2007

29/12/2007
Συμφωνία, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης  EE  C 319 της 29.12.2007, σ. 7.
27/12/2007
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση)  (EKT/2007/9), EE  L 341 της 27.12.2007, σ. 1.
19/12/2007
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο ενόψει της προπαρασκευής για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2007/43), Σλοβακία, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Απόφαση της EKT, της 22ας Νοεμβρίου 2007, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002  (EKT/2007/15), EE  L 333 της 19.12.2007, σ. 86.
17/12/2007
Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007  EE  C 306 της 17.12.2007, σ. 1.
15/12/2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2007, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/2007/18), EE  L 330 της 15.12.2007, σ. 20.
15/12/2007
Σύσταση της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2007, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (EKT/2007/17), EE  C 304 της 15.12.2007, σ. 1.
12/12/2007
Γνώμη που αφορά διατάξεις για την παροχή στοιχείων σχετικά με τις πλρηωμές και τις άμεσες επενδύσεις σε εγχώριες και αλλοδαπές οικονομικές επικράτειες στο πλαίσιο της δημιουργίας του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (CON/2007/41), Γερμανία, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Γνώμη σχετικά με τα νέα καθήκοντα της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) που αφορούν την εποπτεία των υπηρεσιών εμβασμάτων (CON/2007/40), Βουλγαρία, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Απόφαση της EKT, της 23ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2008 (EKT/2007/16), EE  L 317 της 5.12.2007, σ. 81.
05/12/2007
Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών και του ρόλου του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) (CON/2007/35), EE  C 291 της 5.12.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
30/11/2007
Γνώμη σχετικά με την εμβέλεια της προστασίας του νόμιμου χρήματος από την παραχάραξη και άλλες παράνομες δραστηριότητες  (CON/2007/39), Κύπρος, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
23/11/2007
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία ταμειακών πράξεων συναλλάγματος  (CON/2007/38), Σλοβενία, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 15ης Νοεμβρίου 2007, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών  (EKT/2007/14), EE  L 311 της 29.11.2007, σ. 49.
29/11/2007
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 15ης Νοεμβρίου 2007, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών  (EKT/2007/13), EE  L 311 της 29.11.2007, σ. 47.
20/11/2007
Σύσταση της EKT της 15ης Νοεμβρίου 2007 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  (EKT/2007/12), EE  C 277 της 20.11.2007, σ. 1.
19/11/2007
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της κατάργησης τίτλων στον κομιστή στις ανώνυμες μετοχές έκδοσης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Βέλγιο, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2007 της EKT της 9ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο και τη Μάλτα  (EKT/2007/11), EE  L 300 της 17.11.2007, σ. 44.
15/11/2007
Γνώμη σχετικά με νέα καθήκοντα της Banka Slovenije όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (CON/2007/36), Σλοβενία, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καθεστώτος ελάχιστων αποθεματικών στο πλαίσιο της διάσπασης τραπεζών  (CON/2007/34), Πολωνία, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2007/33), Αυστρία, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2007/10), EE  L 284 της 30.10.2007, σ. 34.
23/10/2007
Γνώμη σχετικά με τη δειγματοληψία, αντικατάσταση και διόρθωση της ποιότητας όσον αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2007/30), EE  C 248 της 23.10.2007, σ. 1.
15/10/2007
Γνώμη σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εποπτικής διάρθρωσης της ομοσπονδιακής αρχής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin) (CON/2007/32), Γερμανία, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ιδίως όσον αφορά τη Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Πολωνία, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενός καθεστώτος προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτικής αρμοδιότητας της Banco de Portugal (CON/2007/29), Πορτογαλία, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Γνώμη σχετικά με κανόνες που αφορούν τη διαλογή και συσκευασία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2007/28), Πολωνία, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, συστημάτων διακανονισμού τίτλων και μέσων πληρωμών από την Banca Naţională a României  (CON/2007/27), Ρουμανία, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Απόφαση της EKT, της 24ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (EKT/2007/7), EE  L 237 της 8.9.2007, σ. 71.
08/09/2007
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 26ης Απριλίου 2007, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)  (EKT/2007/2), EE  L 237 της 8.9.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
27/08/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση, την εποπτεία και τους όρους χρηματοδότησης του πλαισίου προστασίας των καταθέσεων, ιδίως σε σχέση με τη συμμετοχή της Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Πολωνία, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το TARGET2  (CON/2007/25), Ισπανία, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της EKT της 27ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών  (EKT/2007/8), EE  L 211 της 14.8.2007, σ. 8.
08/08/2007
Γνώμη σχετικά με την υποβολή, για στατιστικούς σκοπούς, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της λογιστικής κατάστασης μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2007/24), Ρουμανία, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την κεντρική τράπεζα (CON/2007/23), Ρουμανία, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Γνώμη σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2007/22), Ρουμανία, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Κατευθυντήρια Γραμμή της EKT, της 20ής Ιουλίου 2007, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/28 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα  (EKT/2007/6), EE  L 196 της 28.7.2007, σ. 46.
27/07/2007
Ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο [όπως τροποποιείται με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/6] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  27.7.2007.
18/07/2007
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή ενός νέου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα των επενδυτικών οργανισμών, το οποίο εναρμονίζει τη νομοθεσία με την οδηγία 85/611/EΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (CON/2007/21), Γερμανία, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Απόφαση της EKT, της 3ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων  (EKT/2007/5), EE  L 184 της 14.7.2007, σ. 34.
