Menu

2007

29/12/2007
Aftale af 14. december 2007 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union  EUT C 319 af 29.12.2007, s. 7.
27/12/2007
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet)  (ECB/2007/9), EUT L 341 af 27.12.2007, s. 1.
19/12/2007
Udtalelse om retsgrundlaget som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2007/43), Slovakiet, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
ECB's afgørelse af 22. november 2007 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002  (ECB/2007/15), EUT L 333 af 19.12.2007, s. 86.
17/12/2007
Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007  EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1.
15/12/2007
ECB's forordning (EF) nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)  (ECB/2007/18), EUT L 330 af 15.12.2007, s. 20.
15/12/2007
ECB's henstilling af 29. november 2007 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/17), EUT C 304 af 15.12.2007, s. 1.
12/12/2007
Udtalelse om indberetningsbestemmelser vedrørende betalinger og indenlandske og udenlandske direkte investeringer i forbindelse med oprettelse af et fælles eurobetalingsområde  (CON/2007/41), Tyskland, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Udtalelse om nye opgaver for Българска народна банка (Bulgarians Centralbank) angående tilsyn med pengeoverførselstjenester  (CON/2007/40), Bulgarien, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
ECB's beslutning af 23. november 2007 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2008 (ECB/2007/16), EUT L 317 af 5.12.2007, s. 81.
05/12/2007
Udtalelse om revision af retsgrundlaget for udarbejdelsen af statistik på europæisk plan og det europæiske statistiske systems (ESS) rolle  (CON/2007/35), EUT C 291 af 5.12.2007, s. 1.Læs mere
30/11/2007
Udtalelse om rækkevidden af beskyttelsen af lovlige betalingsmidler mod falskmøntneri og andre ulovligheder  (CON/2007/39), Cypern, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Udtalelse om tilsynet med valutaveksling (CON/2007/38), Slovenien, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
ECB's retningslinje af 15. november 2007 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2007/14), EUT L 311 af 29.11.2007, s. 49.
29/11/2007
ECB's retningslinje af 15. november 2007 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti  (ECB/2007/13), EUT L 311 af 29.11.2007, s. 47.
20/11/2007
ECB's henstilling af 15. november 2007 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), EUT C 277 af 20.11.2007, s. 1.
19/11/2007
Udtalelse om gennemførelse af afskaffelse af ihændehaverværdipapirer for aktier udstedt af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgien, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
ECB's forordning (EF) nr. 1348/2007 af 9. november 2007 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Cypern og i Malta  (ECB/2007/11), EUT L 300 af 17.11.2007, s. 44.
15/11/2007
Udtalelse om nye opgaver for Banka Slovenije i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask  (CON/2007/36), Slovenien, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Udtalelse om ændringer af reservekravsordningen i forbindelse med spaltning af banker (CON/2007/34), Polen, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Udtalelse om en reform af det finansielle tilsyn (CON/2007/33), Østrig, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
ECB's retningslinje af 20. september 2007 om ændring af bilag I og II til retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2007/10), EUT L 284 af 30.10.2007, s. 34.
23/10/2007
Udtalelse om stikprøveudtagning, substitution og kvalitetskorrektion vedrørende det harmoniserede indeks over forbrugerpriser (HICP)  (CON/2007/30), EUT C 248 af 23.10.2007, s. 1.
15/10/2007
Udtalelse om modernisering af tilsynsstrukturen for Forbundsfinanstilsynet (BaFin) (CON/2007/32), Tyskland, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Udtalelse om reform af det finansielle tilsyn, især med hensyn til Narodowy Bank Polski's opgaver  (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Udtalelse om indførelsen af et forbrugerbeskyttelsessystem inden for rammerne af Banco de Portugals tilsynsfunktion  (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Udtalelse om sortering og pakning af sedler og mønter (CON/2007/28), Polen, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Udtalelse om Banca Naţională a României's overvågning af betalingssystemer, værdipapirafviklingssystemer og betalingsinstrumenter (CON/2007/27), Rumænien, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
ECB's afgørelse af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2007/7), EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.
08/09/2007
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2007/2), EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.Læs mere
27/08/2007
Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle.  (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Udtalelse om ændring af lovgivningen om betalings- og afviklingssystemer som led i forberedelsen af TARGET2 (CON/2007/25), Spanien, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver  (ECB/2007/8), EUT L 211 af 14.8.2007, s. 8.
08/08/2007
Udtalelse om indberetning af balancestatistik mht aktiver og passiver for finansielle institutioner, som ikke er banker  (CON/2007/24), Rumænien, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Udtalelse om centralbankens regulering af finansielle institutioner, som ikke er banker (CON/2007/23), Rumænien, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Udtalelse om reglement om mindstereserver (CON/2007/22), Rumænien, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
ECB's retningslinje af 20. juli 2007 om ændring af retningslinje ECB/2006/28 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver  (ECB/2007/6), EUT L 196 af 28.7.2007, s. 46.
27/07/2007
Uofficiel konsolideret tekst [som ændret ved Retningslinje ECB/2007/6]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  27.7.2007.
18/07/2007
Udtalelse om indførelsen af nye lov- og tilsynsrammer med henblik på forbedring af investeringsforeningsbranchens internationale konkurrencevne, hvorved lovgivningen harmoniseres med Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringinstitutter) (CON/2007/21), Tyskland, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
ECB's afgørelse af 3. juli 2007 til fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2007/5), EUT L 184 af 14.7.2007, s. 34.
13/07/2007
Udtalelse om mandatet for regeringskonferencen til udarbejdelse af en traktat om ændring af de nuværende traktater (CON/2007/20), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 2.
