CON/2008/12

  1. Yttrande om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer (CON/2008/12), EUT C 70, 15.3.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (KOM(2007) 653)