2006

29/12/2006
Stanovisko k vytvoreniu rámca pre detekciu falzifikátov a triedenie bankoviek podľa upotrebiteľnosti (CON/2006/62), Portugalsko, 29. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006, s. 1.
20/12/2006
Stanovisko k overovaniu eurových mincí a k zaobchádzaniu s eurovými mincami nevhodnými na ďalší obeh (CON/2006/61), Portugalsko, 20. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
14/12/2006
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2006/59), Estónsko, 14. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Usmernenie ECB z 31. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2006/12), Ú. v. EÚ L 352, 13. 12. 2006, s. 1.
11/12/2006
Rozhodnutie ECB z 24. novembra 2006 o schválení objemu emisií v roku 2007 (ECB/2006/19), Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006, s. 52.
11/12/2006
Už nie je účinné: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10. novembra 2006 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2006/17), Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006, s. 38.
11/12/2006
Už nie je účinné: Usmernenie Európskej centrálnej banky z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2006/16), Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006, s. 1.
11/12/2006
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2006/56), Luxembursko, 11. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Stanovisko k zapracovaniu nových zásad riadenia (corporate governance) do štatútu De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Holandsko, 7. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Stanovisko k zosúladeniu štatútu Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2006/55), Maďarsko, 6. 12. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 13. novembra 2006 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2006/18), Ú. v. EÚ C 283, 21. 11. 2006, s. 16.
16/11/2006
Stanovisko k dohľadu nad subjektami vykonávajúcimi zúčtovanie a vyrovnanie obchodov (CON/2006/53), Poľsko, 16. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Stanovisko k systému zúčtovania obchodov s cennými papiermi prevádzkovaným Latvijas Banka (CON/2006/52), Lotyšsko, 14. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Nariadenie ECB (ES) č. 1637/2006 z 2. novembra 2006 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Slovinsku (ECB/2006/15), Ú. v. EÚ L 306, 7. 11. 2006, s. 15.
03/11/2006
Stanovisko k rozdeleniu právomocí medzi orgány dohľadu (CON/2006/51), Taliansko, 3. 11. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Central Bank of Cyprus v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/50), Cyprus, 26. 10. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2006
Odporúčanie ECB z 9. októbra 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banka Slovenije (ECB/2006/14), Ú. v. EÚ C 257, 25. 10. 2006, s. 19.
25/10/2006
Odporúčanie ECB zo 6. októbra 2006 o prijatí niektorých opatrení na účinnejšiu ochranu eurobankoviek proti falšovaniu (ECB/2006/13), Ú. v. EÚ C 257, 25. 10. 2006, s. 16.
23/10/2006
Stanovisko k nástrojom menovej politiky (CON/2006/49), Lotyšsko, 23. 10. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Už nie je účinné: Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady ECB Ú. v. EÚ C 230, 23. 9. 2006, s. 46.
19/09/2006
Stanovisko k celkovej revízii zákona o bankovníctve (CON/2006/48), Slovinsko, 19. 9. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Stanovisko k niektorým úlohám Českej národnej banky v oblasti ochrany spotrebiteľa (CON/2006/47), Česká republika, 13. 9. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Stanovisko k návrhom maďarských právnych predpisov o platobných transakciách a platobných službách a elektronických platobných prostriedkoch (CON/2006/46), Maďarsko, 30. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Stanovisko k reprodukcii bankoviek, mincí a iných symbolov peňazí v Českej republike (CON/2006/45), Česká republika, 28. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Stanovisko k celkovej revízii štatútu Banca d'Italia (CON/2006/44), Taliansko, 25. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Stanovisko k právnemu základu pre prechod na hotovostné euro a predzásobovanie a druhotné predzásobovanie (CON/2006/43), Slovinsko, 25. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Stanovisko k podmienkam pridruženia družstevných úverových inštitúcií k ústrednému orgánu (CON/2006/42), Cyprus, 23. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Usmernenie ECB z 3. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/16 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2006/11), Ú. v. EÚ L 221, 12. 8. 2006, s. 17.
10/08/2006
Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/2006/41), Slovinsko, 10. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Usmernenie ECB z 24. júla 2006 o výmene bankoviek po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (ECB/2006/10), Ú. v. EÚ L 215, 5. 8. 2006, s. 44.
03/08/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti so zabezpečovaním jej úverových operácií prostredníctvom poskytovania pohľadávok ako kolaterálu (CON/2006/40), Belgicko, 3. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Stanovisko k zmene zloženia komisie pre bankový dohľad (CON/2006/39), Poľsko, 2. 8. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Usmernenie ECB zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2006/9), Ú. v. EÚ L 207, 28. 7. 2006, s. 39.
25/07/2006
Stanovisko k zavedeniu systému ochrany spotrebiteľa v rámci úloh Bank of Greece v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním a k iným súvisiacim ustanoveniam (CON/2006/38), Grécko, 25. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2006
Stanovisko k prepočítavaciemu kurzu medzi eurom a slovinským tolarom a k ostatným opatreniam potrebným na zavedenie eura v Slovinsku (CON/2006/36), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 10.Dodatočné informácie
14/07/2006
Stanovisko k zmenám, doplneniam a predĺženiu výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2006/35), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 7.Dodatočné informácie
11/07/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca centrálneho depozitára a centrálnej evidencie cenných papierov (CON/2006/37), Cyprus, 11. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 1027/2006 zo 14. júna 2006 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2006/8), Ú. v. EÚ L 184, 6. 7. 2006, s. 12.
05/07/2006
Stanovisko k rozšíreniu zoznamu priamych účastníkov systémov zúčtovania obchodov s cennými papiermi  (CON/2006/34), Belgicko, 5. 7. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Central Bank of Cyprus v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/33), Cyprus, 28. 6. 2006.
22/06/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banque de France (CON/2006/32), Francúzsko, 22. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Stanovisko k ustanoveniam umožňujúcim rozdelenie bánk, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti, v súlade so zákonom o obchodných spoločnostiach (CON/2006/31), Poľsko, 20. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Stanovisko k právnym predpisom Sveriges Riksbank o nákupe a vracaní hotovosti (CON/2006/30), Švédsko, 12. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2006/29), Slovinsko, 12. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Stanovisko k redenominácii základného imania a akcií spoločností a k zavedeniu akcií bez menovitej hodnoty v súvislosti so zavedením eura (CON/2006/28), Estónsko, 9. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Stanovisko k zmene a doplneniu lotyšskej ústavy v súvislosti s postavením Latvijas Banka (CON/2006/27), Lotyšsko, 9. 6. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Rozhodnutie ECB z 19. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 (ECB/2006/7), Ú. v. EÚ L 148, 2. 6. 2006, s. 56.
31/05/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam požiadaviek na minimálnu likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2006/25), Belgicko, 29. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o finančných zárukách (CON/2006/24), Slovinsko, 22. 5. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/23), Malta, 22. 5. 2006.
09/05/2006
Stanovisko k platobným službám na vnútornom trhu (CON/2006/21), Ú. v. EÚ C 109, 9. 5. 2006, s. 10.Dodatočné informácie
28/04/2006
Usmernenie ECB z 20. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2006/6), Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006, s. 46.
28/04/2006
Stanovisko ku kodifikácii rozličných zákonov o vydávaní, razbe, uvádzaní do obehu a marketingu mincí (CON/2006/22), Portugalsko, 28. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Odporúčanie ECB z 13. apríla 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France (ECB/2006/5), Ú. v. EÚ C 98, 26. 4. 2006, s. 25.
