2008

31/12/2008
Απόφαση της EKT της 11ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2009  (EKT/2008/20), EE  L 352 της 31.12.2008, σ. 58.
19/12/2008
Γνώμη σχετικά με μέσα νομισματικής πολιτικής (CON/2008/89), Λεττονία, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Γνώμη σχετικά με κριτήρια και προϋποθέσεις χορήγησης κρατικής εγγύησης (CON/2008/88), Σλοβενία, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 11ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2» (EKT/2008/8), EE  L 346 της 23.12.2008, σ. 89.
22/12/2008
Γνώμη σχετικά με κριτήρια και προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών δανείων (CON/2008/92), Σλοβενία, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή στη Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique των περιορισμών στις αποζημιώσεις λόγω απολύσεως των γενικών διευθυντών εισηγμένων εταιρειών (CON/2008/91), Βέλγιο, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και διανομή τραπεζογραμματίων και νομισμάτων και με τεχνικά μέσα για την πρόληψη της παραχάραξης και κιβδηλείας (CON/2008/90), Ουγγαρία, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών  (CON/2008/77), EE  C 328 της 23.12.2008, σ. 1.
17/12/2008
Σύσταση της EKT της 5ης Δεκεμβρίου 2008 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (EKT/2008/19), EE  C 322 της 17.12.2008, σ. 1.
12/12/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2008/87), Ισπανία, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία μετρητών (CON/2008/86), Σλοβακία, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (CON/2008/70), EE  C 314 της 9.12.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
08/12/2008
Γνώμη σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (CON/2008/85), Γαλλία, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Γνώμη σχετικά με την προσαρμογή του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank στο κοινοτικό δίκαιο (CON/2008/83), Ουγγαρία, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Γνώμη σχετικά με την καταβολή των κερδών της Banco de España στο Δημόσιο Ταμείο  (CON/2008/82), Ισπανία, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης του συστήματος χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης ενόψει της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/81), Ουγγαρία, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Γνώμη σχετικά με την παροχή στήριξης του Δημοσίου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/80), Πολωνία, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών και τους χειριστές συστημάτων πληρωμών, καθώς και την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (CON/2008/78), Βουλγαρία, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 17ης Νοεμβρίου 2008 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος  (EKT/2008/17), EE  L 319 της 29.11.2008, σ. 76.
29/11/2008
Απόφαση της EKT της 28ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία  (EKT/2008/14), EE  L 319 της 29.11.2008, σ. 73.
27/11/2008
Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην οικονομία (CON/2008/79), Ελλάδα, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
25/11/2008
Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις και άλλα μέτρα για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος  (CON/2008/76), Σλοβενία, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών  (EKT/2008/18), EE  L 314 της 25.11.2008, σ. 14.
24/11/2008
Γνώμη σχετικά με επένδυση κρατικών κεφαλαίων σε τράπεζες καταθέσεων (CON/2008/75), Φινλανδία, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που αποβλέπει στην αποτροπή των εκροών ρευστότητας (CON/2008/74), Βέλγιο, 21.11.2008.
21/11/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2008/73), Βουλγαρία, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Σύσταση της EKT, της 17ης Νοεμβρίου 2008, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg  (EKT/2008/16), EE  C 299 της 22.11.2008, σ. 5.
20/11/2008
Απόφαση της EKT της 14ης Νοεμβρίου 2008 για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚΤ/2008/11 της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών  (EKT/2008/15), EE  L 309 της 20.11.2008, σ. 8.
19/11/2008
Γνώμη σχετικά με τη χρήση των συναλλαγματικών διαθεσίμων για τον τουρισμό (CON/2008/72), Ρουμανία, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Γνώμη σχετικά με τη δημιουργία μητρώου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη διαχείριση της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Βουλγαρία, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Γνώμη σχετικά με την επέκταση του σκοπού του συστήματος προστασίας των καταθέσεων (CON/2008/69), Ιρλανδία, 17.11.2008.