13/07/2007
Udtalelse om indførsel af euroen i Cypern og i Malta og om omregningskursen mellem euroen og cypriotiske pund og maltesiske lira (CON/2007/19), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 1.Læs mere
10/07/2007
Uofficiel konsolideret tekst [1 a)- b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  10.7.2007.
20/06/2007
Udtalelse om ændring af loven om betalingstransaktioner med hensyn til adgang til data fra transaktionskontoregistret  (CON/2007/18), Slovenien, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
ECB's henstilling af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver  (ECB/2007/4), EUT C 136 af 20.6.2007, s. 6.
20/06/2007
ECB's retningslinje af 31. maj 2007 om ændring af retningslinje ECB/2004/15 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2007/3), EUT L 159 af 20.6.2007, s. 48.
18/06/2007
Udtalelse om markedsregulering og -tilsyn og de kompetente uafhængige myndigheders funktion  (CON/2007/17), Italien, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Udtalelse om beregning af mindstereservekrav og hermed forbundne procedurer. (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Udtalelse om tilsyn med kreditinstitutter og finansielle institutter og om godkendt sikkerhed vedrørende pengepolitiske operationer (CON/2007/15), Grækenland, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Udtalelse om ændring af statutterne for Magyar Nemzeti Bank med hensyn til Magyar Nemzeti Bank's struktur og ledelse (CON/2007/14), Ungarn, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Udtalelse om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den mod forstyrrelse og ødelæggelse (CON/2007/11), EUT C 116 af 26.5.2007, s. 1.Læs mere
08/05/2007
Udtalelse om ændringer af statutterne for the Bank of Greece med henblik på tilpasning til Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse og for at sikre betalingssystemers smidige funktion  (CON/2007/13), Grækenland, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
ECB's afgørelse af 17. april 2007 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelse i ECB  (ECB/2007/1), EUT L 116 af 4.5.2007, s. 64.
30/04/2007
Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og Latvijas Banka's værdipapirafvikling systemer  (CON/2007/12), Letland, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Udtalelse om en forordning om statistik over ledige stillinger i Fællesskabet  (CON/2007/9), EUT C 86 af 20.4.2007, s. 1.Læs mere
16/04/2007
Udtalelse om ændring af lov om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask med hensyn til sanktions- og tilsynsforanstaltninger og deres anvendelse på nationale centralbanker (CON/2007/10), Ungarn, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Udtalelse om visse opgaver for Česká národní banka inden for forbrugerbeskyttelse  (CON/2007/8), Den Tjekkiske Republik, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Udtalelse om overvågning af clearing- og afviklingstjenester (CON/2007/7), Nederlandene, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Udtalelse om en ændring af Deutsche Bundesbanks statutter vedrørende antallet og udnævnelsen af medlemmerne af direktionen (CON/2007/6), Tyskland, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Udtalelse om udstedelse af erindringsmønter og euromønter til samlerbrug (CON/2007/5), Slovenien, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Udtalelse om indførsel af en ny udvalgsprocedure (komitologi-) i otte direktiver omfattet af Den Finansielle Handlingsplan (CON/2007/4), EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1.Læs mere
14/02/2007
Udtalelse om værdipapirer af asset-backed typen (CON/2007/3), Irland, 14.2.2007.
13/02/2007
Udtalelse om gennemførelse af direktiv om investeringsinstitutter med hensyn til afklaring af bestemte definitioner (CON/2006/57), EUT C 31 af 13.2.2007, s. 1.
13/02/2007
Berigtigelse til ECB's afgørelse ECB/2006/21 af 15. december 2006 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2006/21) EUT L 41 af 13.2.2007, s. 22.
07/02/2007
Udtalelse om den tilsynsmæssige vurdering af erhvervelser og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor (CON/2006/60), EUT C 27 af 7.2.2007, s. 1.Læs mere
31/01/2007
ECB's afgørelse af 30. december 2006 om Banka Slovenijes indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser (ECB/2006/30), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 17.
31/01/2007
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2006 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital (ECB/2006/26), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 15.
31/01/2007
ECB's afgørelse af 15. december 2006 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler (ECB/2006/25), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 13.
31/01/2007
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2006 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital, og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver (ECB/2006/24), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 9.
31/01/2007
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2006 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2006/23), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 5.
31/01/2007
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2006 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2006/21), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 1.
25/01/2007
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 21. december 2006 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2006/28), EUT C 17 af 25.1.2007, s. 5.
25/01/2007
ECB's retningslinje af 18. december 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for det europæiske system af centralbanker (ECB/2006/27), EUT C 17 af 25.1.2007, s. 1.
25/01/2007
Udtalelse om indførelse af et system til direkte indberetning af betalingsbalancestatistik (CON/2007/2), Ungarn, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Aftale af 30. december 2006 mellem ECB og Banka Slovenije vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Banka Slovenije i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 17 af 25.1.2007, s. 26.
20/01/2007
Aftale af 21. december 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 14 af 20.1.2007, s. 6.
16/01/2007
Aftalememorandum om ændring af aftalememorandummet om en adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet EUT C 10 af 16.1.2007, s. 6.
15/01/2007
Udtalelse om det retlige grundlag for indførelse af euroen og en smidig overgang (CON/2007/1), Cypern, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
ECB's henstilling af 21. december 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), EUT C 5 af 10.1.2007, s. 1.
05/01/2007
ECB's forordning (EF) nr. 4/2007 af 14. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2006/20), EUT L 2 af 5.1.2007, s. 3.
01/01/2007
Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 1.1.2007.