CON/2008/19

 1. Stanovisko k zavedení regulativního postupu s kontrolou, pokud jde o určité právní akty v oblasti statistiky (CON/2008/19), Úř. věst. C 117, 14. 5. 2008, s. 1.

   Dodatečné informace

    
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (KOM(2007) 741)
    
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (KOM(2008) 71)