CON/2008/19

 1. Становище относно въвеждане на процедурата по регулиране с контрол за някои актове в областта на статистиката  (CON/2008/19), OВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол (COM(2007) 741)
    
   Предложение за регламент на Eвропейския парламент и Cъвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол (COM(2008) 71)