13/07/2007
Γνώμη σχετικά με την εντολή καθηκόντων της Διακυβερνητικής Διάσκεψης περί σύνταξης Συνθήκης για την τροποποίηση των ισχυουσών Συνθηκών (CON/2007/20), EE  C 160 της 13.7.2007, σ. 2.
13/07/2007
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο και στη Μάλτα και με τις τιμές μετατροπής της κυπριακής και της μαλτέζικης λίρας σε ευρώ (CON/2007/19), EE  C 160 της 13.7.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
10/07/2007
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.7.2007.
20/06/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο δίκαιο των πράξεων πληρωμών σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία του μητρώου των λογαριασμών συναλλαγών (CON/2007/18), Σλοβενία, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Σύσταση της EKT, της 31ης Μαΐου 2007, που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της EKT για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων  (EKT/2007/4), EE  C 136 της 20.6.2007, σ. 6.
20/06/2007
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 31ης Μαΐου 2007, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15 σχετικά με τις απαιτήσεις της EKT για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων  (EKT/2007/3), EE  L 159 της 20.6.2007, σ. 48.
18/06/2007
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση και την εποτεία των αγορών και τη λειτουργία των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών (CON/2007/17), Ιταλία, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Γνώμη σχετικά με τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και συναφείς διαδικασίες (CON/2007/16), Μάλτα, 15.6.2007.
15/06/2007
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την αποδεκτή ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής (CON/2007/15), Ελλάδα, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
24/05/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank όσον αφορά τη διάρθρωση και τη διακυβέρνηση της Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Ουγγαρία, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Γνώμη σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της έναντι βλάβης ή καταστροφής  (CON/2007/11), EE  C 116 της 26.5.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
08/05/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος για την προσαρμογή του στις εξελίξεις στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών (CON/2007/13), Ελλάδα, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
04/05/2007
Απόφαση της EKT, της 17ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής σχετικά με την προστασία δεδομένων στην EKT (EKT/2007/1), EE  L 116 της 4.5.2007, σ. 64.
30/04/2007
Γνώμη σχετικά με τα μέσα νομισματικής πολιτικής και το σύστημα διακανονισμού τίτλων της Latvijas Banka (CON/2007/12), Λεττονία, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Γνώμη αναφορικά με κανονισμό σχετικά με τις στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα (CON/2007/9), EE  C 86 της 20.4.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
16/04/2007
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσον αφορά στις ποινές και τα καθεστώτα εποπτείας καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους στην εθνική κεντρική τράπεζα (CON/2007/10), Ουγγαρία, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Γνώμη σχετικά με ορισμένα καθήκοντα της Česká národní banka στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή  (CON/2007/8), Τσεχική Δημοκρατία, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2007/7), Κάτω Χώρες, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Γνώμη που αφορά τροποποίηση του καταστατικού της Deutsche Bundesbank σχετικά με τον αριθμό και το διορισμό των μελών της εκτελεστικής της επιτροπής (CON/2007/6), Γερμανία, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Γνώμη σχετικά με την έκδοση αναμνηστικών και συλλεκτικών κερμάτων ευρώ  (CON/2007/5), Σλοβενία, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή νέας διαδικασίας επιτροπολογίας σε οκτώ οδηγίες του προγράμματος δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (CON/2007/4), EE  C 39 της 23.2.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
14/02/2007
Γνώμη όσον αφορά τίτλους που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία (CON/2007/3), Ιρλανδία, 14.2.2007.
13/02/2007
Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισμένων ορισμών (CON/2006/57), EE  C 31 της 13.2.2007, σ. 1.
07/02/2007
Γνώμη σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα (CON/2006/60), EE  C 27 της 7.2.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
31/01/2007
Απόφαση της EKT, της 30ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από την Banka Slovenije (EKT/2006/30), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 17.
31/01/2007
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (EKT/2006/26), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 15.
31/01/2007
Απόφαση της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2006/25), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 13.
31/01/2007
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2006/24), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 9.
31/01/2007
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (EKT/2006/23), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 5.
31/01/2007
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT (EKT/2006/21), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 1.
25/01/2007
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα (EKT/2006/28), EE  C 17 της 25.1.2007, σ. 5.
25/01/2007
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (EKT/2006/27), EE  C 17 της 25.1.2007, σ. 1.
25/01/2007
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση συστήματος άμεσης παροχής στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών (CON/2007/2), Ουγγαρία, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Συμφωνία της 30ής Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της EKT και της Banka Slovenije σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Banka Slovenije από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 17 της 25.1.2007, σ. 26.
20/01/2007
Συμφωνία, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης EE  C 14 της 20.1.2007, σ. 6.
16/01/2007
Μνημόνιο συνεννόησης για την τροποποίηση του μνημονίου συνεννόησης σχετικά με ορισμένο κώδικα συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου EE  C 10 της 16.1.2007, σ. 6.
15/01/2007
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την υιοθέτηση του ευρώ και την ομαλή μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα (CON/2007/1), Κύπρος, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
10/01/2007
Σύσταση της EKT, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2006/29), EE  C 5 της 10.1.2007, σ. 1.
05/01/2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2007 της Ευρωπαϊκης Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/2006/20), EE  L 2 της 5.1.2007, σ. 3.
01/01/2007
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1 a) - b)], της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.1.2007.