CON/2006/60

  1. Lausunto vakauden arvioinnista hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla (CON/2006/60), EUVL C 27, 7.2.2007, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/49/ETY, 2002/83/ETY, 2004/39/EY, 2005/68/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta toiminnan vakauden arvioimista koskevien menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla (KOM(2006) 507)