ЕЦБ/2007/2

  1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 26 април 2007 година относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2007/2), OВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1..

    Допълнителна информация

       
      Насоки ЕЦБ/2007/2 влязоха в сила на 30 април 2007 г съгласно преходните разпоредби на член 15. Член 15, параграфи 8 – 9 от Насоки ЕЦБ/2007/2 изменения Насоки ЕЦБ/2005/16 с действие от 30 април 2007 г. Член 14, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2007/2 отменя Насоки ЕЦБ/2005/16 и Насоки ЕЦБ/2006/11 с действие от 15 септември 2008 г.