2007

29/12/2007
Sporazum z dne 14. decembra 2007 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 319, 29. 12. 2007, str. 7.
27/12/2007
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano)  (ECB/2007/9), UL L 341, 27. 12. 2007, str. 1.
19/12/2007
Mnenje o pravnem okviru v pripravah na sprejetje eura (CON/2007/43), Slovaška, 19. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Sklep ECB z dne 22. novembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002  (ECB/2007/15), UL L 333, 19. 12. 2007, str. 86.
17/12/2007
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007  UL C 306, 17. 12. 2007, str. 1.
15/12/2007
Uredba (ES) št. 1489/2007 ECB z dne 29. novembra 2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2007/18), UL L 330, 15. 12. 2007, str. 20.
15/12/2007
Priporočilo ECB z dne 29. novembra 2007 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/17), UL C 304, 15. 12. 2007, str. 1.
12/12/2007
Mnenje o pravilih poročanja za plačila in direktne investicije na domačih in tujih ekonomskih ozemljih v zvezi z nastankom enotnega območja plačil v eurih  (CON/2007/41), Nemčija, 12. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Mnenje o novih nalogah centralne banke Българска народна банка/Bolgarska narodna banka v zvezi z nadzorom storitev denarnih nakazil (CON/2007/40), Bolgarija, 12. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Odločba ECB z dne 23. novembra 2007 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2008 (ECB/2007/16), UL L 317, 5. 12. 2007, str. 81.
05/12/2007
Mnenje o reviziji pravnega okvira za pripravo evropske statistike in o vlogi evropskega statističnega sistema (ESS) (CON/2007/35), UL C 291, 5. 12. 2007, str. 1.Dodatne informacije
30/11/2007
Mnenje o obsegu zaščite zakonitega plačilnega sredstva pred ponarejanjem in drugimi nedovoljenimi dejavnostmi  (CON/2007/39), Ciper, 30. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Mnenje o nadzoru nad menjalniškim poslovanjem (CON/2007/38), Slovenija, 23. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
29/11/2007
Smernica ECB z dne 15. novembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ  (ECB/2007/14), UL L 311, 29. 11. 2007, str. 49.
29/11/2007
Smernica ECB z dne 15. novembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov  (ECB/2007/13), UL L 311, 29. 11. 2007, str. 47.
20/11/2007
Priporočilo ECB z dne 15. novembra 2007 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), UL C 277, 20. 11. 2007, str. 1.
19/11/2007
Mnenje o izvedbi odprave prinosniških vrednostnih papirjev v zvezi z delnicami, ki jih je izdala centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgija, 19. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Uredba ECB (ES) št. 1348/2007 z dne 9. novembra 2007 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura na Cipru in Malti (ECB/2007/11), UL L 300, 17. 11. 2007, str. 44.
15/11/2007
Mnenje o novih nalogah Banke Slovenije v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (CON/2007/36), Slovenija, 15. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/11/2007
Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv v zvezi z delitvijo bank (CON/2007/34), Poljska, 13. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Mnenje o reformi finančnega nadzora (CON/2007/33), Avstrija, 5. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Smernica ECB z dne 20. septembra 2007 o spremembah prilog I in II k Smernici ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2007/10), UL L 284, 30. 10. 2007, str. 34.
23/10/2007
Mnenje o vzorčenju, zamenjavi in prilagoditvi kakovosti v zvezi s harmoniziranimi indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2007/30), UL C 248, 23. 10. 2007, str. 1.
15/10/2007
Mnenje o posodobitvi nadzorne strukture zveznega organa za finančni nadzor (BaFin) (CON/2007/32), Nemčija, 15. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Mnenje o reformi finančnega nadzora, zlasti glede centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Poljska, 9. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Mnenje o vzpostavitvi sistema varstva potrošnikov v okviru vloge centralne banke Banco de Portugal pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja (CON/2007/29), Portugalska, 5. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Mnenje o pravilih za razvrščanje in pakiranje bankovcev in kovancev (CON/2007/28), Poljska, 25. 9. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev ter nad plačilnimi instrumenti, ki ga opravlja centralna banka Banca Naţională a României (CON/2007/27), Romunija, 21. 9. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Sklep ECB z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2007/7), UL L 237, 8. 9. 2007, str. 71.
