CON/2008/19

 1. Udtalelse om indførelse af forskriftsproceduren med kontrol ved visse statistiske retsakter  (CON/2008/19), EUT C 117 af 14.5.2008, s. 1.

   Læs mere

    
   Forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (KOM(2007) 741)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (KOM(2008) 71)