ECB/2007/2

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (ECB/2007/2), Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007, s. 1.

    Dodatočné informácie

       
      Usmernenie ECB/2007/2 nadobudlo účinnosť 30. apríla 2007 podľa prechodných ustanovení upravených v článku 15 tohto usmernenia. Článok 15 ods. 8 a 9 usmernenia ECB/2007/2 zavádza zmeny a doplnenia usmernenia ECB/2005/16 s účinnosťou od 30. apríla 2007. Článok 14 ods. 2 usmernenia ECB/2007/2 zrušuje usmernenia ECB/2005/16 a ECB/2006/11 s účinnosťou od 15. septembra 2008.