08/09/2007
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2007/2), UL L 237, 8. 9. 2007, str. 1.Dodatne informacije
27/08/2007
Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Poljska, 27. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Mnenje o spremembah zakonodaje o plačilnih sistemih in sistemih poravnave poslov z vrednostnimi papirji v pripravah na sistem TARGET2 (CON/2007/25), Španija, 23. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Ni več v veljavi: Uredba ECB (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov  (ECB/2007/8), UL L 211, 14. 8. 2007, str. 8.
08/08/2007
Mnenje o statističnem poročanju o sredstvih in obveznostih, vknjiženih v bilanci stanja nebančnih finančnih institucij (CON/2007/24), Romunija, 8. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Mnenje o ureditvi nebančnih finančnih institucij s strani centralne banke (CON/2007/23), Romunija, 2. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Mnenje o sistemu obveznih rezerv (CON/2007/22), Romunija, 1. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Smernica ECB z dne 20. julija 2007 o spremembi Smernice ECB/2006/28 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (ECB/2007/6), UL L 196, 28. 7. 2007, str. 46.
27/07/2007
Neuradno prečiščeno besedilo (kakor spremenjeno s Smernico ECB/2007/6]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 27. 7. 2007.
18/07/2007
Mnenje o uvedbi novega regulativnega in nadzornega okolja za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti panoge investicijskih skladov, ki usklajuje zakon z Direktivo Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/2007/21), Nemčija, 18. 7. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Sklep ECB z dne 3. julija 2007 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2007/5), UL L 184, 14. 7. 2007, str. 34.
13/07/2007
Mnenje o mandatu medvladne konference za pripravo Pogodbe o spremembi obstoječih pogodb (CON/2007/20), UL C 160, 13. 7. 2007, str. 2.
13/07/2007
Mnenje o uvedbi eura na Cipru in Malti ter o menjalnih razmerjih za euro za ciprski funt in malteško liro (CON/2007/19), UL C 160, 13. 7. 2007, str. 1.Dodatne informacije
10/07/2007
Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 10. 7. 2007.
20/06/2007
Mnenje o dopolnitvah zakona o plačilnem prometu v zvezi z dostopom do podatkov iz registra transakcijskih računov (CON/2007/18), Slovenija, 20. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
20/06/2007
Priporočilo ECB z dne 31. maja 2007 o spremembi Priporočila ECB/2004/16 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti  (ECB/2007/4), UL C 136, 20. 6. 2007, str. 6.
20/06/2007
Smernica ECB z dne 31. maja 2007 o spremembi Smernice ECB/2004/15 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2007/3), UL L 159, 20. 6. 2007, str. 48.
18/06/2007
Mnenje o ureditvi in nadzoru trgov ter delovanju pristojnih neodvisnih organov (CON/2007/17), Italija, 18. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Mnenje o izračunu zahtev glede obveznih rezerv in povezanih postopkih (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
15/06/2007
Mnenje o nadzoru kreditnih in finančnih institucij in o primernem zavarovanju za operacije denarne politike (CON/2007/15), Grčija, 15. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank v zvezi s strukturo in upravljanjem centralne banke Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Madžarska, 24. 5. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Mnenje o ugotavljanju in določanju evropske ključne infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njenega varovanja pred okvaro ali uničenjem  (CON/2007/11), UL C 116, 26. 5. 2007, str. 1.Dodatne informacije
08/05/2007
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank of Greece z namenom prilagoditve razvoju sistema zavarovanj v Eurosistemu in z namenom varovanja nemotenega delovanja plačilnih sistemov (CON/2007/13), Grčija, 8. 5. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Sklep ECB z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1), UL L 116, 4. 5. 2007, str. 64.
