Menu

CON/2008/19

 1. Opinia w sprawie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do niektórych aktów w dziedzinie statystyki (CON/2008/19), Dz.U. C 117 z 14.5.2008, str. 1.

   Dodatkowe informacje

    
   Wniosek o wydanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (KOM(2007) 741)
    
   Wniosek o wydanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (KOM(2008) 71)