2007

29/12/2007
Porozumienie z dnia 14 grudnia 2007 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Dz.U. C 319 z 29.12.2007, str. 7.
27/12/2007
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowane)  (EBC/2007/9), Dz.U. L 341 z 27.12.2007, str. 1.
19/12/2007
Opinia w sprawie ram prawnych przyjęcia euro (CON/2007/43), Słowacja, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Decyzja EBC z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002  (EBC/2007/15), Dz.U. L 333 z 19.12.2007, str. 86.
17/12/2007
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.  Dz.U. C 306 z 17.12.2007, str. 1.
15/12/2007
Rozporządzenie (WE) nr 1489/2007 EBC z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych  (EBC/2007/18), Dz.U. L 330 z 15.12.2007, str. 20.
15/12/2007
Zalecenie EBC z dnia 29 listopada 2007 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta (EBC/2007/17), Dz.U. C 304 z 15.12.2007, str. 1.
12/12/2007
Opinia w sprawie przepisów sprawozdawczych dotyczących płatności oraz inwestycji bezpośrednich na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych w związku z ustanowieniem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) (CON/2007/41), Niemcy, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Opinia w sprawie nowych zadań Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego) dotyczących nadzoru nad usługami w zakresie przekazów pieniężnych (CON/2007/40), Bułgaria, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Decyzja EBC z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16), Dz.U. L 317 z 5.12.2007, str. 81.
05/12/2007
Opinia w sprawie zasad prawnych dotyczących produkcji statystyk europejskich oraz roli Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) (CON/2007/35), Dz.U. C 291 z 5.12.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
30/11/2007
Opinia w sprawie zakresu ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem i innymi przestępstwami (CON/2007/39), Cypr, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Opinia w sprawie nadzoru nad gotówkowymi operacjami walutowymi (CON/2007/38), Słowenia, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Wytyczne EBC z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego  (EBC/2007/14), Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 49.
29/11/2007
Wytyczne EBC z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2007/13), Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 47.
20/11/2007
Zalecenie EBC z dnia 15 listopada 2007 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Central Bank of Cyprus (EBC/2007/12), Dz.U. C 277 z 20.11.2007, str. 1.
19/11/2007
Opinia w sprawie realizacji wycofywania papierów wartościowych na okaziciela w zakresie akcji emitowanych przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 EBC z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11), Dz.U. L 300 z 17.11.2007, str. 44.
15/11/2007
Opinia w sprawie nowych zadań Banka Slovenije dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (CON/2007/36), Słowenia, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Opinia w sprawie zmian w regulacji rezerw obowiązkowych związanych z podziałami banków (CON/2007/34), Polska, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
05/11/2007
Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Wytyczne EBC z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załączniki I i II do wytycznych EBC/2000/7 dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2007/10), Dz.U. L 284 z 30.10.2007, str. 34.
23/10/2007
Opinia w sprawie ustalania i aktualizowania próby statystycznej oraz dokonywania odpowiednich dostosowań jakościowych w związku z wyliczaniem zharmonizowanego wskaźnika cen konsumenckich (ZWCK) (CON/2007/30), Dz.U. C 248 z 23.10.2007, str. 1.
15/10/2007
Opinia w sprawie modernizacji struktury nadzorczej Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) (CON/2007/32), Niemcy, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego, w szczególności w zakresie uprawnień Narodowego Banku Polskiego (CON/2007/31), Polska, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
05/10/2007
Opinia w sprawie ustanowienia zasad ochrony konsumentów w ramach funkcji nadzorczych Banco de Portugal (CON/2007/29), Portugalia, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Opinia w sprawie zasad sortowania i pakowania banknotów i monet (CON/2007/28), Polska, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
21/09/2007
Opinia w sprawie nadzoru systemowego (oversight) wykonywanego przez Banca Naţională a României w odniesieniu do systemów płatniczych, systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz instrumentów płatniczych (CON/2007/27), Rumunia, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Decyzja EBC z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2007/7), Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 71.
08/09/2007
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2007/2), Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
27/08/2007
Opinia w sprawie zmian dotyczących zarządzania, nadzoru oraz sposobu finansowania systemu ochrony depozytów, w szczególności w zakresie uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego (CON/2007/26), Polska, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
23/08/2007
Opinia w sprawie zmian w regulacjach dotyczących systemów płatniczych i rozrachunkowych w związku z przygotowaniami do wprowadzenia TARGET2 (CON/2007/25), Hiszpania, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 EBC z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych  (EBC/2007/8), Dz.U. L 211 z 14.8.2007, str. 8.
08/08/2007
Opinia w sprawie sprawozdawczości statystycznej aktywów i pasywów wykazywanych w bilansie niebankowych instytucji finansowych (CON/2007/24), Rumunia, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Opinia w sprawie regulowania niebankowych instytucji finansowych przez bank centralny (CON/2007/23), Rumunia, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Opinia w sprawie zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej (CON/2007/22), Rumunia, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Wytyczne EBC z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów  (EBC/2007/6), Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 46.
27/07/2007
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez wytyczne EBC/2007/6]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 27.7.2007.
18/07/2007
Opinia w sprawie wprowadzenia nowego otoczenia regulacyjnego i nadzorczego w celu poprawy międzynarodowej konkurencyjności branży funduszy inwestycyjnych oraz harmonizująca przepisy prawne z dyrektywą Rady 85/611/WE z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (CON/2007/21), Niemcy, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Decyzja EBC z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2007/5), Dz.U. L 184 z 14.7.2007, str. 34.
