2006

29/12/2006
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση πλασίου για τον εντοπισμό πλαστών και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων (CON/2006/62), Πορτογαλία, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/12/2006
Ενοποιημένη απόδοση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EE  C 321E της 29.12.2006, σ. 1.
20/12/2006
Γνώμη σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που δεν είναι κατάλληλα για ανακύκλωση (CON/2006/61), Πορτογαλία, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Central Bank of Malta στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/58), Μάλτα, 15.12.2006.
14/12/2006
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2006/59), Εσθονία, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 31ης Αυγούστου 2006, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2006/12), EE  L 352 της 13.12.2006, σ. 1.
11/12/2006
Απόφαση της EKT, της 24ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2007 (EKT/2006/19), EE  L 348 της 11.12.2006, σ. 52.
11/12/2006
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 10ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2006/17), EE  L 348 της 11.12.2006, σ. 38.
11/12/2006
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 10ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2006/16), EE  L 348 της 11.12.2006, σ. 1.
11/12/2006
Γνώμη σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (CON/2006/56), Λουξεμβούργο, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Γνώμη σχετικά με την ενσωμάτωση στο καταστατικό της De Nederlandsche Bank νέων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης (CON/2006/54), Κάτω Χώρες, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Γνώμη σχετικά με την ευθυγράμμιση του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank με την κοινοτική νομοθεσία (CON/2006/55), Ουγγαρία, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2006
Σύσταση της EKT, της 13ης Νοεμβρίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España (EKT/2006/18), EE  C 283 της 21.11.2006, σ. 16.
16/11/2006
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των φορέων εκκαθάρισης και διακανονισμού Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των φορέων εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2006/53), Πολωνία, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Γνώμη σχετικά με το σύστημα διακανονισμού τίτλων της Latvijas Banka (CON/2006/52), Λεττονία, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1637/2006 της EKT, της 2ας Νοεμβρίου 2006, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από την EKT μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία (EKT/2006/15), EE  L 306 της 7.11.2006, σ. 15.
03/11/2006
Γνώμη σχετικά με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών (CON/2006/51), Ιταλία, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/50), Κύπρος, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
25/10/2006
Σύσταση της EKT, της 9ης Οκτωβρίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2006/14), EE  C 257 της 25.10.2006, σ. 19.
25/10/2006
Σύσταση της EKT, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία των τραπεζογραμματίων ευρώ από την παραχάραξη (EKT/2006/13), EE  C 257 της 25.10.2006, σ. 16.
23/10/2006
Γνώμη σχετικά με τα μέσα νομισματικής πολιτικής (CON/2006/49), Λεττονία, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2006
Δεν ισχύει πλέον: Συμπληρωματικός κώδικας κριτηρίων δεοντολογίας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της EKT EE  C 230 της 23.9.2006, σ. 46.
19/09/2006
Γνώμη σχετικά με μία γενική αναθεώρηση του τραπεζικού νόμου (CON/2006/48), Σλοβενία, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Γνώμη σχετικά με ορισμένα καθήκοντα της Česká národní banka στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών (CON/2006/47), Τσεχική Δημοκρατία, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Γνώμη σχετικά με ουγγρικό σχέδιο νομοθετικών διατάξεων περί πληρωμών, υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (CON/2006/46), Ουγγαρία, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Γνώμη σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων, κερμάτων και άλλων νομισματικών συμβόλων στην Τσεχική Δημοκρατία (CON/2006/45), Τσεχική Δημοκρατία, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Γνώμη σχετικά με μία γενική αναθεώρηση των καταστατικών διατάξεων της Banca d'Italia (CON/2006/44), Ιταλία, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Γνώμη σχετικά με τη νομική βάση της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με ευρώ (CON/2006/43), Σλοβενία, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Γνώμη σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων με κεντρικό φορέα  (CON/2006/42), Κύπρος, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
12/08/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Αυγούστου 2006 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/16 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET) (EKT/2006/11), EE  L 221 της 12.8.2006, σ. 17.