30/04/2007
Mnenje o instrumentih denarne politike in sistemu poravnave vrednostnih papirjev centralne banke Latvijas Banka (CON/2007/12), Latvija, 30. 4. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Mnenje o uredbi o statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (CON/2007/9), UL C 86, 20. 4. 2007, str. 1.Dodatne informacije
16/04/2007
Mnenje o spremembah zakona o preprečevanju pranja denarja in boju proti njemu v zvezi s sistemom sankcij in nadzora ter področjem njihove uporabe za nacionalno centralno banko (CON/2007/10), Madžarska, 16. 4. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Mnenje o nekaterih nalogah centralne banke Česká národní banka na področju varstva potrošnikov  (CON/2007/8), Češka, 21. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Mnenje o pregledu nad storitvami obračuna in poravnave (CON/2007/7), Nizozemska, 15. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Mnenje o spremembi Statuta centralne banke Deutsche Bundesbank v zvezi s številom in predlaganjem članov njenega Izvršilnega odbora (CON/2007/6), Nemčija, 7. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Mnenje o izdajanju spominskih in zbirateljskih eurokovancev (CON/2007/5), Slovenija, 21. 2. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
23/02/2007
Mnenje o uvedbi novega postopka komitologije v osmih direktivah iz Akcijskega načrta za finančne storitve (CON/2007/4), UL C 39, 23. 2. 2007, str. 1.Dodatne informacije
14/02/2007
Mnenje o premoženjsko kritih vrednostnih papirjih (CON/2007/3), Irska, 14. 2. 2007.
13/02/2007
Mnenje o izvajanju Direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev (CON/2006/57), UL C 31, 13. 2. 2007, str. 1.
07/02/2007
Mnenje o oceni varnega in skrbnega poslovanja pri pridobitvah in zvišanju imetništva delnic v finančnem sektorju (CON/2006/60), UL C 27, 7. 2. 2007, str. 1.Dodatne informacije
31/01/2007
Sklep ECB z dne 30. decembra 2006 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani Banke Slovenije (ECB/2006/30), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 17.
31/01/2007
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 18. decembra 2006 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2006/26), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 15.
31/01/2007
Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2006/25), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 13.
31/01/2007
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam (ECB/2006/24), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 9.
31/01/2007
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2006/23), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 5.
31/01/2007
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2006/21), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 1.
25/01/2007
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 21. decembra 2006 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (ECB/2006/28), UL C 17, 25. 1. 2007, str. 5.
25/01/2007
Smernica ECB z dne 18. decembra 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2006/27), UL C 17, 25. 1. 2007, str. 1.
25/01/2007
Mnenje o vzpostavitvi sistema neposrednega poročanja za statistiko plačilne bilance (CON/2007/2), Madžarska, 25. 1. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Sporazum z dne 30. decembra 2006 med ECB in Banko Slovenije v zvezi s terjatvijo, priznano Banki Slovenije s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 17, 25. 1. 2007, str. 26.
20/01/2007
Sporazum z dne 21. decembra 2006 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi Ekonomske in monetarne unije UL C 14, 20. 1. 2007, str. 6.
16/01/2007
Memorandum o soglasju o spremembah Memoranduma o soglasju o Kodeksu ravnanja za člane Sveta ECB UL C 10, 16. 1. 2007, str. 6.
15/01/2007
Mnenje o pravnem okviru za sprejetje eura in nemoten prehod (CON/2007/1), Ciper, 15. 1. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Priporočilo ECB z dne 21. decembra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), UL C 5, 10. 1. 2007, str. 1.
05/01/2007
Uredba (ES) št. 4/2007 ECB z dne 14. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2006/20), UL L 2, 5. 1. 2007, str. 3.
01/01/2007
Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 1. 1. 2007.