CON/2008/45

  1. Становище относно медали и символи, подобни на евромонети (CON/2008/45), OВ C 283, 7.11.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети и Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2183/2004 за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки, Vol. I и II