10/08/2006
Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/2006/41), Σλοβενία, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 24ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο πλαίσιο της εισαγωγής του ευρώ (EKT/2006/10), EE  L 215 της 5.8.2006, σ. 44.
03/08/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique όσον αφορά την υπέρ αυτής ενεχυρίαση απαιτήσεων ως μέσο εξασφάλισης των πιστοδοτικών της πράξεων (CON/2006/40), Βέλγιο, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Γνώμη σχετικά με μεταβολή στη σύνθεση της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας (CON/2006/39), Πολωνία, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (EKT/2006/9), EE  L 207 της 28.7.2006, σ. 39.
25/07/2006
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση καθεστώτος προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο του ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα της προληπτικής εποπτείας και με λοιπές συναφείς διατάξεις (CON/2006/38), Ελλάδα, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
14/07/2006
Γνώμη σχετικά με την τιμή μετατροπής μεταξύ του ευρώ και του σλοβενικού τόλαρ και με άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία (CON/2006/36), EE  C 163 της 14.7.2006, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
14/07/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση και παράταση του προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)  (CON/2006/35), EE  C 163 της 14.7.2006, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
11/07/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (CON/2006/37), Κύπρος, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
06/07/2006
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 της EKT, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών οι οποίες αποδέχονται καταθέσεις από μη νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους της ζώνης του ευρώ (EKT/2006/8), EE  L 184 της 6.7.2006, σ. 12.
05/07/2006
Γνώμη σχετικά με την επέκταση του καταλόγου των άμεσων συμμετεχόντων στα συστήματα διακανονισμού τίτλων (CON/2006/34), Βέλγιο, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/33), Κύπρος, 28.6.2006.
22/06/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Banque de France (CON/2006/32), Γαλλία, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Γνώμη σχετικά με διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν τη διάσπαση τραπεζών που λειτουργούν ως κεφαλαιουχικές εταιρείες, σύμφωνα με τον οικείο Κώδικα Εταιρειών (CON/2006/31), Πολωνία, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Γνώμη σχετικά με τους κανονισμούς της Sveriges Riksbank όσον αφορά την αγορά και επιστροφή μετρητών  (CON/2006/30), Σουηδία, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2006/29), Σλοβενία, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Γνώμη σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του νομίσματος έκφρασης του κεφαλαίου και των μετοχών των εταιρειών και με την εισαγωγή μετοχών χωρίς ονομαστική αξία  (CON/2006/28), Εσθονία, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του Συντάγματος της Λεττονίας όσον αφορά το καθεστώς της Latvijas Banka  (CON/2006/27), Λεττονία, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Απόφαση της EKT της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002 (EKT/2006/7), EE  L 148 της 2.6.2006, σ. 56.
31/05/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των ελάχιστων απαιτήσεων ρευστότητας (CON/2006/26), Λεττονία, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή συστήματος απευθείας υποβολής στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση (CON/2006/25), Βέλγιο, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2006/24), Σλοβενία, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Central Βank of Malta στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/23), Μάλτα, 22.5.2006.
09/05/2006
Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (CON/2006/21), EE  C 109 της 9.5.2006, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
28/04/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 20ής Απριλίου 2006 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (EKT/2006/6), EE  L 115 της 28.4.2006, σ. 46.
28/04/2006
Γνώμη σχετικά με την κωδικοποποίηση διαφόρων νόμων περί έκδοσης, κοπής, θέσης σε κυκλοφορία και εμπορίας κερμάτων (CON/2006/22), Πορτογαλία, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2006
Σύσταση της EKT, της 13ης Απριλίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France (EKT/2006/5), EE  C 98 της 26.4.2006, σ. 25.
