CON/2006/60

  1. Nuomonė dėl riziką ribojančio vertinimo, taikomo akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje  (CON/2006/60), OL C 27, 2007 2 7, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/49/EEB ir Direktyvas 2002/83/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB ir 2006/48/EB dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje (KOM(2006) 507)