2006

29/12/2006
Становище относно създаването на рамка за откриване на фалшификати и сортиране по годност на банкноти (CON/2006/62), Португалия, 29.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2006
Становище относно проверката за истинност на евромонети и третирането на евромонети, които са негодни за последваща употреба (CON/2006/61), Португалия, 20.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/12/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/58), Малта, 15.12.2006.
14/12/2006
Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2006/59), Естония, 14.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2006
Насоки на ЕЦБ от 31 август 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2006/12), OВ L 352, 13.12.2006 г., стр. 1..
11/12/2006
Решение на ЕЦБ от 24 ноември 2006 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2007 г.  (ЕЦБ/2006/19), OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 52..
11/12/2006
Отменено: Решение на ЕЦБ от 10 ноември 2006 година относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2006/17), OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38..
11/12/2006
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 10 ноември 2006 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2006/16), OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 1..
11/12/2006
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2006/56), Люксембург, 11.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2006
Становище относно въвеждането в устройствения закон на De Nederlandsche Bank на нови принципи за корпоративно управление (CON/2006/54), Нидерландия, 7.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2006
Становище относно сближаването с общностното право на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank  (CON/2006/55), Унгария, 6.12.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2006
Становище относно надзора върху операторите за клиринг и сетълмент (CON/2006/53), Полша, 16.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2006
Становище относно системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2006/52), Латвия, 14.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2006
Регламент (ЕО) № 1637/2006 на ЕЦБ от 2 ноември 2006 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Словения  (ЕЦБ/2006/15), OВ L 306, 7.11.2006 г., стр. 15..
03/11/2006
Становище относно разпределението на правомощия между надзорните органи (CON/2006/51), Италия, 3.11.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/50), Кипър, 26.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2006
Становище относно инструментите на паричната политика  (CON/2006/49), Латвия, 23.10.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2006
Становище относно основно изменение на банковия закон (CON/2006/48), Словения, 19.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2006
Становище относно някои задачи на Česká národní banka в областта на защита на потребителите (CON/2006/47), Чехия, 13.9.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2006
Становище относно унгарски законодателен проект, уреждащ платежните транзакции, платежните услуги и електронните платежни инструменти (CON/2006/46), Унгария, 30.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2006
Становище относно възпроизвеждането на банкноти, монети и други парични знаци в Чешката република (CON/2006/45), Чехия, 28.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Становище относно изменението в устройствения закон на Banca d'Italia (CON/2006/44), Италия, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/08/2006
Становище относно правното основание за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането  (CON/2006/43), Словения, 25.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2006
Становище относно условията за присъединяване на кооперативни кредитни институции към централен орган (CON/2006/42), Кипър, 23.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2006
Насоки на ЕЦБ от 3 август 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/16 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни трансфери в реално време (TARGET)  (ЕЦБ/2006/11), OВ L 221, 12.8.2006 г., стр. 17..
10/08/2006
Становище относно минималните резерви (CON/2006/41), Словения, 10.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2006
Насоки на ЕЦБ от 24 юли 2006 година относно обмяната на банкноти след необратимото фиксиране на обменните курсове във връзка с въвеждането на еврото  (ЕЦБ/2006/10), OВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 44..
03/08/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique с оглед на залога на вземанията й, като обезпечение по кредитните й операции (CON/2006/40), Белгия, 3.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2006
Становище относно промяната в състава на Комисията за банков надзор (CON/2006/39), Полша, 2.8.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2006
Насоки на ЕЦБ от 14 юли 2006 година относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън еврозоната  (ЕЦБ/2006/9), OВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39..
25/07/2006
Становище относно създаването на режим за защита на потребителите в рамките на надзорната роля на Bank of Greece и други свързани с това разпоредби  (CON/2006/38), Гърция, 25.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2006
Становище относно изменения в регулаторната рамка на Централния депозитар и Централния регистър за ценни книжа (CON/2006/37), Кипър, 11.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/07/2006
Отменено: Регламент (ЕО) № 1027/2006 на ЕЦБ от 14 юни 2006 година относно изискванията за статистическа отчетност във връзка с пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната  (ЕЦБ/2006/8), OВ L 184, 6.7.2006 г., стр. 12..