25/04/2006
Γνώμη σχετικά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2006/20), Κάτω Χώρες, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 7ης Απριλίου 2006 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς (EKT/2006/4), EE  L 107 της 20.4.2006, σ. 54.Πρόσθετες πληροφορίες
03/04/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Latvijas Banka  (CON/2006/19), Λεττονία, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2006
Γνώμη σχετικά με μείζονα αναθεώρηση της κοινής στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (NACE)  (CON/2006/18), EE  C 79 της 1.4.2006, σ. 31.Πρόσθετες πληροφορίες
28/03/2006
Απόφαση της ΕΚΤ της 13ης Μαρτίου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2002/11 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2006/3), EE  L 89 της 28.3.2006, σ. 56.
25/03/2006
Συμφωνία, της 16ης Μαρτίου 2006, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης EE  C 73 της 25.3.2006, σ. 21.Πρόσθετες πληροφορίες
15/03/2006
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [2 a) - e) και όπως τροποποιείται με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/6] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.3.2006.
13/03/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Banka Slovenije στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ  (CON/2006/17), Σλοβενία, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση νομικής βάσης για την προσχώρηση της Lietuvos bankas στο μοντέλο ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών (CON/2006/16), Λιθουανία, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Γνώμη σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2006/14), EE  C 58 της 10.3.2006, σ. 12.Πρόσθετες πληροφορίες
09/03/2006
Γνώμη σχετικά με την ενοποίηση της εποπτείας τραπεζών, αγορών κεφαλαίου, ασφαλίσεων και συνταξιοδοτικών ταμείων (CON/2006/15), Πολωνία, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2006
Γνώμη σχετικά με τη χρονική κάλυψη της τιµοληψίας στους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2006/13), EE  C 55 της 7.3.2006, σ. 63.Πρόσθετες πληροφορίες
07/03/2006
Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του προγράμματος διαβίβασης του ΕΣΛ 95 σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών  (CON/2006/12), EE  C 55 της 7.3.2006, σ. 61.Πρόσθετες πληροφορίες
28/02/2006
Γνώμη σχετικά με την κατάργηση νομοθεσίας που αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (CON/2006/8), EE  C 49 της 28.2.2006, σ. 35.Πρόσθετες πληροφορίες
23/02/2006
Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση της βάσης υπολογισμού και την εισαγωγή διαφοροποιούμενων συντελεστών των τηρούμενων ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2006/11), Λεττονία, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο υιοθέτησης του ευρώ (CON/2006/10), Μάλτα, 23.2.2006.
22/02/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (CON/2006/9), Κύπρος, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
20/02/2006
Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς των εταιρειών εκκαθάρισης όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2006/7), Ουγγαρία, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Γνώμη σχετικά με τις έκτακτες εξουσίες και τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΤ (CON/2006/6), Φινλανδία, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Γνώμη σχετικά με την επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της νομοθεσίας που αφορά το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2006/5), Λιθουανία, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Φεβρουαρίου 2006 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (EKT/2006/2), EE  L 40 της 11.2.2006, σ. 32.
10/02/2006
Σύσταση της EKT της 1ης Φεβρουαρίου 2006 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2006/1), EE  C 34 της 10.2.2006, σ. 30.
02/02/2006
Kατευθυντήρια γραμμή της EKT της 30ής Δεκεμβρίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2005/17), EE  L 30 της 2.2.2006, σ. 26.
02/02/2006
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 17ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών  (EKT/2005/13), EE  L 30 της 2.2.2006, σ. 1.
27/01/2006
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/4), Κύπρος, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
23/01/2006
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 30ής Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET) (EKT/2005/16), EE  L 18 της 23.1.2006, σ. 1.
13/01/2006
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (CON/2006/3), Εσθονία, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Γνώμη σχετικά με την προστασία τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ουγγρικό φιορίνι και ευρώ από κάθε παράνομη αναπαραγωγή ή προϊόν της (CON/2006/2), Ουγγαρία, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους κανόνες λειτουργίας οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες εταιρειών εκκαθάρισης  (CON/2006/1), Ουγγαρία, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language