CON/2006/60

  1. Становище относно надзорната оценка върху придобиването и увеличаването на дялови участия във финансовия сектор  (CON/2006/60), OВ C 27, 7.2.2007 г., стр. 1..