13/11/2008
Γνώμη σχετικά μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όσον αφορά το ταμείο κρατικών εγγυήσεων (CON/2008/68), Φινλανδία, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Γνώμη σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής κρατικών εγγυήσεων (CON/2008/67), Ισπανία, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2008/66), Λιθουανία, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Γνώμη σχετικά με μέτρα εφαρμογής της εγγύησης για τη σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος (CON/2008/65), Ιταλία, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών για τους εκδότες στο πλαίσιο της αποϋλοποίησης των τίτλων τους (CON/2008/64), Βέλγιο, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Γνώμη σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (CON/2008/45), EE  C 283 της 7.11.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
29/10/2008
Γνώμη σχετικά με την παροχή κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και εταιρείες δραστηριοποιούμενες στην αγορά πίστεως  (CON/2008/62), Σουηδία, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Γνώμη σχετικά με την προστασία των καταθέσεων και ορισμένων προϊόντων ασφάλειας ζωής (CON/2008/61), Βέλγιο, 28.10.2008.
27/10/2008
Γνώμη σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου για την απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (CON/2008/60), Ισπανία, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1053/2008 της EKT, της 23ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών  (EKT/2008/11), EE  L 282 της 25.10.2008, σ. 17.
25/10/2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1052/2008 της EKT, της 22ας Οκτωβρίου 2008, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (EKT/2008/10), EE  L 282 της 25.10.2008, σ. 14.
24/10/2008
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2008/59), Σουηδία, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Γνώμη σχετικά με μέτρα διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος (CON/2008/58), Ιταλία, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Γνώμη σχετικά με την ίδρυση ταμείου για τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και άλλα μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/57), Γερμανία, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Γνώμη σχετικά με συστήματα εγγύησης καταθέσεων και προστασίας των επενδυτών (CON/2008/51), Ελλάδα, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
21/10/2008
Γνώμη σχετικά με την παροχή κρατικών εγγυήσεων για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/56), Γαλλία, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Γνώμη σχετικά με τη επέκταση του νομικού πλαισίου συλλογής στατιστικών πληροφοριών της Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Πολωνία, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Γνώμη σχετικά με τη λήψη νομικών μέτρων για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χρηματοπιστωτική αγορά (CON/2008/55), Αυστρία, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Γνώμη σχετικά με πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που εγγυάται την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων καταθετών και εγχειρόγραφων δανειστών (CON/2008/54), Δανία, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Γνώμη σχετικά με τη δημιουργία ταμείου για την απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλα κυβερνητικά μέτρα προς ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας  (CON/2008/52), Ισπανία, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Γνώμη σχετικά με την αντικατάσταση κερμάτων ευρώ και γερμανικών αναμνηστικών κερμάτων ευρώ  (CON/2008/49), Γερμανία, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Γνώμη σχετικά με την ανταλλαγή και την απόσυρση τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2008/47), Σουηδία, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (EKT/2008/7), EE  L 276 της 17.10.2008, σ. 32.
17/10/2008
Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που καλύπτει υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2008/50), Βέλγιο, 17.10.2008.
15/10/2008
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/48), Ιρλανδία, 15.10.2008.
08/10/2008
Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση πιστώσεων που χορηγεί η Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique στο πλαίσιο της συμβολής της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2008/46), Βέλγιο, 8.10.2008.
03/10/2008
Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/44), Ιρλανδία, 3.10.2008.
03/10/2008
Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την EKT  (EKT/2008/9), EE  C 251 της 3.10.2008, σ. 1.
01/10/2008
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [2 a) - e)], της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  1.10.2008.
01/10/2008
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1 a) - e)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  1.10.2008.
27/09/2008
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 26ης Αυγούστου 2008 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (EKT/2008/6), EE  L 259 της 27.9.2008, σ. 12.
17/09/2008
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς και απαγορεύσεις όσον αφορά τους δημόσιους λειτουργούς (CON/2008/43), Σλοβενία, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις που επιτρέπουν στην Banque centrale du Luxembourg να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποσαφηνίζουν το καθεστώς τήρησης ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2008/42), Λουξεμβούργο, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Γνώμη σχετικά με τη χρηματοδότηση συνεισφοράς της Αυστρίας στην ελάφρυνση του χρέους της Λιβερίας  (CON/2008/41), Αυστρία, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Γνώμη σχετικά με περαιτέρω λεπτομερείς τεχνικές διατάξεις για τη μετάβαση στο ευρώ (CON/2008/40), Σλοβακία, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Γνώμη σχετικά με την επιτροπή χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/39), Πολωνία, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά (CON/2008/38), Μάλτα, 27.8.2008.