05/07/2006
Становище относно разширяване на списъка на преките участници в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2006/34), Белгия, 5.7.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/33), Кипър, 28.6.2006.
22/06/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/2006/32), Франция, 22.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2006
Становище относно разпоредби, позволяващи банки, опериращи като акционерни дружества да бъдат разделяни в съответствие с Кодекса за дружествата  (CON/2006/31), Полша, 20.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Становище относно наредбите на Sveriges Riksbank за купуването и връщането на пари в брой (CON/2006/30), Швеция, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2006
Становище относно въвеждането на еврото (CON/2006/29), Словения, 12.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Становище относно реденоминирането на капитала и акциите на дружествата и въвеждането на акции без номинална стойност в резултат на въвеждането на еврото (CON/2006/28), Естония, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/06/2006
Становище относно изменението на латвийската конституция във връзка със статута на Latvijas Banka (CON/2006/27), Латвия, 9.6.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2006
Решение на ЕЦБ от 19 май 2006 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2006/7), OВ L 148, 2.6.2006 г., стр. 56..
31/05/2006
Становище относно измененията на изискванията за минимална ликвидност (CON/2006/26), Латвия, 31.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2006
Становище относно въвеждането на система за пряко отчитане на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция (CON/2006/25), Белгия, 29.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Становище относно изменениe на Закона за финансовите обезпечения (CON/2006/24), Словения, 22.5.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/23), Малта, 22.5.2006.
28/04/2006
Насоки на ЕЦБ от 20 април 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2006/6), OВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 46..
28/04/2006
Становище относно кодификацията на различни закони за емитирането, сеченето, въвеждането в обращение и маркетинга на монети (CON/2006/22), Португалия, 28.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2006
Становище относно надзора върху финансовия сектор (CON/2006/20), Нидерландия, 25.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2006
Насоки на ЕЦБ от 7 април 2006 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2006/4), OВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 54..
03/04/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2006/19), Латвия, 3.4.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2006
Споразумение от 16 март 2006 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз  OВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21..
13/03/2006
Становище относно измененията в устройствения закон на Banka Slovenije във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/17), Словения, 13.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2006
Становище относно създаването на правно основание за присъединяването на Lietuvos bankas към модела за кореспондентски отношения между централните банки (CON/2006/16), Литва, 10.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2006
Становище относно обединяването на банковия и застрахователен надзор, надзора върху капиталовите пазари и надзора върху пенсионните фондове (CON/2006/15), Полша, 9.3.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Становище относно разширяването на резервната база за минималните задължителни резерви и въвеждането на диференцирани резервни съотношения  (CON/2006/11), Латвия, 23.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2006
Становище относно правната рамка за приемане на еврото (CON/2006/10), Малта, 23.2.2006.
22/02/2006
Становище относно изменения на регулаторната рамка на Централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2006/9), Кипър, 22.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2006
Становище относно общите условия и вътрешния правилник на клиринговите къщи за кредитни институции (CON/2006/7), Унгария, 20.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Становище относно извънредните правомощия и компетенциите на ЕСЦБ (CON/2006/6), Финландия, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2006
Становище относно разширяването на обхвата на законодателството за окончателност на сетълмента в платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2006/5), Литва, 16.2.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2006
Насоки на ЕЦБ от 3 февруари 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси  (ЕЦБ/2006/2), OВ L 40, 11.2.2006 г., стр. 32..
02/02/2006
Насоки на ЕЦБ от 30 декември 2005 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2005/17), OВ L 30, 2.2.2006 г., стр. 26..
02/02/2006
Насоки на ЕЦБ от 17 ноември 2005 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2005/13), OВ L 30, 2.2.2006 г., стр. 1..
27/01/2006
Становище относно измененията в устройствения акт на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/4), Кипър, 27.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/01/2006
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 30 декември 2005 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET)  (ЕЦБ/2005/16), OВ L 18, 23.1.2006 г., стр. 1..
13/01/2006
Становище относно изискванията за минимални резерви (CON/2006/3), Естония, 13.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2006
Становище относно защитата на форинта и на евробанкнотите и монетите от неправомерно и непозволено възпроизвеждане (CON/2006/2), Унгария, 6.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2006
Становище относно общите условия и правилата за работа на организациите, извършващи дейност на клирингова къща (CON/2006/1), Унгария, 4.1.2006.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language