CON/2006/60

  1. Opinia w sprawie oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach sektora finansowego (CON/2006/60), Dz.U. C 27 z 7.2.2007, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego (COM(2006) 507)