2008

31/12/2008
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2008 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2009 г.  (ЕЦБ/2008/20), OВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 58..
19/12/2008
Становище относно инструментите на паричната политика (CON/2008/89), Латвия, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавна гаранция (CON/2008/88), Словения, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Насоки на ЕЦБ от 11 септември 2008 година относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2008/8), OВ L 346, 23.12.2008 г., стр. 89..
22/12/2008
Становище относно критериите и условията за предоставяне на държавни заеми (CON/2008/92), Словения, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Становище относно прилагането спрямо Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique на ограниченията, свързани с плащания при освобождаване от работа на изпълнителни директори на дружества, котирани на борсата  (CON/2008/91), Белгия, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Становище относно обработката и разпределянето на банкноти и монети и техническите мерки за предотвратяване на фалшификация (CON/2008/90), Унгария, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Становище относно механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (CON/2008/77), OВ C 328, 23.12.2008 г., стр. 1..
17/12/2008
Препоръка на ЕЦБ от 5 декември 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ЕЦБ/2008/19), OВ C 322, 17.12.2008 г., стр. 1..
12/12/2008
Становище относно изменения на Закона за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2008/87), Испания, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Становище относно наличното парично обращение  (CON/2008/86), Словакия, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Становище относно изменение на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (CON/2008/70), OВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
08/12/2008
Становище относно модернизиране на правната рамка за финансови инструменти (CON/2008/85), Франция, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), Унгария, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Становище относно прехвърлянето на печалбата на Banco de España в полза на финансовото министерство (CON/2008/82), Испания, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Становище относно мерки за укрепване на системата на финансови посредници с цел поддържане на финансовата стабилност (CON/2008/81), Унгария, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Становище относно предоставянето на подкрепа от Министерство на финансите на финансови институции (CON/2008/80), Полша, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Становище относно ролята на Българска народна банка по отношение на платежни институции и оператори на платежни системи и надзора над платежни и сетълмент системи (CON/2008/78), България, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
29/11/2008
Отменено: Решение на ЕЦБ от 17 ноември 2008 година за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2008/17), OВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 76..
29/11/2008
Решение на ЕЦБ от 28 октомври 2008 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Словакия (ЕЦБ/2008/14), OВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 73..
27/11/2008
Становище относно мерки за подобряване на ликвидността в икономиката (CON/2008/79), Гърция, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Становище относно държавни гаранции и други мерки за поддържане на стабилността на финансовата система (CON/2008/76), Словения, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Насоки на ЕЦБ от 21 ноември 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/18), OВ L 314, 25.11.2008 г., стр. 14..
24/11/2008
Становище относно държавна капиталова инвестиция в спестовни банки (CON/2008/75), Финландия, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Становище относно държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2008/74), Белгия, 21.11.2008.
21/11/2008
Становище относно изменение на Закона за Българската народна банка в подготовка за въвеждане на еврото  (CON/2008/73), България, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
22/11/2008
Препоръка на ЕЦБ от 17 ноември 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2008/16), OВ C 299, 22.11.2008 г., стр. 5..
20/11/2008
Решение на ЕЦБ от 14 ноември 2008 година относно прилагането на Регламент ЕЦБ/2008/11 от 23 октомври 2008 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения (ЕЦБ/2008/15), OВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 8..
19/11/2008
Становище относно употребата на чуждестранни резерви за туризъм (CON/2008/72), Румъния, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Становище относно създаването на регистър за финансови институции, поддържан от Българска народна банка (CON/2008/71), България, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
17/11/2008
Становище относно разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозити (CON/2008/69), Ирландия, 17.11.2008.
13/11/2008
Становище относно мерки за финансова стабилност по отношение на правителствения гаранционен фонд (CON/2008/68), Финландия, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Становище относно изискванията за предоставяне на държавни гаранции  (CON/2008/67), Испания, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Становище относно изменения на изискванията за минимални задължителни резерви  (CON/2008/66), Литва, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Становище относно мерки, въвеждащи гаранции за стабилността на кредитната система (CON/2008/65), Италия, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Становище относно управлението на информация за емитентите в контекста на дематериализацията на техни ценни книжа  (CON/2008/64), Белгия, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Становище относно медали и символи, подобни на евромонети (CON/2008/45), OВ C 283, 7.11.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
29/10/2008
Становище относно предоставянето на държавни гаранции на банки и дружества, участващи на кредитния пазар  (CON/2008/62), Швеция, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Становище относно защитата на депозити и определени животозастрахователни продукти (CON/2008/61), Белгия, 28.10.2008.
27/10/2008
Становище относно операциите на Фонда за придобиване на финансови активи (CON/2008/60), Испания, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Регламент (ЕО) № 1053/2008 на ЕЦБ от 23 октомври 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/11), OВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 17..
25/10/2008
Регламент (ЕО) № 1052/2008 на ЕЦБ от 22 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2008/10), OВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 14..
