Menu

CON/2008/15

  1. Становище относно кодификация на Регламента на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит (CON/2008/15), OВ C 88, 9.4.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност