2007

29/12/2007
Overeenkomst van 14 december 2007 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd  PB C 319 van 29.12.2007, blz. 7.
27/12/2007
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)  (ECB/2007/9), PB L 341 van 27.12.2007, blz. 1.
19/12/2007
Advies inzake het juridische kader ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2007/43), Slowakije, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Besluit van de ECB van 22 november 2007 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2007/15), PB L 333 van 19.12.2007, blz. 86.
17/12/2007
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007  PB C 306 van 17.12.2007, blz. 1.
15/12/2007
Verordening (EG) nr. 1489/2007 van de ECB van 29 november 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2007/18), PB L 330 van 15.12.2007, blz. 20.
15/12/2007
Aanbeveling van de ECB van 29 november 2007 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/17), PB C 304 van 15.12.2007, blz. 1.
12/12/2007
Advies inzake rapportagebepalingen betreffende betalingen en directe investeringen in binnenlandse en buitenlandse economische territoria in samenhang met het totstandbrengen van de gemeenschappelijke betalingsruimte (SEPA) (CON/2007/41), Duitsland, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Advies inzake de nieuwe taken van Българска народна банка (Bulgaarse Centrale Bank) in verband met het toezicht op geldtransferdiensten (CON/2007/40), Bulgarije, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Beschikking van de ECB van 23 november 2007 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2008  (ECB/2007/16), PB L 317 van 5.12.2007, blz. 81.
05/12/2007
Advies inzake herziening van het juridische kader betreffende de productie van Europese statistieken en de rol van het Europees Statistisch Systeem (ESS) (CON/2007/35), PB C 291 van 5.12.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
30/11/2007
Advies inzake de werkingssfeer van de bescherming van het wettig betaalmiddel tegen namaak en andere illegale activiteiten  (CON/2007/39), Cyprus, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Advies inzake het toezicht op cash deviezentransacties (CON/2007/38), Slovenië, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Richtsnoer van de ECB van 15 november 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën  (ECB/2007/14), PB L 311 van 29.11.2007, blz. 49.
29/11/2007
Richtsnoer van de ECB van 15 november 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2007/13), PB L 311 van 29.11.2007, blz. 47.
20/11/2007
Aanbeveling van de ECB van 15 november 2007 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), PB C 277 van 20.11.2007, blz. 1.
19/11/2007
Advies inzake de implementatie van de afschaffing van effecten aan toonder betreffende door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uitgegeven aandelen  (CON/2007/37), België, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Verordening (EG) nr. 1348/2007 van de ECB van 9 november 2007 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Cyprus en Malta (ECB/2007/11), PB L 300 van 17.11.2007, blz. 44.
15/11/2007
Advies inzake inzake nieuwe taken voor Banka Slovenije met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld (CON/2007/36), Slovenië, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Advies inzake wijzigingen van het reservestelsel met betrekking tot de splitsing van banken (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht (CON/2007/33), Oostenrijk, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Richtsnoer van de ECB van 20 september 2007 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2007/10), PB L 284 van 30.10.2007, blz. 34.
23/10/2007
Advies inzake monstername, vervanging en kwaliteitsaanpassing betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (HICP) (CON/2007/30), PB C 248 van 23.10.2007, blz. 1.
15/10/2007
Advies inzake de modernisatie van de toezichtstructuur van de Federale Financiële Toezichthouder (BaFin) (CON/2007/32), Duitsland, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht, met name aangaande Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Advies inzake de invoering van een consumentenbeschermingsregeling binnen het kader van de rol als toezichthouder van Banco de Portugal (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Advies inzake regels betreffende het sorteren en verpakken van bankbiljetten en muntstukken (CON/2007/28), Polen, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Advies inzake Banca Naţională a României's oversight op betalingssystemen, effectenafwikkelingssystemen en betalingsinstrumenten (CON/2007/27), Roemenië, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Besluit van de ECB van 24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2007/7), PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.
08/09/2007
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 26 april 2007 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2007/2), PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
27/08/2007
Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van de depositogarantieregeling, met name wat betreft de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende betalings- en effectenafwikkelingssystemen ter voorbereidng van TARGET2 (CON/2007/25), Spanje, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 958/2007 van de ECB van 27 juli 2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen  (ECB/2007/8), PB L 211 van 14.8.2007, blz. 8.
08/08/2007
Advies inzake de statistische rapportage betreffende activa en passiva die zijn opgenomen op de balans van niet-bancaire financiële instellingen (CON/2007/24), Roemenië, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Advies inzake de regulering van niet-bancaire financiële instellingen door de centrale bank (CON/2007/23), Roemenië, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2007/22), Roemenië, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Richtsnoer van de ECB van 20 juli 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/28 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB  (ECB/2007/6), PB L 196 van 28.7.2007, blz. 46.
27/07/2007
Inofficiële geconsolideerde tekst [gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2007/6]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen 27.7.2007.
18/07/2007
Advies inzake de invoering van een nieuw regelgevend en toezichthoudend kader ter verbetering van het internationale concurrentievermogen van de beleggingsfondsensector, zulks door harmonisering van de wet met Richtlijn 85/611/EEG van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)  (CON/2007/21), Duitsland, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Besluit van de ECB van 3 juli 2007 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2007/5), PB L 184 van 14.7.2007, blz. 34.