24/10/2008
Становище относно мерки за стабилизиране на финансовата система (CON/2008/59), Швеция, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Становище относно мерки за осигуряване на стабилността на банковия сектор (CON/2008/58), Италия, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Становище относно създаването на фонд за стабилизиране на финансовия пазар и относно други мерки за финансова стабилност (CON/2008/57), Германия, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Становище относно схеми за гарантиране на депозитите и защита на инвеститорите  (CON/2008/51), Гърция, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Становище относно предоставянето на държавни гаранции за допринасяне за финансова стабилност (CON/2008/56), Франция, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Становище относно разширяване на правната рамка за събирането на статистическа информация от Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), Полша, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Становище относно правни мерки за възстановяване на стабилността на финансовия пазар (CON/2008/55), Австрия, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Становище относно план за финансова стабилност, осигуряващ пълно покритие на вземанията на вложители и непривилегировани кредитори (CON/2008/54), Дания, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Становище относно създаването на фонд за придобиване на финансови активи и относно други правителствени мерки, допринасящи за финансова стабилност (CON/2008/52), Испания, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Становище относно замяната на евромонети и германски възпоменателни евромонети  (CON/2008/49), Германия, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Становище относно замяната и изтеглянето от обращение на банкноти и монети (CON/2008/47), Швеция, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Насоки на ЕЦБ от 5 септември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 от 17 февруари 2005 г. относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2008/7), OВ L 276, 17.10.2008 г., стр. 32..
17/10/2008
Становище относно държавна гаранция, покриваща пасиви на кредитни институции (CON/2008/50), Белгия, 17.10.2008.
15/10/2008
Становище относно въвеждането на мерки за финансово подпомагане на кредитни институции (CON/2008/48), Ирландия, 15.10.2008.
08/10/2008
Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), Белгия, 8.10.2008.
03/10/2008
Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), Ирландия, 3.10.2008.
03/10/2008
Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/9), OВ C 251, 3.10.2008 г., стр. 1..
01/10/2008
Неофициална консолидирана версия [2 a) - e)]. Изготвена от Службата за официални публикации на Европейските общности  1.10.2008.
01/10/2008
Неофициална консолидирана версия [1 a) - e)]. Изготвена от Службата за официални публикации на Европейските общности  1.10.2008.
27/09/2008
Насоки на ЕЦБ от 26 август 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2008/6), OВ L 259, 27.9.2008 г., стр. 12..
17/09/2008
Становище относно ограниченията и забраните за лицата, заемащи държавни длъжности (CON/2008/43), Словения, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), Люксембург, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Становище относно финансирането на австрийската вноска за опрощаване на дълга на Либерия  (CON/2008/41), Австрия, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Становище относно допълнителни подробни технически правила за преминаването към евро (CON/2008/40), Словакия, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Становище относно Комитета за финансова стабилност (CON/2008/39), Полша, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Становище относно правната рамка за обработката на евробанкноти за последваща употреба от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа (CON/2008/38), Малта, 27.8.2008.
23/08/2008
Становище относно изменението на Директивата относно окончателност на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директивата относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (CON/2008/37), OВ C 216, 23.8.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
05/08/2008
Становище относно законодателството за банкноти и монети  (CON/2008/36), Латвия, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Становище относно оттеглянето като законно платежно средство на монетата с най-малка номинална стойност  (CON/2008/35), Дания, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Становище относно финансовата независимост на Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Швеция, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Становище относно създаването на одитен комитет към Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Белгия, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се касае до участието на Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Полша, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Становище относно измененията на Устава на Banca Naţională a României (CON/2008/31), Румъния, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Насоки на ЕЦБ от 20 юни 2008 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (преработени) (ЕЦБ/2008/5), OВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 63..Допълнителна информация
18/07/2008
Становище относно въвеждането на инвестиционно-ориентирано животозастраховане и на правила за осъществяване на дейност за застрахователни дружества (CON/2008/30), Австрия, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Становище относно въвеждането на еврото в Словакия и относно обменния курс към еврото за словашката крона  (CON/2008/28), OВ C 180, 17.7.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
09/07/2008
Становище относно измененията на Закона за статистиката (CON/2008/29), България, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
05/07/2008
Неофициален консолидиран текст [1 a) - б)]. Съставен от Службата за официални публикации на Европейските общности  5.7.2008.
04/07/2008
Насоки на ЕЦБ от 19 юни 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/9 относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозоната  (ЕЦБ/2008/4), OВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 16..