13/07/2007
Opinia w sprawie mandatu dla Konferencji Międzyrządowej otwieranej w celu sporządzenia Traktatu zmieniającego obecne traktaty wspólnotowe (CON/2007/20), Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 2.
13/07/2007
Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do funta cypryjskiego i lira maltańskiego (CON/2007/19), Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
10/07/2007
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 10.7.2007.
20/06/2007
Opinia w sprawie zmiany ustawy o transakcjach płatniczych w zakresie regulacji dostępu do danych z rejestru rachunków transakcyjnych (CON/2007/18), Słowenia, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Zalecenie EBC z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające zalecenie EBC/2004/16 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych  (EBC/2007/4), Dz.U. C 136 z 20.6.2007, str. 6.
20/06/2007
Wytyczne EBC z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych  (EBC/2007/3), Dz.U. L 159 z 20.6.2007, str. 48.
18/06/2007
Opinia w sprawie regulacji i nadzoru nad rynkami oraz działalności niezależnych organów nadzorczych (CON/2007/17), Włochy, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Opinia w sprawie obliczania rezerwy obowiązkowej oraz związanych z tym procedur (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Opinia w sprawie nadzoru nad instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz w sprawie zabezpieczeń dopuszczanych w ramach operacji polityki pieniężnej (CON/2007/15), Grecja, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Opinia w sprawie zmian w statucie Magyar Nemzeti Bank dotyczących struktury banku oraz zasad zarządzania (CON/2007/14), Węgry, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Opinia w sprawie wykrycia i wyznaczenia Europejskiej Infrastruktury Krytycznej oraz oceny potrzeby jej ochrony przed zakłóceniami i zniszczeniem, CON/2007/11 (CON/2007/11), Dz.U. C 116 z 26.5.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
08/05/2007
Opinia w sprawie zmian przystosowujących statut Bank of Greece do rozwoju ram prawnych dla zabezpieczeń stosowanych na rzecz Eurosystemu oraz zapewniających sprawne funkcjonowanie systemów płatniczych (CON/2007/13), Grecja, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Decyzja EBC z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1), Dz.U. L 116 z 4.5.2007, str. 64.
30/04/2007
Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej oraz sytemu rozrachunku papierów wartościowych Latvijas Banka (CON/2007/12), Łotwa, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Opinia w sprawie regulacji w zakresie danych statystycznych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie  (CON/2007/9), Dz.U. C 86 z 20.4.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
16/04/2007
Opinia w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy w zakresie nakładanych sankcji oraz zasad nadzoru, a także ich zastosowania w odniesieniu do krajowego banku centralnego (CON/2007/10), Węgry, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Opinia w sprawie niektórych zadań Česká národní banka w zakresie ochrony konsumentów (CON/2007/8), Republika Czeska, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Opinia w sprawie nadzoru nad usługami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi (CON/2007/7), Holandia, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Opinia w sprawie zmian do statutu Deutsche Bundesbank w przedmiocie liczby oraz powoływania członków Zarządu (CON/2007/6), Niemcy, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Opinia w sprawie emisji pamiątkowych i kolekcjonerskich monet euro (CON/2007/5), Słowenia, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Opinia w sprawie wprowadzenia nowej procedury komitologii w odniesieniu do ośmiu dyrektyw z zakresu Planu Działania dla Usług Finansowych (Financial Services Action Plan) (CON/2007/4), Dz.U. C 39 z 23.2.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
14/02/2007
Opinia w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach (CON/2007/3), Irlandia, 14.2.2007.
13/02/2007
Opinia w sprawie implementacji dyrektywy dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (CON/2006/57), Dz.U. C 31 z 13.2.2007, str. 1.
07/02/2007
Opinia w sprawie oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach sektora finansowego (CON/2006/60), Dz.U. C 27 z 7.2.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
31/01/2007
Decyzja EBC z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów EBC (EBC/2006/30), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 17.
31/01/2007
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2006/26), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 15.
31/01/2007
Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 13.
31/01/2007
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 9.
31/01/2007
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 5.
31/01/2007
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2006/21), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 1.
25/01/2007
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2006/28), Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 5.
25/01/2007
Wytyczne EBC z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/27), Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 1.
25/01/2007
Opinia w sprawie ustanowienia systemu sprawozdawczości bezpośredniej w odniesieniu do statystyki bilansu płatniczego (CON/2007/2), Węgry, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Porozumienie z dnia 30 grudnia 2006 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Banka Slovenije w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Banka Slovenije przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 26.
20/01/2007
Porozumienie z dnia 21 grudnia 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i walutowej Dz.U. C 14 z 20.1.2007, str. 6.
16/01/2007
Porozumienie zmieniające Porozumienie w sprawie Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów Dz.U. C 10 z 16.1.2007, str. 6.
15/01/2007
Opinia w sprawie ram prawnych dla przyjęcia euro oraz sprawnej wymiany walutowej (CON/2007/1), Cypr, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Zalecenie EBC z dnia 21 grudnia 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2006/29), Dz.U. C 5 z 10.1.2007, str. 1.
05/01/2007
Rozporządzenie (WE) nr 4/2007 EBC z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2006/20), Dz.U. L 2 z 5.1.2007, str. 3.
01/01/2007
Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - b)]. Sporządzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 1.1.2007.