CON/2007/35

  1. Становище относно изменението на правната рамка, уреждаща изготвянето на европейската статистика, и на ролята на Европейската статистическа система (ЕСС) (CON/2007/35), OВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (COM(2007) 625)