23/08/2008
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και της οδηγίας για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας όσον αφορά τα συνδεδεμένα συστήματα και τις πιστωτικές απαιτήσεις (CON/2008/37), EE  C 216 της 23.8.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
05/08/2008
Γνώμη σχετικά με τη νομοθεσία περί τραπεζογραμματίων και κερμάτων  (CON/2008/36), Λεττονία, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Γνώμη σχετικά με την άρση της ιδιότητας νόμιμου χρήματος όσον αφορά το κέρμα της μικρότερης ονομαστικής αξίας (CON/2008/35), Δανία, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Γνώμη σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Σουηδία, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Γνώμη σχετικά με τη σύσταση της ελεγκτικής επιτροπής της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Βέλγιο, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση, την εποπτεία και τους όρους χρηματοδότησης του πλαισίου προστασίας καταθέσεων, ιδίως σε σχέση με τη συμμετοχή της Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Πολωνία, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Ρουμανία, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 20ής Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα (αναδιατύπωση)  (EKT/2008/5), EE  L 192 της 19.7.2008, σ. 63.Πρόσθετες πληροφορίες
18/07/2008
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις ασφαλίσεις ζωής που προσανατολίζονται στις επενδύσεις, καθώς και την εισαγωγή κανόνων δεοντολογίας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (CON/2008/30), Αυστρία, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία και την τιμή μετατροπής της σλοβακικής κορόνας σε ευρώ (CON/2008/28), EE  C 180 της 17.7.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
09/07/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί στατιστικών (CON/2008/29), Βουλγαρία, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [7 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  5.7.2008.
04/07/2008
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 19ης Ιουνίου 2008, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ  (EKT/2008/4), EE  L 176 της 4.7.2008, σ. 16.
01/07/2008
Γνώμη σχετικά με τη διπλή αναγραφή και τους κανόνες στρογγυλοποίησης στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης  (CON/2008/27), Σλοβακία, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Γνώμη σχετικά με τους κανόνες περί αντικατάστασης φθαρμένων τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2008/26), Πολωνία, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Γνώμη σχετικά με τη διπλή αναγραφή των ποσών στον τομέα των τυχηρών παιγνίων (CON/2008/25), Σλοβακία, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Γνώμη σχετικά με παρέκκλιση από το δίκαιο των εταιρειών όσον αφορά ορισμένες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2008/24), Ελλάδα, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
30/05/2008
Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νομοθετικών διατάξεων για τη διπλή αναγραφή των τιμών στους τομείς των τραπεζών, της κεφαλαιαγοράς, των ασφαλειών και της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, καθώς και για τους κανόνες στρογγυλοποίησης όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες τίτλων  (CON/2008/23), Σλοβακία, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Γνώμη αναφορικά με την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα όσον αφορά τις διαδικασίες προσαρμογής σε εποχικές διακυμάνσεις, τις εκθέσεις ποιότητας, τη συλλογή και τις προδιαγραφές διαβίβασης στοιχείων και τις μελέτες σκοπιμότητας  (CON/2008/22), EE  C 134 της 31.5.2008, σ. 10.
30/05/2008
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 15ης Μαϊου 2008 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια ευρώ (EKT/2008/3), EE  L 140 της 30.5.2008, σ. 26.
21/05/2008
Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Narodowy Bank Polski όσον αφορά την εκκαθάριση και το διακανονισμό τίτλων και το σύστημα κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (CON/2008/20), Πολωνία, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την Česká národní banka  (CON/2008/21), Τσεχική Δημοκρατία, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο όσον αφορά ορισμένες πράξεις στον τομέα της στατιστικής (CON/2008/19), EE  C 117 της 14.5.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
09/05/2008
Σύσταση της EKT της 30ής Απριλίου 2008 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT  (EKT/2008/2), EE  C 114 της 9.5.2008, σ. 1.
