CON/2006/35

  1. Yttrande över ändring och förlängning av handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2006/35), EUT C 163, 14.7.2006, s. 7.

      Ytterligare information

       
      Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om ändring och förlängning av Perikles-programmet för skydd av euron mot förfalskning