Menu

CON/2006/60

  1. Yttrande om stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (CON/2006/60), EUT C 27, 7.2.2007, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (KOM(2006) 507)