13/07/2007
Advies betreffende het mandaat voor de Intergouvernementele Conferentie om een Verdrag vast te stellen om de bestaande Verdragen te wijzigen (CON/2007/20), PB C 160 van 13.7.2007, blz. 2.
13/07/2007
Advies betreffende de invoering van de euro in Cyprus en Malta en betreffende de omrekeningskoersen naar de euro voor de Cyprische pond en de Maltese lira (CON/2007/19), PB C 160 van 13.7.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
10/07/2007
Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - b)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen 10.7.2007.
20/06/2007
Advies inzake wijzigingen aan de wet op betalingstransacties betreffende toegang tot gegevens van het register van transactierekeningen (CON/2007/18), Slovenië, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Aanbeveling van de ECB van 31 mei 2007 tot wijziging van Aanbeveling ECB/2004/16 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves  (ECB/2007/4), PB C 136 van 20.6.2007, blz. 6.
20/06/2007
Richtsnoer van de ECB van 31 mei 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/15 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2007/3), PB L 159 van 20.6.2007, blz. 48.
18/06/2007
Advies inzake de regulering van en het toezicht op markten en de werking van bevoegde onafhankelijke autoriteiten (CON/2007/17), Italië, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Advies inzake de berekening van de reserveverplichtingen en samenhangende procedures (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Advies inzake het toezicht op kredietinstellingen en financiële instellingen en inzake beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties (CON/2007/15), Griekenland, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Advies inzake wijzigingen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot de structuur en het bestuur van Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Hongarije, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Advies inzake de inventarisatie van en de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur tegen verstoring en vernieling te verbeteren  (CON/2007/11), PB C 116 van 26.5.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
08/05/2007
Advies inzake wijzigngen van de statuten van de Bank of Greece ter aanpassing aan ontwikkelingen in het stelsel van zekerheidsstelling van het Eurosysteem en ter waarborging van de goede werking van betalingssystemen (CON/2007/13), Griekenland, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Besluit van de ECB van 17 april 2007 houdende vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften betreffende gegevensbescherming bij de ECB (ECB/2007/1), PB L 116 van 4.5.2007, blz. 64.
30/04/2007
Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten en het effectenafwikkelingssysteem van Latvijas Banka (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Advies inzake een Verordening betreffende vacaturestatistieken in de Gemeenschap (CON/2007/9), PB C 86 van 20.4.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
16/04/2007
Advies inzake wijzigingen van de wet betreffende het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld die verband houden met de sancties en de toezichtregelingen en de toepassing ervan op de nationale centrale bank (CON/2007/10), Hongarije, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming  (CON/2007/8), Tsjechië, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Advies inzake het toezicht op afwikkeldiensten (CON/2007/7), Nederland, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/03/2007
Advies inzake een wijziging van de Statuten van de Bundesbank betreffende het aantal leden van de directie en hun benoeming (CON/2007/6), Duitsland, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Advies inzake de uitgifte van gedenkpenningen en euromuntstukken voor verzamelaars  (CON/2007/5), Slovenië, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Advies inzake de invoering van een nieuwe comitologie-procedure in acht richtlijnen van het Actieplan Financiële Dienstverlening (CON/2007/4), PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
14/02/2007
Advies inzake door activa gedekte effecten (CON/2007/3), Ierland, 14.2.2007.
13/02/2007
Advies inzake de implementatie van de Richtlijn betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE'S) aangaande de verduidelijking van bepaalde definities (CON/2006/57), PB C 31 van 13.2.2007, blz. 1.
07/02/2007
Advies inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (CON/2006/60), PB C 27 van 7.2.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
31/01/2007
Besluit van de ECB van 30 december 2006 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Banka Slovenije (ECB/2006/30), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 17.
31/01/2007
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2006/26), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 15.
31/01/2007
Besluit van de ECB van 15 december 2006 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2006/25), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 13.
31/01/2007
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2006/24), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 9.
31/01/2007
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2006 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2006/23), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 5.
31/01/2007
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2006 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2006/21), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 1.
25/01/2007
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 21 december 2006 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot dergelijke reserves (ECB/2006/28), PB C 17 van 25.1.2007, blz. 5.
25/01/2007
Richtsnoer van de ECB van 18 december 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2006/27), PB C 17 van 25.1.2007, blz. 1.
25/01/2007
Advies houdende de vestiging van een systeem voor directe rapportage voor betalingsbalansstatistieken (CON/2007/2), Hongarije, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Overeenkomst van 30 december 2006 tussen de ECB en Banka Slovenije betreffende de door de ECB krachtens artikel 30, lid 3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Banka Slovenije toegekende vordering PB C 17 van 25.1.2007, blz. 26.
20/01/2007
Overeenkomst van 21 december 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd PB C 14 van 20.1.2007, blz. 6.
16/01/2007
Memorandum van overeenstemming tot wijziging van het memorandum van overeenstemming van de gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur PB C 10 van 16.1.2007, blz. 6.
15/01/2007
Advies inzake het juridische kader voor de aanneming van de euro en een soepele omschakeling (CON/2007/1), Cyprus, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Aanbeveling van de ECB van 21 december 2006 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), PB C 5 van 10.1.2007, blz. 1.
05/01/2007
Verordening (EG) nr. 4/2007 van de ECB van 14 december 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2006/20), PB L 2 van 5.1.2007, blz. 3.
01/01/2007
Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - b)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen  1.1.2007.