2007

29/12/2007
Dohoda zo 14. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 319, 29. 12. 2007, s. 7.
27/12/2007
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2007/9), Ú. v. EÚ L 341, 27. 12. 2007, s. 1.
19/12/2007
Stanovisko k právnemu rámcu v súvislosti s prípravou na prijatie eura (CON/2007/43), Slovensko, 19. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
19/12/2007
Rozhodnutie ECB z 22. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roku 2002 (ECB/2007/15), Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007, s. 86.
17/12/2007
Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007  Ú. v. EÚ C 306, 17. 12. 2007, s. 1.
15/12/2007
Nariadenie ECB (ES) č. 1489/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov  (ECB/2007/18), Ú. v. EÚ L 330, 15. 12. 2007, s. 20.
15/12/2007
Odporúčanie ECB z 29. novembra 2007 Rade Európskej únie o externých audítoroch Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/17), Ú. v. EÚ C 304, 15. 12. 2007, s. 1.
12/12/2007
Stanovisko k ustanoveniam o vykazovaní, ktoré sa týkajú platieb a priamych investícií na domácich a zahraničných hospodárskych územiach v súvislosti s vytvorením jednotnej oblasti platieb v eurách (CON/2007/41), Nemecko, 12. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Stanovisko k novým úlohám Българска народна банка (Národná banka Bulharska), ktoré sa týkajú dohľadu nad poskytovaním služieb poukazovania peňazí (CON/2007/40), Bulharsko, 12. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Rozhodnutie ECB z 23. novembra 2007 o schválení objemu emisie mincí v roku 2008 (ECB/2007/16), Ú. v. EÚ L 317, 5. 12. 2007, s. 81.
05/12/2007
Stanovisko k revízii právneho rámca, ktorý upravuje tvorbu európskej štatistiky a úlohy Európskeho štatistického systému (EŠS) (CON/2007/35), Ú. v. EÚ C 291, 5. 12. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
30/11/2007
Stanovisko k rozsahu ochrany zákonného platidla proti falšovaniu a iným nezákonným činnostiam (CON/2007/39), Cyprus, 30. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Stanovisko k dohľadu nad zmenárenskou činnosťou (CON/2007/38), Slovinsko, 23. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Usmernenie ECB z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2007/14), Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007, s. 49.
29/11/2007
Usmernenie ECB z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2007/13), Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007, s. 47.
20/11/2007
Odporúčanie ECB z 15. novembra 2007 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2007/12), Ú. v. EÚ C 277, 20. 11. 2007, s. 1.
19/11/2007
Stanovisko k implementácii ustanovení, ktorými sa zrušujú cenné papiere na doručiteľa v súvislosti s akciami vydanými Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgicko, 19. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Nariadenie ECB (ES) č. 1348/2007 z 9. novembra 2007 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura na Cypre a na Malte  (ECB/2007/11), Ú. v. EÚ L 300, 17. 11. 2007, s. 44.
15/11/2007
Stanovisko k novým úlohám Banka Slovenije, ktoré sa týkajú predchádzania praniu špinavých peňazí (CON/2007/36), Slovinsko, 15. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam systému povinných minimálnych rezerv, ktoré súvisia s rozdelením bánk (CON/2007/34), Poľsko, 13. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom  (CON/2007/33), Rakúsko, 5. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Usmernenie ECB z 20. septembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k usmerneniu ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (ECB/2007/10), Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007, s. 34.
23/10/2007
Stanovisko k výberu vzoriek, náhradám a úpravám kvôli kvalite týkajúce sa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2007/30), Ú. v. EÚ C 248, 23. 10. 2007, s. 1.
