2007

29/12/2007
Līgums (2007. gada 14. decembris) starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 319, 29.12.2007, 7. lpp..
27/12/2007
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta)  (ECB/2007/9), OV L 341, 27.12.2007, 1. lpp..
19/12/2007
Atzinums par euro ieviešanas tiesisko regulējumu (CON/2007/43), Slovākija, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
ECB Lēmums (2007. gada 22. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2007/15), OV L 333, 19.12.2007, 86. lpp..
17/12/2007
Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī  OV C 306, 17.12.2007, 1. lpp..
15/12/2007
ECB Regula (EK) Nr. 1489/2007 (2007. gada 29. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2007/18), OV L 330, 15.12.2007, 20. lpp..
15/12/2007
ECB ieteikums (2007. gada 29. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējo revidentu (ECB/2007/17), OV C 304, 15.12.2007, 1. lpp..
12/12/2007
Atzinums par ziņošanas noteikumiem attiecībā uz maksājumiem un tiešajām investīcijām iekšzemes un ārvalstu ekonomiskajās teritorijās saistībā ar Vienotas euro maksājumu telpas izveidošanu (CON/2007/41), Vācija, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) jaunajiem uzdevumiem saistībā ar naudas pārvedumu pakalpojumu uzraudzību (CON/2007/40), Bulgārija, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
ECB Lēmums (2007. gada 23. novembris) par 2008. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2007/16), OV L 317, 5.12.2007, 81. lpp..
05/12/2007
Atzinums par to tiesību aktu pārskatīšanu, kuri regulē Eiropas statistikas apkopošanu un nosaka Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) lomu (CON/2007/35), OV C 291, 5.12.2007, 1. lpp..Papildus informācija
30/11/2007
Atzinums par likumīgo maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu un citām nelikumīgām aktivitātēm (CON/2007/39), Kipra, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Atzinums par skaidrās naudas darījumu ar ārvalstu valūtu uzraudzību (CON/2007/38), Slovēnija, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
ECB Pamatnostādne (2007. gada 15. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2007/14), OV L 311, 29.11.2007, 49. lpp..
29/11/2007
ECB Pamatnostādne (2007. gada 15. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2007/13), OV L 311, 29.11.2007, 47. lpp..
20/11/2007
ECB Ieteikums (2007. gada 15. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu  (ECB/2007/12), OV C 277, 20.11.2007, 1. lpp..
19/11/2007
Atzinums par uzrādītāja vērtspapīru atcelšanas piemērošanu attiecībā uz Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique emitētajām akcijām (CON/2007/37), Beļģija, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
ECB Regula (EK) Nr. 1348/2007 (2007. gada 9. novembris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Kiprā un Maltā  (ECB/2007/11), OV L 300, 17.11.2007, 44. lpp..
15/11/2007
Atzinums par Banka Slovenije jaunajiem uzdevumiem attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu (CON/2007/36), Slovēnija, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā saistībā ar banku sadalīšanu (CON/2007/34), Polija, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Atzinums par finanšu uzraudzības reformu (CON/2007/33), Austrija, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
ECB Pamatnostādne (2007. gada 20. septembris), ar ko groza I un II pielikumu Pamatnostādnē ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2007/10), OV L 284, 30.10.2007, 34. lpp..
23/10/2007
Atzinums par paraugu izlasi, aizstāšanu un kvalitātes korekcijām saistībā ar saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI) (CON/2007/30), OV C 248, 23.10.2007, 1. lpp..
15/10/2007
Atzinums par Federālās finanšu uzraudzības iestādes (BaFin) uzraudzības struktūras modernizāciju (CON/2007/32), Vācija, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Atzinums par finanšu uzraudzību, jo īpaši attiecībā uz Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Polija, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Atzinums par patērētāju tiesību aizsardzības režīma izveidi, īstenojot Banco de Portugal pienākumus uzraudzības jomā (CON/2007/29), Portugāle, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Atzinums par banknošu un monētu šķirošanas un iepakošanas noteikumiem  (CON/2007/28), Polija, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Atzinums par Banca Naţională a României veikto maksājumu sistēmu, vērtspapīru norēķinu sistēmu un maksājumu instrumentu pārraudzību (CON/2007/27), Rumānija, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
ECB Lēmums (2007. gada 24. jūlijs) par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2007/7), OV L 237, 8.9.2007, 71. lpp..
