2007

29/12/2007
Avtal av den 14 december 2007 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 319, 29.12.2007, s. 7.
27/12/2007
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning)  (ECB/2007/9), EUT L 341, 27.12.2007, s. 1.
19/12/2007
Yttrande över lagstiftningen inför eurons införande (CON/2007/43), Slovakien, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
ECB:s beslut av den 22 november 2007 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2007/15), EUT L 333, 19.12.2007, s. 86.
17/12/2007
Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007  EUT C 306, 17.12.2007, s. 1.
15/12/2007
ECB:s förordning (EG) nr 1489/2007 av den 29 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut  (ECB/2007/18), EUT L 330, 15.12.2007, s. 20.
15/12/2007
ECB:s rekommendation av den 29 november 2007 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/17), EUT C 304, 15.12.2007, s. 1.
12/12/2007
Yttrande över rapporteringsregler för betalningar och direktinvesteringar i inhemska och utländska ekonomiska territorier i samband med inrättandet av ett gemensamt eurobetalningsområde (CON/2007/41), Tyskland, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Yttrande över de nya arbetsuppgifterna för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) i samband med tillsynen över betalningsförmedlingstjänster (CON/2007/40), Bulgarien, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
ECB:s beslut av den 23 november 2007 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008 (ECB/2007/16), EUT L 317, 5.12.2007, s. 81.
05/12/2007
Yttrande över en ändring av den lagstiftning som reglerar framställningen av europeisk statistik och europeiska statistiksystemets (ESS) betydelse (CON/2007/35), EUT C 291, 5.12.2007, s. 1.Ytterligare information
30/11/2007
Yttrande över betalningsmedels skydd mot förfalskning och annan olaglig verksamhet (CON/2007/39), Cypern, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Yttrande om tillsynen över valutatransaktioner (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
ECB:s riktlinje av den 15 november 2007 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2007/14), EUT L 311, 29.11.2007, s. 49.
29/11/2007
ECB:s riktlinje av den 15 november 2007 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2007/13), EUT L 311, 29.11.2007, s. 47.
20/11/2007
ECB:s rekommendation av den 15 november 2007 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), EUT C 277, 20.11.2007, s. 1.
19/11/2007
Yttrande över avskaffandet av innehavarpapper vad gäller aktier som emitterats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
ECB:s förordning (EG) nr 1348/2007 av den 9 november 2007 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Cypern och Malta (ECB/2007/11), EUT L 300, 17.11.2007, s. 44.
15/11/2007
Yttrande över nya arbetsuppgifter för Banka Slovenije när det gäller att bekämpa penningtvätt (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Yttrande över ändrade regler för kassakrav när företag delas (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Yttrande över reform av tillsynsarbetet (CON/2007/33), Österrike, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
ECB:s riktlinje av den 20 september 2007 om ändring av bilagorna I och II i riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2007/10), EUT L 284, 30.10.2007, s. 34.
23/10/2007
Yttrande om urval, ersättningar och kvalitetsjusteringar avseende harmoniserade konsumentprisindex (HIKP) (CON/2007/30), EUT C 248, 23.10.2007, s. 1.
15/10/2007
Yttrande över moderniseringen av den tyska federala finansinspektionens (BaFin) tillsynsstruktur (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Yttrande över en reform av den finansiella tillsynen, särskilt vad gäller Narodowy Bank Polskis uppgifter (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Yttrande över införandet av konsumentskyddsregler inom ramen för Banco de Portugals tillsynsverksamhet (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Yttrande över regler om sortering och emballering av sedlar och mynt (CON/2007/28), Polen, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Yttrande över Banca Naţională a Românieis tillsyn över betalningssystem, avvecklingssystem för värdepapper och betalningsinstrument (CON/2007/27), Rumänien, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
ECB:s beslut av den 24 juli 2007 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2007/7), EUT L 237, 8.9.2007, s. 71.
08/09/2007
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2007/2), EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.Ytterligare information
27/08/2007
Yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Yttrande över lagstiftningsändringar som anpassar systemen för överföring av betalningar och värdepapper till TARGET2 (CON/2007/25), Spanien, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 958/2007 av den 27 juli 2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8), EUT L 211, 14.8.2007, s. 8.
08/08/2007
Yttrande över statistikrapportering avseende tillgångar och skulder i balansräkningen hos andra finansinstitut än banker (CON/2007/24), Rumänien, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Yttrande över centralbankens reglering av andra finansinstitut än banker (CON/2007/23), Rumänien, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Yttrande över regler avseende minimireserver (kassakrav) (CON/2007/22), Rumänien, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
ECB:s riktlinje av den 20 juli 2007 om ändring av riktlinje ECB/2006/28 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar  (ECB/2007/6), EUT L 196, 28.7.2007, s. 46.
27/07/2007
Inofficiell konsoliderad text [ändrad genom riktlinje ECB/2007/6]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 27.7.2007.
18/07/2007
Yttrande över införandet av nya riktlinjer för reglering och tillsyn med målet att förbättra fondindustrins internationella konkurrenskraft och harmonisering av lagstiftningen med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)  (CON/2007/21), Tyskland, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
ECB:s beslut av den 3 juli 2007 om regler för upphandling  (ECB/2007/5), EUT L 184, 14.7.2007, s. 34.
13/07/2007
Yttrande över mandatet för regeringskonferensen att upprätta ett fördrag som ändrar de nuvarande fördragen (CON/2007/20), EUT C 160, 13.7.2007, s. 2.