15/10/2007
Stanovisko k modernizácii štruktúry dohľadu Spolkového úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) (CON/2007/32), Nemecko, 15. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom, najmä s ohľadom na Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Poľsko, 9. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Stanovisko k vytvoreniu systému ochrany spotrebiteľa v rámci úloh Banco de Portugal týkajúcich sa dohľadu nad obozretným podnikaním (CON/2007/29), Portugalsko, 5. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Stanovisko k pravidlám o triedení a balení bankoviek a mincí (CON/2007/28), Poľsko, 25. 9. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami, zúčtovacími systémami a platobnými nástrojmi zo strany Banca Naţională a României (CON/2007/27), Rumunsko, 21. 9. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Rozhodnutie ECB z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2007/7), Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007, s. 71.
08/09/2007
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (ECB/2007/2), Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
27/08/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Poľsko, 27. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy platobných systémov a zúčtovacích systémov cenných papierov v súvislosti s prípravou na TARGET2 (CON/2007/25), Španielsko, 23. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8), Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2007, s. 8.
08/08/2007
Stanovisko k štatistickému vykazovaniu aktív a pasív evidovaných v bilancii nebankových finančných inštitúcií (CON/2007/24), Rumunsko, 8. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Stanovisko k regulácii nebankových finančných inštitúcií centrálnou bankou (CON/2007/23), Rumunsko, 2. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Stanovisko k krežimu povinných minimálnych rezerv (CON/2007/22), Rumunsko, 1. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Usmernenie ECB z 20. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/28 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami  (ECB/2007/6), Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2007, s. 46.
27/07/2007
Neoficiálny konsolidovaný text (novelizovaný Usmernením ECB/2007/6). Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  27. 7. 2007.
18/07/2007
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zavádza nový rámec regulácie a dohľadu s cieľom zlepšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť v odvetví investičných fondov, a ktorým sa zosúlaďuje zákon o investovaní so smernicou Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/2007/21), Nemecko, 18. 7. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Rozhodnutie ECB z 3. júla 2007 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2007/5), Ú. v. EÚ L 184, 14. 7. 2007, s. 34.
13/07/2007
Stanovisko k mandátu pre medzivládnu konferenciu na vypracovanie zmluvy, ktorou sa menia a dopĺňajú existujúce zmluvy (CON/2007/20), Ú. v. EÚ C 160, 13. 7. 2007, s. 2.
13/07/2007
Stanovisko k zavedeniu eura na Cypre a na Malte a k prepočítacím kurzom medzi eurom a cyperskou librou a medzi eurom a maltskou lírou (CON/2007/19), Ú. v. EÚ C 160, 13. 7. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
10/07/2007
Neoficiálny konsolidovaný text [1 a) - b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  10. 7. 2007.
20/06/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o platobných transakciách, ktoré sa týkajú prístupu k údajom z registra transakčných účtov (CON/2007/18), Slovinsko, 20. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Odporúčanie ECB z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie ECB/2004/16 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv  (ECB/2007/4), Ú. v. EÚ C 136, 20. 6. 2007, s. 6.
20/06/2007
Usmernenie ECB z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/15 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv  (ECB/2007/3), Ú. v. EÚ L 159, 20. 6. 2007, s. 48.
18/06/2007
Stanovisko k regulácii trhov a dohľadu nad nimi a k fungovaniu príslušných nezávislých orgánov (CON/2007/17), Taliansko, 18. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Stanovisko k výpočtu povinných minimálnych rezerv a k súvisiacim postupom (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
15/06/2007
Stanovisko k dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami a k akceptovateľnému kolaterálu pre operácie menovej politiky (CON/2007/15), Grécko, 15. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú organizácie a systému riadenia Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Maďarsko, 24. 5. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Stanovisko k identifikácii a označeniu európskej kritickej infraštruktúry a zhodnoteniu potreby zlepšiť jej ochranu pred narušením alebo zničením (CON/2007/11), Ú. v. EÚ C 116, 26. 5. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
08/05/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam Štatútu Bank of Greece s cieľom jeho prispôsobenia úpravám v kolaterálovom rámci Eurosystému a zabezpečenia plynulého fungovania platobných systémov (CON/2007/13), Grécko, 8. 5. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Rozhodnutie ECB zo 17. apríla 2007, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke (ECB/2007/1), Ú. v. EÚ L 116, 4. 5. 2007, s. 64.