01/07/2008
Становище относно правилата за двойно изписване и закръгляване в трудовия и социално-осигурителния сектор (CON/2008/27), Словакия, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Становище относно правилата за замяна на повредени банкноти и монети (CON/2008/26), Полша, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Становище относно двойното изписване на суми в сектора на хазартните игри (CON/2008/25), Словакия, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Становище относно освобождаване на изискванията на дружественото право на някои сделки, извършвани от кредитни институции (CON/2008/24), Гърция, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Становище относно законодателните разпоредби за двойното изписване на цените в банковия сектор, капиталовия пазар, застрахователната индустрия и пенсионния сектор, и правилата за закръгляне за цените на определени видове ценни книжа (CON/2008/23), Словакия, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Становище относно прилагането на Регламента относно статистическите данни за свободните работни места, което късае процедурите за сезонни изглаждания, докладите за качество, събирането на данни, спецификациите за предаване на данни и проучванията за осъществимост  (CON/2008/22), OВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 10..
30/05/2008
Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 май 2008 г. относно процедурите по акредитация за сигурност на производителите на евроматериали за сигурност за евробанкноти (ЕЦБ/2008/3), OВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 26..
21/05/2008
Становище относно ролята на Narodowy Bank Polski при клиринга и сетълмента на ценни книжа и централната система за депозиране на ценни книжа (CON/2008/20), Полша, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Становище относно законопроекта за Česká národní banka  (CON/2008/21), Чехия, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Становище относно въвеждане на процедурата по регулиране с контрол за някои актове в областта на статистиката  (CON/2008/19), OВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
09/05/2008
Препоръка на ЕЦБ от 30 април 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2008/2), OВ C 114, 9.5.2008 г., стр. 1..
25/04/2008
Становище относно правната уредба на платежните системи, която осигурява съответствие с Договора и улеснява плавната миграция на националната платежна система към TARGET2 (CON/2008/18), Словакия, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Становище относно правомощията на Banque centrale du Luxembourg и пенсионната схема на нейните служители (CON/2008/17), Люксембург, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Становище относно кодификация на Регламента на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит (CON/2008/15), OВ C 88, 9.4.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
04/04/2008
Становище относно обединяването на финансовия и застрахователен надзор (CON/2008/16), Финландия, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Становище относно измененията на Закона за Eesti Pank (CON/2008/14), Естония, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Поправка на Насоки на ЕЦБ от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени) (EЦБ/2007/9) OВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 393..
19/03/2008
Становище относно реформата на гръцката система за социална сигурност по отношение на Bank of Greece (CON/2008/13), Гърция, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Становище относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни  (CON/2008/12), OВ C 70, 15.3.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
10/03/2008
Неофициална консолидирана версия на Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет  10.3.2008.
26/02/2008
Становище относно надзора върху одиторите и ролята на Banco de Portugal в това отношение (CON/2008/11), Португалия, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Становище относно трудовите правоотношения между Deutsche Bundesbank и нейния персонал (CON/2008/9), Германия, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Становище относно трудовото възнаграждение във Banca d'Italia и структурната реформа на сметката на правителството, поддържана във Banca d’Italia  (CON/2008/10), Италия, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Становище относно последиците за паричния режим на Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, настъпили в резултат на промените в статута им по френското право (CON/2008/8), Франция, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Решение на ЕЦБ от 17 декември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2007/21), OВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 83..
16/02/2008
Насоки на ЕЦБ от 17 декември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2007/20), OВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 85..
11/02/2008
Становище относно измененията в правната уредба на чековете, менителниците и записите на заповед (CON/2008/7), Румъния, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Становище относно принципите, правилата и структурата на Националната статистическа система и ролята на Banco de Portugal  (CON/2008/6), Португалия, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Препоръка на ЕЦБ от 28 януари 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki (ЕЦБ/2008/1), OВ C 29, 1.2.2008 г., стр. 1..
01/02/2008
Решение на ЕЦБ от 31 декември 2007 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноските за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Central Bank of Cyprus и Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ЕЦБ/2007/22), OВ L 28, 1.2.2008 г., стр. 36..
01/02/2008
Споразумение от 31 декември 2007 година между ЕЦБ и Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  OВ C 29, 1.2.2008 г., стр. 6..
01/02/2008
Споразумение от 31 декември 2007 година между ЕЦБ и Central Bank of Cyprus относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Central Bank of Cyprus на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  OВ C 29, 1.2.2008 г., стр. 4..
31/01/2008
Становище относно разрешаването на транспортирането на фалшиви банкноти и монети между компетентните национални власти, както и между институциите и органите на Европейския съюз, като мярка за разкриване на фалшификати (CON/2007/42), OВ C 27, 31.1.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
17/01/2008
Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), Полша, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Становище относно изменението на устройствения закон на Sveriges Riksbank във връзка с мандата на членовете на изпълнителния й съвет (CON/2008/4), Швеция, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Становище относно немското законодателство за монетите  (CON/2008/3), Германия, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Становище относно разпределението на правомощията за изработване и предаване на определени правителствени законопроекти между Česká národní banka и министерство на финансите (CON/2008/2), Чехия, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Становище относно контрола върху възпроизвеждането на евробанкноти и монети в Кипър (CON/2008/1), Кипър, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Решение на ЕЦБ от 7 декември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 г. относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2007/19), OВ L 1, 4.1.2008 г., стр. 7..