CON/2006/60

  1. Advies inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (CON/2006/60), PB C 27 van 7.2.2007, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG and 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (COM(2006) 507)