08/09/2007
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2007. gada 26. aprīlis), Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2) (ECB/2007/2), OV L 237, 8.9.2007, 1. lpp..Papildus informācija
27/08/2007
Atzinums par grozījumiem noguldījumu aizsardzības sistēmas pārvaldībā, uzraudzībā un finansēšanā, jo īpaši saistībā ar Narodowy Bank Polski līdzdalību (CON/2007/26), Polija, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Atzinums par grozījumiem, kas, gatavojoties TARGET2, veikti maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu tiesību aktos (CON/2007/25), Spānija, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 958/2007 (2007. gada 27. jūlijs) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku  (ECB/2007/8), OV L 211, 14.8.2007, 8. lpp..
08/08/2007
Atzinums par statistisko ziņošanu attiecībā uz aktīviem un pasīviem, kuri iegrāmatoti tādu finanšu iestāžu bilancē, kas nav bankas (CON/2007/24), Rumānija, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Atzinums par finanšu iestāžu, kas nav bankas, regulēšanu, ko veic centrālā banka (CON/2007/23), Rumānija, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Atzinums par obligāto rezervju režīmu (CON/2007/22), Rumānija, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
ECB Pamatnostādne (2007. gada 20. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/28 par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem  (ECB/2007/6), OV L 196, 28.7.2007, 46. lpp..
27/07/2007
Neoficiāls konsolidēts teksts [ar grozījumiem, kas veikti ar Pamatnostādni ECB/2007/6]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 27.7.2007.
18/07/2007
Atzinums par jaunas regulējošās un uzraudzības vides izveidi, lai uzlabotu ieguldījumu fondu nozares starptautisko konkurētspēju, saskaņojot likumu ar Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (CON/2007/21), Vācija, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
ECB Lēmums (2007. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2007/5), OV L 184, 14.7.2007, 34. lpp..
13/07/2007
Atzinums par starpvaldību konferences pilnvarojumu izstrādāt Līgumu, ar kuru groza esošos līgumus (CON/2007/20), OV C 160, 13.7.2007, 2. lpp..
13/07/2007
Atzinums par euro ieviešanu Kiprā un Maltā, un par euro maiņas kursu Kipras mārciņai un Maltas lirai (CON/2007/19), OV C 160, 13.7.2007, 1. lpp..Papildus informācija
10/07/2007
Neoficiāls konsolidēts teksts [1a) - b)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 10.7.2007.
20/06/2007
Atzinums par maksājumu darījumu likuma grozījumiem saistībā ar piekļuvi darījumu kontu reģistra datiem (CON/2007/18), Slovēnija, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
ECB Ieteikums (2007. gada 31. maijs), ar ko groza Ieteikumu ECB/2004/16 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu  (ECB/2007/4), OV C 136, 20.6.2007, 6. lpp..
20/06/2007
ECB Pamatnostādne (2007. gada 31. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/15 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu  (ECB/2007/3), OV L 159, 20.6.2007, 48. lpp..
18/06/2007
Atzinums par tirgu regulāciju un uzraudzību un neatkarīgu kompetento iestāžu darbību (CON/2007/17), Itālija, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Atzinums par obligātās rezerves prasību aprēķināšanu un saistītajām procedūrām (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Atzinums par kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību un atbilstošo nodrošinājumu monetārās politikas operācijās (CON/2007/15), Grieķija, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Atzinums par grozījumiem Magyar Nemzeti Bank statūtos saistībā ar Magyar Nemzeti Bank struktūru un vadību (CON/2007/14), Ungārija, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Atzinums par Eiropas Kritisko infrastruktūru apzināšanu un noteikšanu, kā arī par novērtējumu tam, vai nepieciešams pilnveidot to aizsardzību pret darbības traucējumiem un iznīcināšanu  (CON/2007/11), OV C 116, 26.5.2007, 1. lpp..Papildus informācija
08/05/2007
Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos, lai pielāgotu tos izmaiņām Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā un veicinātu maksājuma sistēmu raitu darbību (CON/2007/13), Grieķija, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
ECB Lēmums (2007. gada 17. aprīlis), ar ko pieņem datu aizsardzības Eiropas Centrālajā bankā īstenošanas noteikumus (ECB/2007/1), OV L 116, 4.5.2007, 64. lpp..
