CON/2008/19

 1. Yttrande om införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll för vissa rättsliga instrument inom statistikområdet (CON/2008/19), EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll (KOM(2007) 741)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll (KOM(2008) 71)