktobris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Slovākijā  (ECB/2008/14), OV L 319, 29.11.2008, 73. lpp..
27/11/2008
Atzinums par pasākumiem likviditātes veicināšanai (CON/2008/79), Grieķija, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Atzinums par valsts garantijām un citiem pasākumiem finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/76), Slovēnija, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
ECB Pamatnostādne (2008. gada 21. novembris) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/18), OV L 314, 25.11.2008, 14. lpp..
24/11/2008
Atzinums par valsts kapitāla ieguldījumiem bankās (CON/2008/75), Somija, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Atzinums par valsts garantiju, kuras mērķis ir likviditātes aizplūšanas novēršana (CON/2008/74), Beļģija, 21.11.2008.
21/11/2008
Atzinums par grozījumiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) statūtos, gatavojoties euro ieviešanai (CON/2008/73), Bulgārija, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
ECB ieteikums (2008. gada 17. novembris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējo revidentu  (ECB/2008/16), OV C 299, 22.11.2008, 5. lpp..
20/11/2008
ECB Lēmums (2008. gada 14. novembris) par to, kā īstenot 2008. gada 23. oktobra Regulu ECB/2008/11 par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/15), OV L 309, 20.11.2008, 8. lpp..
19/11/2008
Atzinums par ārvalstu valūtas rezerves izmantošanu tūrismam (CON/2008/72), Rumānija, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Atzinums par Българска народна банка pārvaldīta finanšu iestāžu reģistra izveidošanu (CON/2008/71), Bulgārija, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Atzinums par Noguldījumu garantiju shēmas piemērošanas jomas paplašināšanu (CON/2008/69), Īrija, 17.11.2008.
13/11/2008
Atzinums par finanšu stabilitātes pasākumiem saistībā ar valdības garantiju fondu (CON/2008/68), Somija, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Atzinums par prasībām valsts garantiju sniegšanai (CON/2008/67), Spānija, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju prasībās (CON/2008/66), Lietuva, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Atzinums par pasākumiem, ar ko īsteno kreditēšanas sistēmas stabilitātes garantijas (CON/2008/65), Itālija, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Atzinums par emitentu informācijas pārvaldību vērtspapīru dematerializācijas kontekstā (CON/2008/64), Beļģija, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Atzinums par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (CON/2008/45), OV C 283, 7.11.2008, 1. lpp..Papildus informācija
29/10/2008
Atzinums par valsts garantijām bankām un kredītu tirgus uzņēmumiem (CON/2008/62), Zviedrija, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Atzinums par noguldījumu un dažu dzīvības apdrošināšanas produktu aizsardzību (CON/2008/61), Beļģija, 28.10.2008.
27/10/2008
Atzinums par Finanšu aktīvu iegādes fonda darbību (CON/2008/60), Spānija, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
ECB Regula (EK) Nr. 1053/2008 (2008. gada 23. oktobris) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/11), OV L 282, 25.10.2008, 17. lpp..
25/10/2008
ECB Regula (EK) Nr. 1052/2008 (2008. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2008/10), OV L 282, 25.10.2008, 14. lpp..
24/10/2008
Atzinums par finanšu sistēmas stabilizācijas pasākumiem (CON/2008/59), Zviedrija, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Atzinums par pasākumiem banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/58), Itālija, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Atzinums par Finanšu tirgus stabilizācijas fonda izveidi un citiem finanšu stabilitātes pasākumiem (CON/2008/57), Vācija, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Atzinums par noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmām (CON/2008/51), Grieķija, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Atzinums par valsts garantiju sniegšanu nolūkā veicināt finanšu stabilitāti (CON/2008/56), Francija, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Atzinums par tiesiskā regulējuma paplašināšanu Narodowy Bank Polski veiktajai statistiskās informācijas vākšanai (CON/2008/53), Polija, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Atzinums par tiesību aktiem finanšu tirgus stabilitātes atjaunošanai (CON/2008/55), Austrija, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Atzinums par finanšu stabilitātes sistēmu, kas garantē noguldītāju un kreditoru prasību pilnīgu izpildi (CON/2008/54), Dānija, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Atzinums par finanšu aktīvu iegādes fonda izveidošanu un citiem valdības pasākumiem finanšu stabilitātes veicināšanai (CON/2008/52), Spānija, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Atzinums par euro monētu aizstāšanu un Vācijas euro piemiņas monētām (CON/2008/49), Vācija, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Atzinums par banknošu un monētu apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (CON/2008/47), Zviedrija, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
ECB Pamatnostādne (2008. gada 5. septembris), ar ko groza 2005. gada 17. februāra Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2008/7), OV L 276, 17.10.2008, 32. lpp..
17/10/2008
Atzinums par valsts garantiju kredītiestāžu saistību nodrošināšanai (CON/2008/50), Beļģija, 17.10.2008.