13/07/2007
Yttrande över införandet av euron i Cypern och Malta samt över det cypriotiska pundets och den maltesiska lirans omräkningskurs till euron (CON/2007/19), EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.Ytterligare information
10/07/2007
Inofficiell konsoliderad text [1 a) - b)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer  10.7.2007.
20/06/2007
Yttrande om ändringar av lagen om betalningstransaktioner avseende tillgången till uppgifter från registret över transaktionskonton (CON/2007/18), Slovenien, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
ECB:s rekommendation av den 31 maj 2007 om ändring av om rekommendation ECB/2004/16 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta  (ECB/2007/4), EUT C 136, 20.6.2007, s. 6.
20/06/2007
ECB:s riktlinje av den 31 maj 2007 om ändring av riktlinje ECB/2004/15 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta  (ECB/2007/3), EUT L 159, 20.6.2007, s. 48.
18/06/2007
Yttrande om regleringen och övervakningen av marknader samt behöriga oberoende myndigheters fungerande (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Yttrande om beräkningen av kassakravet och relaterade förfaranden  (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Yttrande om tillsynen över kredit- och finansinstitut samt om godtagbar säkerhet för penningpolitiska transaktioner (CON/2007/15), Grekland, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Yttrande om ändringar av stadgarna för Magyar Nemzeti Bank avseende strukturen och styrningen av Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Ungern, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Yttrande om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna mot driftstörning eller förstörelse  (CON/2007/11), EUT C 116, 26.5.2007, s. 1.Ytterligare information
08/05/2007
Yttrande om ändring av stadgarna för Bank of Greece för anpassning till utvecklingen i Eurosystemets ramverk för säkerheter och för att säkerställa väl fungerande betalningssystem (CON/2007/13), Grekland, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
ECB:s beslut av den 17 april 2007 om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid ECB (ECB/2007/1), EUT L 116, 4.5.2007, s. 64.
30/04/2007
Yttrande om penningpolitiska instrument och Latvijas Bankas system för avveckling av värdepapper (CON/2007/12), Lettland, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Yttrande om en förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen  (CON/2007/9), EUT C 86, 20.4.2007, s. 1.Ytterligare information
16/04/2007
Yttrande om ändringar av lagen om förebyggande och bekämpning av penningtvätt avseende sanktioner och tillsynsregler och deras tillämpningsområde i avseende på den nationella centralbanken (CON/2007/10), Ungern, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Yttrande om vissa av uppgifterna för Česká národní banka på konsumentskyddsområdet (CON/2007/8), Tjeckien, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Yttrande om översyn av clearing- och avvecklingstjänster  (CON/2007/7), Nederländerna, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Yttrande om ändringar av stadgarna för Deutsche Bundesbank avseende antalet och nomineringen av ledamöterna i direktionen (CON/2007/6), Tyskland, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Yttrande om utgivning av minnes- och samlarmynt  (CON/2007/5), Slovenien, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Yttrande om införandet av ett nytt kommittéförfarande i åtta direktiv inom ramen för Handlingsplanen för finansiella tjänster (CON/2007/4), EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.Ytterligare information
14/02/2007
Yttrande om värdepapper för vilka säkerhet ställts (CON/2007/3), Irland, 14.2.2007.
13/02/2007
Yttrande om genomförandet av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) vad gäller förtydligandet av vissa definitioner (CON/2006/57), EUT C 31, 13.2.2007, s. 1.
07/02/2007
Yttrande om stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (CON/2006/60), EUT C 27, 7.2.2007, s. 1.Ytterligare information
31/01/2007
ECB:s beslut av den 30 december 2006 om Banka Slovenijes inbetalning av kapital, dess överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar (ECB/2006/30), EUT L 24, 31.1.2007, s. 17.
31/01/2007
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2006 om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av ECB:s kapital (ECB/2006/26), EUT L 24, 31.1.2007, s. 15.
31/01/2007
ECB:s beslut av den 15 december 2006 om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2006/25), EUT L 24, 31.1.2007, s. 13.
31/01/2007
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2006 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2006/24), EUT L 24, 31.1.2007, s. 9.
31/01/2007
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2006 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2006/23), EUT L 24, 31.1.2007, s. 5.
31/01/2007
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2006 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2006/21), EUT L 24, 31.1.2007, s. 1.
25/01/2007
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 21 december 2006 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2006/28), EUT C 17, 25.1.2007, s. 5.
25/01/2007
ECB:s riktlinje av den 18 december 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/27), EUT C 17, 25.1.2007, s. 1.
25/01/2007
Yttrande om upprättandet av ett direktrapporteringssystem för betalningsbalansstatistik (CON/2007/2), Ungern, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Avtal av den 30 december 2006 mellan ECB och Banka Slovenije om den fordran med vilken ECB skall kreditera Banka Slovenije i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 17, 25.1.2007, s. 26.
20/01/2007
Avtal av den 21 december 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 14, 20.1.2007, s. 6.
16/01/2007
Memorandum of Understanding om ändring av Memorandum of Understanding rörande en uppförandekodex för rådets medlemmar EUT C 10, 16.1.2007, s. 6.
15/01/2007
Yttrande om ett regelverk för införandet av euron samt om en smidig övergång till euron (CON/2007/1), Cypern, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
ECB:s rekommendation av den 21 december 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), EUT C 5, 10.1.2007, s. 1.
05/01/2007
ECB:s förordning (EG) nr 4/2007 av den 14 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2006/20), EUT L 2, 5.1.2007, s. 3.
01/01/2007
Inofficiell konsoliderad text [1 a) - b)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 1.1.2007.