25/04/2006
Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom (CON/2006/20), Holandsko, 25. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Usmernenie ECB zo 7. apríla 2006 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2006/4), Ú. v. EÚ L 107, 20. 4. 2006, s. 54.Dodatočné informácie
03/04/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Latvijas Banka (CON/2006/19), Lotyšsko, 3. 4. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Stanovisko k zásadnej revízii spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve (NACE) (CON/2006/18), Ú. v. EÚ C 79, 1. 4. 2006, s. 31.Dodatočné informácie
28/03/2006
Rozhodnutie ECB z 13. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2002/11 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2006/3), Ú. v. EÚ L 89, 28. 3. 2006, s. 56.
25/03/2006
Dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 73, 25. 3. 2006, s. 21.Dodatočné informácie
13/03/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banka Slovenije v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/17), Slovinsko, 13. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Stanovisko k vytvoreniu právneho základu pre pristúpenie Lietuvos bankas k modelu korešpondenčného centrálneho bankovníctva (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Stanovisko k vymenovaniu člena Výkonnej rady ECB (CON/2006/14), Ú. v. EÚ C 58, 10. 3. 2006, s. 12.Dodatočné informácie
09/03/2006
Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad bankovníctvom, kapitálovými trhmi, poisťovníctvom a penzijnými fondmi (CON/2006/15), Poľsko, 9. 3. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Stanovisko k časovému pokrytiu zisťovania cien pre harmonizovaný index sprotrebiteľských cien (HISC) (CON/2006/13), Ú. v. EÚ C 55, 7. 3. 2006, s. 63.Dodatočné informácie
07/03/2006
Stanovisko k revízii programu zasielania údajov národných účtov v rámci ESA 95 (CON/2006/12), Ú. v. EÚ C 55, 7. 3. 2006, s. 61.Dodatočné informácie
28/02/2006
Stanovisko k zrušeniu obsoletných právnych predpisov týkajúcich sa Európskeho menového systému (CON/2006/8), Ú. v. EÚ C 49, 28. 2. 2006, s. 35.Dodatočné informácie
23/02/2006
Stanovisko k rozšíreniu základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv a k zavedeniu diferencovanej sadzby povinných minimálnych rezerv (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Stanovisko k právnemu rámcu pre prijatie eura (CON/2006/10), Malta, 23. 2. 2006.
22/02/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca centrálneho depozitára a centrálnej evidencie cenných papierov (CON/2006/9), Cyprus, 22. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Stanovisko k všeobecným podmienkam a vnútorným predpisom zúčtovacích stredísk pre úverové inštitúcie (CON/2006/7), Maďarsko, 20. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Stanovisko k mimoriadnym právomociam a pôsobnosti ESCB (CON/2006/6), Fínsko, 16. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu právnych predpisov o konečnosti vysporiadania v platobných systémoch a systémoch vysporiadania obchodov s cennými papiermi (CON/2006/5), Litva, 16. 2. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Usmernenie Európskej centrálnej banky z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2006/2), Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2006, s. 32.
10/02/2006
Odporúčanie ECB z 1. februára 2006 — Rade Európskej únie o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), Ú. v. EÚ C 34, 10. 2. 2006, s. 30.
02/02/2006
Usmernenie ECB z 30. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2005/17), Ú. v. EÚ L 30, 2. 2. 2006, s. 26.
02/02/2006
Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2005/13), Ú. v. EÚ L 30, 2. 2. 2006, s. 1.
27/01/2006
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Central Bank of Cyprus v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/4), Cyprus, 27. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 30. decembra 2005 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2005/16), Ú. v. EÚ L 18, 23. 1. 2006, s. 1.
13/01/2006
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/2006/3), Estónsko, 13. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Stanovisko k ochrane forintových bankoviek a mincí a eurobankoviek a euromincí pred nezákonnými reprodukciami alebo reprodukciami, ktoré nevyhovujú príslušným požiadavkám (CON/2006/2), Maďarsko, 6. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým pravidlám organizácií, ktoré vykonávajú činnosti zúčtovacích centier (CON/2006/1), Maďarsko, 4. 1. 2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language