30/04/2007
Stanovisko k nástrojom menovej politiky a systém Latvijas Banka pre zúčtovanie cenných papierov (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Stanovisko k nariadeniu týkajúcemu sa štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (CON/2007/9), Ú. v. EÚ C 86, 20. 4. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
16/04/2007
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní a boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa vzťahujú na režimy sankcií a dohľadu a rozsah ich pôsobnosti na národné centrálne banky (CON/2007/10), Maďarsko, 16. 4. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Stanovisko k niektorým úlohám Českej národnej banky v oblasti ochrany spotrebiteľa (CON/2007/8), Česká republika, 21. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Stanovisko k dohľadu nad klíringovými a zúčtovacími službami (CON/2007/7), Holandsko, 15. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Deutsche Bundesbank, ktoré sa týka počtu a menovania členov výkonnej rady (CON/2007/6), Nemecko, 7. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Stanovisko k vydávaniu pamätných a zberateľských euro mincí (CON/2007/5), Slovinsko, 21. 2. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Stanovisko k zavedeniu nového postupu komitológie v ôsmich smerniciach súvisiacich s Akčným plánom pre finančné služby (CON/2007/4), Ú. v. EÚ C 39, 23. 2. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
14/02/2007
Stanovisko k cenným papierom krytým aktívami (CON/2007/3), Írsko, 14. 2. 2007.
13/02/2007
Stanovisko k implementácii smernice týkajúcej sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (CON/2006/57), Ú. v. EÚ C 31, 13. 2. 2007, s. 1.
07/02/2007
Stanovisko k obozretnému posudzovaniu nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (CON/2006/60), Ú. v. EÚ C 27, 7. 2. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
31/01/2007
Rozhodnutie ECB z 30. decembra 2006 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevku Banka Slovenije do rezervných fondov a rezerv ECB (ECB/2006/30), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 17.
31/01/2007
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania ECB nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2006/26), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 15.
31/01/2007
Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek (ECB/2006/25), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 13.
31/01/2007
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (ECB/2006/24), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 9.
31/01/2007
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2006/23), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 5.
31/01/2007
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2006/21), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 1.
25/01/2007
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 21. decembra 2006 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2006/28), Ú. v. EÚ C 17, 25. 1. 2007, s. 5.
25/01/2007
Usmernenie ECB z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2006/27), Ú. v. EÚ C 17, 25. 1. 2007, s. 1.
25/01/2007
Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania štatistiky platobnej bilancie (CON/2007/2), Maďarsko, 25. 1. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Dohoda z 30. decembra 2006 medzi ECB a Banka Slovenije, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej ECB v prospech Banka Slovenije podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 17, 25. 1. 2007, s. 26.
20/01/2007
Dohoda z 21. decembra 2006 medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 16. marca 2006 medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 14, 20. 1. 2007, s. 6.
16/01/2007
Memorandum o porozumení, ktorým sa mení a dopĺňa memorandum o porozumení o kódexe správania členov Rady guvernérov Ú. v. EÚ C 10, 16. 1. 2007, s. 6.
15/01/2007
Stanovisko k právnemu rámcu pre prijatie eura a plynulý prechod na euro (CON/2007/1), Cyprus, 15. 1. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Odporúčanie ECB z 21. decembra 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), Ú. v. EÚ C 5, 10. 1. 2007, s. 1.
05/01/2007
Nariadenie ECB (ES) č. 4/2007 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2006/20), Ú. v. EÚ L 2, 5. 1. 2007, s. 3.
01/01/2007
Neoficiálne konsolidované znenie [1 a) - b)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev 1. 1. 2007.