15/10/2008
Atzinums par finanšu atbalsta pasākumu veikšanu attiecībā uz kredītiestādēm (CON/2008/48), Īrija, 15.10.2008.
08/10/2008
Atzinums par valsts garantiju kredītiem, ko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique sniegusi finanšu stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/46), Beļģija, 8.10.2008.
03/10/2008
Atzinums par pasākumiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kredītiestādēm (CON/2008/44), Īrija, 3.10.2008.
03/10/2008
Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB/2008/9), OV C 251, 3.10.2008, 1. lpp..
01/10/2008
Neoficiāls konsolidēts teksts [2 a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs  1.10.2008.
01/10/2008
Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs  1.10.2008.
27/09/2008
ECB Pamatnostādne (2008. gada 26. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2008/6), OV L 259, 27.9.2008, 12. lpp..
17/09/2008
Atzinums par valsts ierēdņiem noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem (CON/2008/43), Slovēnija, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Atzinums par grozījumiem, kas dod Banque centrale du Luxembourg iespēju efektīvāk veicināt finanšu stabilitāti un precizē obligāto rezervju prasību režīmu (CON/2008/42), Luksemburga, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Atzinums par Austrijas iemaksas saistībā ar Libērijas parāda atvieglojumu finansēšanu (CON/2008/41), Austrija, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Atzinums par turpmākiem detalizētiem euro ieviešanas tehniskajiem noteikumiem (CON/2008/40), Slovākija, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Atzinums par finanšu stabilitātes komiteju (CON/2008/39), Polija, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Atzinums par juridisko bāzi banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā, ko veic kredītiestādes un citas specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Atzinums par grozījumiem attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām Direktīvā par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvā par finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2008/37), OV C 216, 23.8.2008, 1. lpp..Papildus informācija
05/08/2008
Atzinums par tiesību aktiem par naudas zīmēm (CON/2008/36), Latvija, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
04/08/2008
Atzinums par mazākās nominālvērtības monētas kā likumīga maksāšanas līdzekļa izņemšanu no apgrozības (CON/2008/35), Dānija, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Atzinums par Sveriges Riksbank finansiālo neatkarību  (CON/2008/34), Zviedrija, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique revīzijas komitejas izveidošanu (CON/2008/33), Beļģija, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2008/32), Polija, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Atzinums par Banca Naţională a României statūtu grozījumiem (CON/2008/31), Rumānija, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
ECB Pamatnostādne (2008. gada 20. jūnijs) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (pārstrādāta versija)  (ECB/2008/5), OV L 192, 19.7.2008, 63. lpp..Papildus informācija
18/07/2008
Atzinums par dzvības apdrošināšanas ar uzkrājumu veidošanu ieviešanu un apdrošināšanas sabiedrību uzņēmējdarbības noteikumiem (CON/2008/30), Austrija, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Atzinums par euro ieviešanu Slovākijā un Slovākijas kronas maiņas kursu attiecībā pret euro  (CON/2008/28), OV C 180, 17.7.2008, 1. lpp..Papildus informācija
09/07/2008
Atzinums par grozījmiem likumā par statistiku (CON/2008/29), Bulgārija, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs  5.7.2008.
04/07/2008
ECB Pamatnostādne (2008. gada 19. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas  (ECB/2008/4), OV L 176, 4.7.2008, 16. lpp..
01/07/2008
Atzinums par cenu paralēlas norādīšanas un noapaļošanas noteikumiem nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas jomās (CON/2008/27), Slovākija, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Atzinums par bojātu banknošu un monētu apmaiņas noteikumiem (CON/2008/26), Polija, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Atzinums par summu paralēlu norādīšanu azartspēļu nozarē (CON/2008/25), Slovākija, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Atzinums par uzņēmējdarbības tiesību normu nepiemērošanu dažiem kredītiestāžu darījumiem (CON/2008/24), Grieķija, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Atzinums par tiesību aktu projektiem, kas attiecas uz cenu paralēlu norādīšanu banku, kapitāla tirgus, apdrošināšanas un pensiju uzkrājumu nozarēs, kā arī noapaļošanas noteikumiem dažiem vērtspapīru veidiem (CON/2008/23), Slovākija, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Atzinums par Regulas par Kopienas brīvo darbavietu statistiku ieviešanu attiecībā uz sezonālās izlīdzināšanas procedūrām, kvalitātes pārskatiem, datu vākšanu, nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti (CON/2008/22), OV C 134, 31.5.2008, 10. lpp..
30/05/2008
uz sākumu: ECB 2008. gada 15. maija Lēmums par drošības akreditācijas procedūrām ar euro banknotēm saistīto aizsargāto euro materiālu izgatavotājiem (ECB/2008/3), OV L 140, 30.5.2008, 26. lpp..
