CON/2006/60

  1. Stanovisko k obozretnému posudzovaniu nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (CON/2006/60), Ú. v. EÚ C 27, 7. 2. 2007, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 92/49/EHS a smerníc 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (KOM(2006) 507)