Menu

CON/2008/15

  1. Stanovisko ku kodifikácii nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku (CON/2008/15), Ú. v. EÚ C 88, 9. 4. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva