2007

29/12/2007
Leping, 14. detsember 2007, EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis  ELT C 319, 29.12.2007, lk 7.
27/12/2007
Kehtivus lõppenud: EKP suunis rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine), 1. august 2007 (EKP/2007/9), ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.
19/12/2007
Arvamus euro kasutuselevõtmist ettevalmistava õigusraamistiku kohta (CON/2007/43), Slovakkia, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulu jaotuse kohta, 22. november 2007  (EKP/2007/15), ELT L 333, 19.12.2007, lk 86.
17/12/2007
Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut sõlmitud Lissabonis 13. detsembril 2007 ELT C 306, 17.12.2007, lk 1.
15/12/2007
EKP määrus (EÜ) nr 1489/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 29. november 2007  (EKP/2007/18), ELT L 330, 15.12.2007, lk 20.
15/12/2007
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] välisaudiitorite kohta, 29. november 2007 (EKP/2007/17), ELT C 304, 15.12.2007, lk 1.
12/12/2007
Arvamus maksete ning riigisisestel ja välismaistel majandusterritooriumidel tehtavate otseinvesteeringute aruandlussätete kohta seoses ühtse euromaksealaga (CON/2007/41), Saksamaa, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Arvamus Българска народна банка [Bulgaaria keskpanga] uute üleasannete kohta seoses rahaülekandeteenuste järelevalvega. (CON/2007/40), Bulgaaria, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
EKP otsus, 23. november 2007, müntide emissiooni 2008. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2007/16), ELT L 317, 5.12.2007, lk 81.
05/12/2007
Arvamus Euroopa statistika koostamise õigusraamistiku ja Euroopa statistikasüsteemi rolli kohta (CON/2007/35), ELT C 291, 5.12.2007, lk 1.Täiendav teave
30/11/2007
Arvamus seadusliku maksevahendi kaitse ulatuse kohta seoses võltsimise ja muu ebaseadusliku tegevusega (CON/2007/39), Küpros, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Arvamus välisvaluuta sularahatehingute järelevalve kohta (CON/2007/38), Sloveenia, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 15. november 2007  (EKP/2007/14), ELT L 311, 29.11.2007, lk 49.
29/11/2007
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 15. november 2007 (EKP/2007/13), ELT L 311, 29.11.2007, lk 47.
20/11/2007
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] välisaudiitorite kohta, 15. november 2007 (EKP/2007/12), ELT C 277, 20.11.2007, lk 1.
19/11/2007
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] poolt emiteeritud esitajaaktsiate kaotamise elluviimise kohta  (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
EKP määrus (EÜ) nr 1348/2007 EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Küproses ja Maltas, 9. november 2007  (EKP/2007/11), ELT L 300, 17.11.2007, lk 44.
15/11/2007
Arvamus Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] uute ülesannete kohta seoses rahapesu tõkestamisega (CON/2007/36), Sloveenia, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Arvamus kohustusliku reservi korra muutmise kohta seoses pankade jagunemisega (CON/2007/34), Poola, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Arvamus finantsjärelevalve reformi kohta (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
EKP suunis, millega muudetakse suunise EKP/2000/7 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) I ja II lisa, 20. september 2007  (EKP/2007/10), ELT L 284, 30.10.2007, lk 34.
23/10/2007
Arvamust tarbijahindade harmoneeritud indeksiga (THHI) seotud valimi, tooteasenduse ja kvaliteedikohanduse kohta  (CON/2007/30), ELT C 248, 23.10.2007, lk 1.
15/10/2007
Arvamus Saksa finantsjärelevalve asutuse (BaFin) moderniseerimise kohta (CON/2007/32), Saksamaa, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Arvamus finantsjärelevalve reformi kohta, Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Poola, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Arvamus tarbijakaitsekorra kehtestamise kohta Banco de Portugal [Portugali keskpanga] usaldatavusnormide järelevalve alas (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Arvamus pangatähtede ja müntide sortimise ja pakendamise reeglite kohta (CON/2007/28), Poola, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Arvamus Banca Naţională a României [Rumeenia keskpanga] maksesüsteemide, väärtpaberiarveldussüsteemide ja makseinstrumentide järelevalve kohta (CON/2007/27), Rumeenia, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
EKP otsus, 24. juuli 2007, TARGET2-ECB tingimused (EKP/2007/7), ELT L 237, 8.9.2007, lk 71.
08/09/2007
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 26. aprill 2007, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2007/2), ELT L 237, 8.9.2007, lk 1.Täiendav teave
27/08/2007
Arvamus muudatuste kohta seoses hoiuste kaitse skeemi juhtimise, järelevalve ja finantseerimisviisiga, eriti seoses Narodowy Bank Polski [Poola keskpanga] osalusega (CON/2007/26), Poola, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Arvamus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteeme käsitlevate õigusaktide muutmise kohta TARGET2 kavandamisel  (CON/2007/25), Hispaania, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 958/2007 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta , 27. juuli 2007 (EKP/2007/8), ELT L 211, 14.8.2007, lk 8.
08/08/2007
Arvamus pangandusväliste finantsasustuste bilansis kirjendatud varade ja kohustuste aruandluse kohta (CON/2007/24), Rumeenia, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Arvamus keskpanga määruse kohta, mis käsitleb pangandusväliseid finantsasustusi (CON/2007/23), Rumeenia, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Arvamus kohustusliku reservi korra kohta (CON/2007/22), Rumeenia, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
EKP suunis, 20. juuli 2007, millega muudetakse suunist EKP/2006/28 EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta  (EKP/2007/6), ELT L 196, 28.7.2007, lk 46.
27/07/2007
Mitteametlik konsolideeritud tekst [muudetud suunisega EKP/2007/6]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt.  27.7.2007.
18/07/2007
Arvamus uue õigus- ja järelevalveraamistiku kohta, mille eesmärgiks on investeerimisfondide rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, harmoneerides seaduse nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiviga 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta  (CON/2007/21), Saksamaa, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
EKP otsus, 3. juuli 2007, hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2007/5), ELT L 184, 14.7.2007, lk 34.
13/07/2007
Arvamus valitsustevahelise konverentsi pädevuse kohta koostada kehtivate aluslepingute muutmise leping (CON/2007/20), ELT C 160, 13.7.2007, lk 2.
13/07/2007
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Küprosel ja Maltas ning euro vahetuskursi kohta Küprose naela ja Malta liiri suhtes (CON/2007/19), ELT C 160, 13.7.2007, lk 1.Täiendav teave
10/07/2007
Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) - b)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. 10.7.2007.
20/06/2007
Arvamus maksetehingute seaduse muutmise kohta seoses juurdepääsuga tehingukontode registri andmetele (CON/2007/18), Sloveenia, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
EKP soovitus, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas, 31. mai 2007  (EKP/2007/4), ELT C 136, 20.6.2007, lk 6.
20/06/2007
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2004/15 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas, 31. mai 2007 (EKP/2007/3), ELT L 159, 20.6.2007, lk 48.
18/06/2007
Arvamus turgude reguleerimise ja järelevalve ning pädevate sõltumatute ametiasutuste tegevuse kohta (CON/2007/17), Itaalia, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Arvamus kohustusliku resevi nõude arvutamise ja seonduva menetluse kohta (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Arvamus krediidi- ja finantsasutuste järelevalve ning rahapoliitika tehingute nõuetele vastava tagatise kohta (CON/2007/15), Kreeka, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses muudatustega Ungari keskpanga struktuuris ja juhtimises (CON/2007/14), Ungari, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Arvamus Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kindlakstegemise ja määratlemise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (CON/2007/11), ELT C 116, 26.5.2007, lk 1.Täiendav teave
08/05/2007
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses selle vastavusse viimisega Euroopa tagatiste süsteemi muudatustega ja maksesüsteemi tõrgeteta toimimise tagamisega (CON/2007/13), Kreeka, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
EKP otsus EKP andmekaitse rakendamise sätete vastuvõtmise kohta, 17. aprill 2007  (EKP/2007/1), ELT L 116, 4.5.2007, lk 64.
30/04/2007
Arvamus rahapoliitika instrumentide ja Latvijas Banka väärtpaberite arveldussüsteemi kohta (CON/2007/12), Läti, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Arvamuse määruse kohta, mis käsitleb ühenduse vabu töökohti  (CON/2007/9), ELT C 86, 20.4.2007, lk 1.Täiendav teave
16/04/2007
Arvamus rahapesu tõkestamise seaduse muutmise kohta seoses trahvide, järelevalve ja keskpanga suhtes kohaldamise ulatusega  (CON/2007/10), Ungari, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] ülesannete kohta tarbijakaitse valdkonnas (CON/2007/8), Tšehhi Vabariik, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Arvamus tasaarveldus- ja arveldussüsteemide teenuste järelevalve kohta (CON/2007/7), Madalmaad, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Arvamus Deutsche Bundesbank [Saksa keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses juhatuse liikmete arvu ja ametisse määramisega (CON/2007/6), Saksamaa, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Arvamus euro mälestus- ja meenemüntide emiteerimise kohta (CON/2007/5), Sloveenia, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Arvamus uue komiteemenetluse kohta kaheksas finansteenuste tegevuskava direktiivis (CON/2007/4), ELT C 39, 23.2.2007, lk 1.Täiendav teave
14/02/2007
Arvamus varaga tagatud väärtpaberite kohta (CON/2007/3), Iirimaa, 14.2.2007.
13/02/2007
Arvamus, mis käsitleb avatud investeerimisfondide (UCITS) direktiivi rakendamist seoses teatavate mõistete selgitamisega (CON/2006/57), ELT C 31, 13.2.2007, lk 1.
07/02/2007
Arvamus usaldatavusnormidel põhineva hinnangu kohta, mis käsitleb ülevõtmisi ja osaluste suurendamist finantssektoris (CON/2006/60), ELT C 27, 7.2.2007, lk 1.Täiendav teave
31/01/2007
EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Sloveenia keskpanga (Banka Slovenije) poolt, 30. detsember 2006 (EKP/2006/30), ELT L 24, 31.1.2007, lk 17.
31/01/2007
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt, 18. detsember 2006 (EKP/2006/26), ELT L 24, 31.1.2007, lk 15.
31/01/2007
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 15. detsember 2006 (EKP/2006/25), ELT L 24, 31.1.2007, lk 13.
31/01/2007
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 15. detsember 2006 (EKP/2006/24), ELT L 24, 31.1.2007, lk 9.
31/01/2007
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 15. detsember 2006 (EKP/2006/23), ELT L 24, 31.1.2007, lk 5.
31/01/2007
Kehtivus lõppenud: EKP otsus riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 15. detsember 2006 (EKP/2006/21), ELT L 24, 31.1.2007, lk 1.
25/01/2007
Kehtivus lõppenud: EKP suunis EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta, 21. detsember 2006 (EKP/2006/28), ELT C 17, 25.1.2007, lk 5.
25/01/2007
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 18. detsember 2006 (EKP/2006/27), ELT C 17, 25.1.2007, lk 1.
25/01/2007
Arvamus maksebilansi statistika vahetu aruandluse süsteemi kehtestamise kohta (CON/2007/2), Ungari, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Leping EKP ja Banka Slovenije vahel, mis käsitleb EKP poolt Sloveenia keskpanga krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 kohaselt, 30. detsember 2006  ELT C 17, 25.1.2007, lk 26.
20/01/2007
Leping EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 21. detsember 2006 ELT C 14, 20.1.2007, lk 6.
16/01/2007
Vastastikuse mõistmise memorandum, millega muudetakse vastastikuse mõistmise memorandumit nõukogu liikmete tegevusjuhiste kohta ELT C 10, 16.1.2007, lk 6.
15/01/2007
Arvamus seoses euro kasutuselevõtu ja sujuva sularahavahetuse õigusraamistikuga  (CON/2007/1), Küpros, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] välisaudiitorite kohta, 21. detsember 2006 (EKP/2006/29), ELT C 5, 10.1.2007, lk 1.
05/01/2007
Määrus (EÜ) nr 4/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 14. detsember 2006 (EKP/2006/20), ELT L 2, 5.1.2007, lk 3.
01/01/2007
Unofficial consolidated text [1 a) - b)]. Produced by the Office for Official Publications of the European Communities (PLEASE TRANSLATE) 1.1.2007.