ECB/2008/11

  1. Nariadenie (ES) č. 1053/2008 ECB z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/11), Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008, s. 17.