ECB/2007/2

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2007/2), EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.

    Ytterligare information

       
      Riktlinje ECB/2007/2 trädde i kraft den 30 april 2007 om inte annat följer av övergångsbestämmelserna i artikel 15 i denna riktlinje. Artikel 15.8 och 15.9 i riktlinje ECB/2007/2 ändrar riktlinje ECB/2005/16 från och med den 30 april 2007. Artikel 14.2 i riktlinje ECB/2007/2 upphäver riktlinjerna ECB/2005/16 och ECB/2006/11 från och med den 15 september 2008.