2007

29/12/2007
Споразумение от 14 декември 2007 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз OВ C 319, 29.12.2007 г., стр. 7..
27/12/2007
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени)  (ЕЦБ/2007/9), OВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1..
19/12/2007
Становище относно правната рамка, подготвяща приемането на еврото  (CON/2007/43), Словакия, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Решение на ЕЦБ от 22 ноември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2007/15), OВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 86..
17/12/2007
Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.  OВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 1..
15/12/2007
Регламент (ЕО) № 1489/2007 на ЕЦБ от 29 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (ЕЦБ/2007/18), OВ L 330, 15.12.2007 г., стр. 20..
15/12/2007
Препоръка на ЕЦБ от 29 ноември 2007 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2007/17), OВ C 304, 15.12.2007 г., стр. 1..
12/12/2007
Становище относно разпоредбите за отчитане на плащания и директни инвестиции в местни и чужди икономически територии във връзка със създаването на Единната зона за плащания в евро  (CON/2007/41), Германия, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Становище относно новите задачи на Българска народна банка, свързани с надзора върху лицата извършващи дейност по налични парични преводи (CON/2007/40), България, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
05/12/2007
Решение на ЕЦБ от 23 ноември 2007 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г. (ЕЦБ/2007/16), OВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 81..
05/12/2007
Становище относно изменението на правната рамка, уреждаща изготвянето на европейската статистика, и на ролята на Европейската статистическа система (ЕСС) (CON/2007/35), OВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
30/11/2007
Становище относно обхвата на защитата на законните платежни средства срещу фалшификация и други незаконни дейности  (CON/2007/39), Кипър, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Становище относно надзора върху валутните операции с пари в брой  (CON/2007/38), Словения, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Насоки на ЕЦБ от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси (ЕЦБ/2007/14), OВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 49..
29/11/2007
Насоки на ЕЦБ от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2007/13), OВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 47..
20/11/2007
Препоръка на ЕЦБ от 15 ноември 2007 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus (ЕЦБ/2007/12), OВ C 277, 20.11.2007 г., стр. 1..
19/11/2007
Становище относно въвеждането на забраната за ценни книжа на приносител по отношение на акции, емитирани от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Белгия, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Регламент (ЕО) № 1348/2007 на ЕЦБ от 9 ноември 2007 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еурото в Кипър и Малта  (ЕЦБ/2007/11), OВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 44..
15/11/2007
Становище относно някои нови задачи на Banka Slovenije, свързани с предотвратяване на прането на пари (CON/2007/36), Словения, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Становище относно изменение на режима на минималните резерви при разделянето на банки (CON/2007/34), Полша, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), Австрия, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Насоки на ЕЦБ от 20 септември 2007 година за изменение на приложения I и II към Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Еуросистемата (ЕЦБ/2007/10), OВ L 284, 30.10.2007 г., стр. 34..
23/10/2007
Становище относно извадките, заместванията и коригирането с цел отразяване на качеството, които се отнасят до хармонизираните индекси на потребителските цени (CON/2007/30), OВ C 248, 23.10.2007 г., стр. 1..
15/10/2007
Становище относно модернизирането на надзорната структура на Федералната служба за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (CON/2007/32), Германия, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Становище относно реформата на финансовия надзор, особено във връзка с Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Полша, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Становище относно създаването на режим за защита на потребителите и свързаната с него надзорна роля на Banco de Portugal  (CON/2007/29), Португалия, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Становище относно правила за сортиране и опаковане на банкноти и монети (CON/2007/28), Полша, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Становище относно надзора, който Banca Naţională a României упражнява върху платежните системи, системите за сетълмент на ценни книжа и платежните инструменти  (CON/2007/27), Румъния, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Решение на ЕЦБ от 24 юли 2007 година относно условията на TARGET2–ЕЦБ (ЕЦБ/2007/7), OВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71..
08/09/2007
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 26 април 2007 година относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2007/2), OВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
27/08/2007
Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за гарантиране на влоговете, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Полша, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Становище относно измененията на законодателството за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в подготовка за TARGET2 (CON/2007/25), Испания, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Отменено: Регламент (ЕО) № 958/2007 на ЕЦБ от 27 юли 2007 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове  (ЕЦБ/2007/8), OВ L 211, 14.8.2007 г., стр. 8..
08/08/2007
Становище относно статистическото отчитане на активите и пасивите, записани в балансите на небанковите финансови институции (CON/2007/24), Румъния, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Становище относно регулирането на небанковите финансови институции от централната банка (CON/2007/23), Румъния, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Становище относно режима на минималните резерви  (CON/2007/22), Румъния, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Насоки на ЕЦБ от 20 юли 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/28 относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи  (ЕЦБ/2007/6), OВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 46..
27/07/2007
Неофициална консолидирана версия [изменена с Насоки ЕЦБ/2007/6]. Изготвена от Службата за официални публикации на Европейските общности  27.7.2007.
18/07/2007
Становище относно създаването на нова регулаторна и надзорна среда за повишаване на международната конкурентноспособност на инвестиционните фондове, с която правото се хармонизира с Директивата на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (CON/2007/21), Германия, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Решение на ЕЦБ от 3 юли 2007 година за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2007/5), OВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 34..
13/07/2007
Становище относно мандата на Междуправителствената конференция за изготвяне на Договор, който изменя съществуващите Договори (CON/2007/20), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 2..