21/05/2008
Atzinums par Narodowy Bank Polski lomu attiecībā uz vērtspapīru klīringu un norēķiniem un centrālā vērtspapīru depozitārija sistēmu (CON/2008/20), Polija, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Atzinums par likumprojektu par Česká národní banka (CON/2008/21), Čehijas Republika, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Atzinums par regulatīvās kontroles procedūras ieviešanu attiecībā uz dažiem statistikas jomas tiesību aktiem (CON/2008/19), OV C 117, 14.5.2008, 1. lpp..Papildus informācija
09/05/2008
ECB Ieteikums (2008. gada 30. aprīlis) — Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējiem revidentiem  (ECB/2008/2), OV C 114, 9.5.2008, 1. lpp..
25/04/2008
Atzinums par juridisko režīmu attiecībā uz maksājumu sistēmām, lai nodrošinātu tā atbilstību Līgumam un veicinātu iekšzemes maksājumu sistēmas raitu pāreju uz TARGET2  (CON/2008/18), Slovākija, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Atzinums par Banque centrale du Luxembourg pilvarām un tās darbinieku pensiju shēmu (CON/2008/17), Luksemburga, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Atzinums par Padomes regulas par to, kā piemērot Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kodifikāciju (CON/2008/15), OV C 88, 9.4.2008, 1. lpp..Papildus informācija
04/04/2008
Atzinums par finanšu un apdrošināšanas uzraudzības integrāciju (CON/2008/16), Somija, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Atzinums par administratīviem grozījumiem likumā par Eesti Pank (CON/2008/14), Igaunija, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Labojums ECB Pamatnostādnē (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (ECB/2007/9)  OV L 84, 26.3.2008, 393. lpp..
19/03/2008
Atzinums par Grieķijas sociālās nodrošināšanas sistēmas reformu saistībā ar Bank of Greece  (CON/2008/13), Grieķija, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Atzinums par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (CON/2008/12), OV C 70, 15.3.2008, 1. lpp..Papildus informācija
10/03/2008
Padomes locekļu Ētikas kodeksa neoficiāla konsolidēta versija 10.3.2008.
26/02/2008
Atzinums par auditoru uzraudzību un Banco de Portugal lomu šajā procesā (CON/2008/11), Portugāle, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Atzinums par Deutsche Bundesbank darba tiesiskajām attiecībām ar tās personālu (CON/2008/9), Vācija, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Atzinums par atalgojumu Banca d'Italia, kā arī par strukturālajām pārmaiņām valdības kontā, kas atvērts Banca d'Italia  (CON/2008/10), Itālija, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Atzinums par izmaiņām Saint-Martin un Saint-Barthélemy monetārajā režīmā, kas notikušas to statusa maiņas dēļ Francijas likumos (CON/2008/8), Francija, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
ECB Lēmums (2007. gada 17. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu  (ECB/2007/21), OV L 42, 16.2.2008, 83. lpp..
16/02/2008
ECB Pamatnostādne (2007. gada 17. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2007/20), OV L 42, 16.2.2008, 85. lpp..
11/02/2008
Atzinums par grozījumiem likumos par čekiem, vekseļiem un parādzīmēm (CON/2008/7), Rumānija, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Atzinums par Nacionālās Statistiskās sistēmas darbības principiem, noteikumiem un struktūru, kā arī Banco de Portugal lomu (CON/2008/6), Portugāle, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
ECB Ieteikums (2008. gada 28. janvāris) — Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki ārējo revidentu  (ECB/2008/1), OV C 29, 1.2.2008, 1. lpp..
01/02/2008
ECB Lēmums (2007. gada 31. decembris) par to, kā Central Bank of Cyprus un Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta apmaksā ECB kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2007/22), OV L 28, 1.2.2008, 36. lpp..
01/02/2008
Līgums (2007. gada 31. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 29, 1.2.2008, 6. lpp..
01/02/2008
Līgums (2007. gada 31. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un Central Bank of Cyprus par Central Bank of Cyprus prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 29, 1.2.2008, 4. lpp..
31/01/2008
Atzinums par atļauju viltojumu atklāšanas nolūkā veikt viltotu banknošu un monētu transportēšanu kompetento nacionālo iestāžu, kā arī ES iestāžu un organizāciju starpā (CON/2007/42), OV C 27, 31.1.2008, 1. lpp..Papildus informācija
17/01/2008
Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2008/5), Polija, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos attiecībā uz tās Valdes locekļu amata pilnvaru termiņiem (CON/2008/4), Zviedrija, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Atzinums par Vācijas tiesību aktiem par monētām (CON/2008/3), Vācija, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Atzinums par Česká národní banka un Finanšu ministrijas pilnvaru dalījumu attiecībā uz to, kā sagatavo un valdībai iesniedz tiesību aktu projektus (CON/2008/2), Čehijas Republika, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Atzinums par euro banknošu un monētu reproducēšanas kontroli Kiprā (CON/2008/1), Kipra, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
ECB Lēmums (2007. gada 7. decembris), ar ko groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2007/19), OV L 1, 4.1.2008, 7. lpp..
04/01/2008
Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a) - g)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs  4.1.2008.