25/04/2008
Γνώμη σχετικά με το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα συστήματα πληρωμών με σκοπό τη διασφάλιση της συμβατότητάς του με τη Συνθήκη και τη διευκόλυνση της ομαλής μετάπτωσης του εθνικού συστήματος πληρωμών στο TARGET2 (CON/2008/18), Σλοβακία, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Γνώμη σχετικά με τις αρμοδιότητες της Banque centrale du Luxembourg και το συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της (CON/2008/17), Λουξεμβούργο, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Γνώμη όσον αφορά την κωδικοποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2008/15), EE  C 88 της 9.4.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
04/04/2008
Γνώμη σχετικά με την ενοποίηση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα  (CON/2008/16), Φινλανδία, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις διοικητικού χαρακτήρα του νόμου για την Eesti Pank (CON/2008/14), Εσθονία, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση) (EΚΤ/2007/9) EE  L 84 της 26.3.2008, σ. 393.
19/03/2008
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος  (CON/2008/13), Ελλάδα, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
15/03/2008
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες  (CON/2008/12), EE  C 70 της 15.3.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
10/03/2008
Ανεπίσημη ενοποιημένη απόδοση του κώδικα δεοντολογίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου  10.3.2008.
26/02/2008
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των ελεγκτών και το ρόλο της Banco de Portugal στο πλαίσιο αυτό (CON/2008/11), Πορτογαλία, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Γνώμη σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ της Deutsche Bundesbank και των υπαλλήλων της  (CON/2008/9), Γερμανία, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές στην Banca d'Italia και τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση όσον αφορά το δημόσιο λογαριασμό που τηρείται σε αυτή (CON/2008/10), Ιταλία, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Γνώμη σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει η μεταβολή του διοικητικού καθεστώτος του Αγίου Μαρτίνου και του Αγίου Βαρθολομαίου σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο στο νομισματικό τους καθεστώς (CON/2008/8), Γαλλία, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Απόφαση της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2007/21), EE  L 42 της 16.2.2008, σ. 83.
16/02/2008
Κατευθυντήρια Γραμμή της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Eυρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2007/20), EE  L 42 της 16.2.2008, σ. 85.
11/02/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των νόμων περί επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων (CON/2008/7), Ρουμανία, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Γνώμη σχετικά με τις αρχές, τους κανόνες και τη διάρθρωση του εθνικού στατιστικού συστήματος και με το ρόλο της Banco de Portugal  (CON/2008/6), Πορτογαλία, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Σύσταση της EKT, της 28ης Ιανουαρίου 2008, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki  (EKT/2008/1), EE  C 29 της 1.2.2008, σ. 1.
01/02/2008
Απόφαση της EKT, της 31ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (EKT/2007/22), EE  L 28 της 1.2.2008, σ. 36.
01/02/2008
Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της EKT και της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT  EE  C 29 της 1.2.2008, σ. 6.
01/02/2008
Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της EKT και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT  EE  C 29 της 1.2.2008, σ. 4.
31/01/2008
Γνώμη σχετικά με την άδεια μεταφοράς πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων ευρώ μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών καθώς και των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ ως μέτρο για τον εντοπισμό τους (CON/2007/42), EE  C 27 της 31.1.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
17/01/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση, την εποπτεία και τους όρους χρηματοδότησης του πλαισίου προστασίας των καταθέσεων, ιδίως σε σχέση με τη συμμετοχή της Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Πολωνία, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank όσον αφορά τη θητεία των μελών της εκτελεστικής της επιτροπής (CON/2008/4), Σουηδία, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Γνώμη σχετικά με γερμανικές νομοθετικές διατάξεις περί κερμάτων  (CON/2008/3), Γερμανία, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Γνώμη σχετικά με την κατανομή εξουσιών μεταξύ της Česká národní banka και του υπουργείου οικονομικών όσον αφορά την προπαρασκευή και υποβολή ορισμένων σχεδίων νόμου στην Κυβέρνηση  (CON/2008/2), Τσεχική Δημοκρατία, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο της αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Κύπρο  (CON/2008/1), Κύπρος, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
04/01/2008
Απόφαση της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2007, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2007/19), EE  L 1 της 4.1.2008, σ. 7.
04/01/2008
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1 a) - g)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  4.1.2008.