30/04/2007
Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2007/12), Latvija, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
20/04/2007
Atzinums par regulu par Kopienas brīvo darba vietu statistiku (CON/2007/9), OV C 86, 20.4.2007, 1. lpp..Papildus informācija
16/04/2007
Atzinums par likuma par naudas atmazgāšanas novēršanu un apkarošanu grozījumiem saistībā ar sankciju un uzraudzības režīmu, kā arī par to piemērošanu nacionālajai centrālajai bankai (CON/2007/10), Ungārija, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Atzinums par dažiem Česká národní banka uzdevumiem patērētāju aizsardzības jomā (CON/2007/8), Čehijas Republika, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Atzinums par klīringa un norēķinu pakalpojumu pārraudzību (CON/2007/7), Nīderlande, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Atzinums par Deutsche Bundesbank Statūtu grozījumiem saistībā ar tās Valdes locekļu skaitu un iecelšanu (CON/2007/6), Vācija, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Atzinums par piemiņas un kolekcijas euro monētu emisiju (CON/2007/5), Slovēnija, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Atzinums par jaunas komitoloģijas procedūras ieviešanu astoņās Finanšu pakalpojumu rīcības plāna direktīvās (CON/2007/4), OV C 39, 23.2.2007, 1. lpp..Papildus informācija
14/02/2007
Atzinums par vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem  (CON/2007/3), Īrija, 14.2.2007.
13/02/2007
Atzinums par direktīvas par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) ieviešanu saistībā ar atsevišķu definīciju skaidrojumu (CON/2006/57), OV C 31, 13.2.2007, 1. lpp..
07/02/2007
Atzinums par uzraudzības iestāžu veikto novērtējumu attiecībā uz līdzdalības iegādi un palielināšanu finanšu sektora iestādēs (CON/2006/60), OV C 27, 7.2.2007, 1. lpp..Papildus informācija
31/01/2007
ECB Lēmums (2006. gada 30. decembris) par to, kā Banka Slovenije apmaksā ECB kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos (ECB/2006/30), OV L 24, 31.1.2007, 17. lpp..
31/01/2007
uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 18. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ECB kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās valstu centrālās bankas (ECB/2006/26), OV L 24, 31.1.2007, 15. lpp..
31/01/2007
ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2006/25), OV L 24, 31.1.2007, 13. lpp..
31/01/2007
uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un valstu centrālo banku prasību koriģēšanai, kas ekvivalentas nodotajiem ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2006/24), OV L 24, 31.1.2007, 9. lpp..
31/01/2007
uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2006/23), OV L 24, 31.1.2007, 5. lpp..
31/01/2007
uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris) par valstu centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2006/21), OV L 24, 31.1.2007, 1. lpp..
25/01/2007
uz sākumu: ECB pamatnostādne (2006. gada 21. decembris) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (ECB/2006/28), OV C 17, 25.1.2007, 5. lpp..
25/01/2007
ECB pamatnostādne (2006. gada 18. decembris) ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām un statistiskās informācijas apmaiņas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2006/27), OV C 17, 25.1.2007, 1. lpp..
25/01/2007
Atzinums par maksājumu bilances statistikas tiešās ziņošanas sistēmas izveidi (CON/2007/2), Ungārija, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Līgums (2006. gada 30. decembris) starp ECB un Banka Slovenije par Banka Slovenije prasību pret ECB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu OV C 17, 25.1.2007, 26. lpp..
20/01/2007
Līgums (2006. gada 21. decembris) starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 14, 20.1.2007, 6. lpp..
16/01/2007
Saprašanās memorands, ar ko groza Saprašanās memorandu par Padomes locekļu Ētikas kodeksu OV C 10, 16.1.2007, 6. lpp..
15/01/2007
Atzinums par euro ieviešanas un skaidrās naudas nomaiņas veicināšanas tiesisko regulējumu (CON/2007/1), Kipra, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
ECB Ieteikums (2006. gada 21. decembris) — Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2006/29), OV C 5, 10.1.2007, 1. lpp..
05/01/2007
ECB Regula (EK) Nr. 4/2007 (2006. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2006/20), OV L 2, 5.1.2007, 3. lpp..
01/01/2007
Unofficial consolidated text [1 a) - b)]. Produced by the Office for Official Publications of the European Communities (PLEASE TRANSLATE) 1.1.2007.