13/07/2007
Становище относно въвеждането на еурото в Кипър и Малта, и относно обменните курсове към еурото на кипърската и малтийската лира (CON/2007/19), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
20/06/2007
Становище относно измененията на закона за платежните транзакции във връзка с достъпа до данни от регистъра на сметките  (CON/2007/18), Словения, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Препоръка на ЕЦБ от 31 май 2007 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2004/16 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви (ЕЦБ/2007/4), OВ C 136, 20.6.2007 г., стр. 6..
20/06/2007
Насоки на ЕЦБ от 31 май 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/15 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви  (ЕЦБ/2007/3), OВ L 159, 20.6.2007 г., стр. 48..
18/06/2007
Становище относно регулирането и надзора върху пазарите и дейността на компетентните независими власти (CON/2007/17), Италия, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Становище относно изчисляването на минималните задължителни резерви и свързаните с това процедури (CON/2007/16), Малта, 15.6.2007.
15/06/2007
Становище относно надзора върху кредитни и финансови институции и относно допустимите обезпечения по операциите на паричната политика  (CON/2007/15), Гърция, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Становище относно измененията в устава на Magyar Nemzeti Bank, отнасящи се до структурата и управлението на Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Унгария, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Становище относно идентифицирането и обозначаването на европейска критична инфраструктура и оценката на необходимостта от подобряване на нейната защита (CON/2007/11), OВ C 116, 26.5.2007 г., стр. 1..
08/05/2007
Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece с оглед на приспособяването му към развитията на обезреченията в Евросистемата и на осигуряване на нормалното функциониране на платежните системи (CON/2007/13), Гърция, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Решение на ЕЦБ от 17 април 2007 година за приемане на правила за прилагане на защита на данните в ЕЦБ  (ЕЦБ/2007/1), OВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 64..
30/04/2007
Становище относно инструментите на паричната политика и системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2007/12), Латвия, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Становище относно регламент за статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9), OВ C 86, 20.4.2007 г., стр. 1..
16/04/2007
Становище относно измененията на закона за предотвратяване и борба срещу прането на пари, отнасящи се до режима на санкции и надзор, и тяхното приложното поле спрямо националните централни банки (CON/2007/10), Унгария, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Становище относно някои задачи на Česká národní banka, свързани със защита на потребителите  (CON/2007/8), Чехия, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Становище относно надзора върху услугите по клиринг и сетълмент (CON/2007/7), Нидерландия, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Становище относно изменение на Закона за Deutsche Bundesbank свързано с броя и назначаването на членовете на нейния Изпълнителен съвет (CON/2007/6), Германия, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Становище относно емитирането на възпоменателни и нумизматични евромонети (CON/2007/5), Словения, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Становище относно въвеждането на нова комитологична процедура в осем директиви от Плана за действие в областта на финансовите услуги (CON/2007/4), OВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1..
23/02/2007
Поправка на Решение ЕЦБ/2006/25 (2007/46/ЕО) на ЕЦБ от 15 декември 2006 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 относно емитирането на еуробанкноти OВ L 56, 23.2.2007 г., стр. 54..
23/02/2007
Поправка на Решение ЕЦБ/2006/24 (2007/45/ЕО) на ЕЦБ от 15 декември 2006 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи OВ L 56, 23.2.2007 г., стр. 54..
14/02/2007
Становище относно обезпечените с активи ценни книжа (CON/2007/3), Ирландия, 14.2.2007.
13/02/2007
Становище относно прилагането на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) с оглед на изясняването на някои определения  (CON/2006/57), OВ C 31, 13.2.2007 г., стр. 1..
07/02/2007
Становище относно надзорната оценка върху придобиването и увеличаването на дялови участия във финансовия сектор  (CON/2006/60), OВ C 27, 7.2.2007 г., стр. 1..
31/01/2007
Решение на ЕЦБ от 30 декември 2006 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Banka Slovenije (ЕЦБ/2006/30), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 17..
31/01/2007
Отменено: Решение на ЕЦБ от 18 декември 2006 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на ЕЦБ от неучастващите национални централни банки (ЕЦБ/2006/26), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 15..
31/01/2007
Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година за изменение на Решение EЦБ/2001/15 относно емитирането на еуробанкноти (ЕЦБ/2006/25), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 13..
31/01/2007
Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ЕЦБ/2006/24), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 9..
31/01/2007
Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2006/23), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 5..
31/01/2007
Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (ЕЦБ/2006/21), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 1..
25/01/2007
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 21 декември 2006 година относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2006/28), OВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 5..
25/01/2007
Насоки на ЕЦБ от 18 декември 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ 2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на правителствените финанси (ЕЦБ/2006/27), OВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 1..
25/01/2007
Становище относно създаването на система за отчитане на статистика на платежния баланс (CON/2007/2), Унгария, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Споразумение от 30 декември 2006 година между ЕЦБ и Banka Slovenije относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Banka Slovenije на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 26..
20/01/2007
Споразумение от 21 декември 2006 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз OВ C 14, 20.1.2007 г., стр. 6..
19/01/2007
Поправка на Регламент (ЕО) № 4/2007 на ЕЦБ от 14 декември 2006 година относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2006/20) OВ L 13, 19.1.2007 г., стр. 10..
16/01/2007
Меморандум за разбирателство за изменение на Меморандума за разбирателство относно Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет OВ C 10, 16.1.2007 г., стр. 6..
15/01/2007
Становище относно правната рамка за приемането и плавното преминаване към евро (CON/2007/1), Кипър, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Препоръка на ЕЦБ от 21 декември 2006 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2006/29), OВ C 5, 10.1.2007 г., стр. 1..
05/01/2007
Регламент (ЕО) № 4/2007 на ЕЦБ от 14 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор Паричнo-финансови институции (ЕЦБ/2006/20), OВ L 2, 5.1.2007 г., стр. 3..