CON/2008/19

 1. Nuomonė dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo kai kurioms statistikos priemonėms (CON/2008/19), OL C 117, 2008 5 14, p. 1.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (KOM(2007) 741)
    
   Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (KOM(2008) 71)